Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 10:29:42 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.6025° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.5137° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 33.8 χμ Ν της Σκύρου
81.0 χμ ΑΒΑ της Χαλκίδας
96.8 χμ ΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KYMIHL36.1275 P10:29:49.84 0.11.0M
KYMIHL36.1275 S10:29:54.64 -0.21.0M
SKYHL31.3 5 P10:29:49.03 0.11.0M
SKYHL31.3 5 S10:29:53.19 -0.21.0M
KARYHA63.8186 P10:29:53.94 -0.11.0M
KARYHA63.8186 S10:30:02.18 -0.41.0M
DIONHL77.2221 P10:29:56.50 0.21.0M
DIONHL77.2221 S10:30:06.17 -0.21.0M
MRTHHA73.1223 P10:29:55.58 0.01.0M
MRTHHA73.1223 S10:30:05.02 -0.11.0M
AOS2HT83.9316 P10:29:57.59 0.31.0M
AOS2HT83.9316 S10:30:08.06 -0.11.0M
VLYHL104.4217 P10:30:01.12 0.61.0M
VLYHL104.4217 S10:30:14.07 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uxle
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         10:29:42.97
  Latitude       38.6025 deg +/-   1 km
  Longitude       24.5137 deg +/-   1 km
  Depth           11 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       181 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.77 +/- 0.35  7      
  M     1.77      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SKY  HL  0.3  5 P    10:29:49.03  0.1 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.3  5 S    10:29:53.19 -0.2 M 1.0 SKY 
  KYMI HL  0.3 275 P    10:29:49.84  0.1 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  0.3 275 S    10:29:54.64 -0.2 M 1.0 KYMI 
  KARY HA  0.6 186 P    10:29:53.94 -0.1 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.6 186 S    10:30:02.18 -0.4 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.7 223 P    10:29:55.58  0.0 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.7 223 S    10:30:05.02 -0.1 M 1.0 MRTH 
  DION HL  0.7 221 P    10:29:56.50  0.2 M 1.0 DION 
  DION HL  0.7 221 S    10:30:06.17 -0.2 M 1.0 DION 
  AOS2 HT  0.8 316 P    10:29:57.59  0.3 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.8 316 S    10:30:08.06 -0.1 M 1.0 AOS2 
  VLY  HL  0.9 217 P    10:30:01.12  0.6 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.9 217 S    10:30:14.07  0.1 M 1.0 VLY 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SKY  HL  0.3  5 MLv   1.34 -0.43  0.478846   
  KYMI HL  0.3 275 MLv   1.14 -0.64  0.13617   
  KARY HA  0.6 186 MLv   1.78 0.01  0.145461   
  MRTH HA  0.7 223 MLv   2.22 0.44  0.35822   
  DION HL  0.7 221 MLv   1.62 -0.16  0.241628   
  AOS2 HT  0.8 316 MLv   1.93 0.16  0.16234   
  VLY  HL  0.9 217 MLv   2.24 0.47  0.264577