Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 07:50:41 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.9
 Γεωγρ. Πλάτος
35.9543° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0047° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
53
 Επίκεντρο 96.9 χμ ΔΝΔ των Κυθήρων
99.7 χμ ΝΝΑ της Μεθώνης
272.9 χμ ΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  Μηχ.Γέν.
  

  Μηχανισμός Γένεσης

Μηχ.Γεν. Παράταξη (°) Κλίση (°) Γων.Ολίσθ. (°) Σεισμ.Ροπή (dyn*cm)
30616136 9.24E+21

Γεωγρ.Πλάτος (°Β) Γεωγρ.Μήκος (°Α) Βάθος (χμ) Μέγεθος Mw
36.017122.027415.03.9

Υπολογισμός εστιακών παραμέτρων

Κλικ εδώ για λεπτομέρειες μηχανισμού γένεσης


  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KTHAHL100.8 70 P07:50:58.51 -0.31.0M
KTHAHL100.8 70 S07:51:11.50 0.51.0M
KTHRHC94.5 70 P07:50:57.66 -0.11.0M
KTHRHC94.5 70 S07:51:09.31 0.11.0M
NPS1HI113.4 57 P07:51:00.19 -0.71.0M
ANKYHL117.2 94 P07:51:02.00 0.61.0M
ANKYHL117.2 94 S07:51:16.42 0.71.0M
MNVAHL123.3 48 P07:51:01.75 -0.51.0M
MNVAHL123.3 48 S07:51:16.98 -0.31.0M
VLIHL119.7 45 P07:51:00.77 -1.01.0M
VLIHL119.7 45 S07:51:15.45 -0.91.0M
VLXHP161.0 12 P07:51:06.62 -1.01.0M
VLXHP161.0 12 S07:51:27.28 0.21.0M
EPIDHA209.6 28 P07:51:14.12 -0.21.0M
EPIDHA209.6 28 S07:51:39.36 0.21.0M
DROHP223.7353 P07:51:16.17 0.01.0M
GURHP222.4 8 P07:51:15.94 -0.11.0M
GURHP222.4 8 S07:51:42.41 0.21.0M
GVDHL225.9123 P07:51:16.98 0.51.0M
ACORHA228.6 19 P07:51:16.34 -0.41.0M
ACORHA228.6 19 S07:51:43.61 0.01.0M
KLVHL232.7 3 P07:51:17.01 -0.31.0M
KLVHL232.7 3 S07:51:45.05 0.51.0M
MHLOHL229.8 69 P07:51:17.45 0.41.0M
RLSHL238.5349 P07:51:17.64 -0.41.0M
RLSHL238.5349 S07:51:46.30 0.51.0M
THALHA238.7 14 P07:51:18.35 0.31.0M
THALHA238.7 14 S07:51:46.15 0.31.0M
LTKHP245.4 20 P07:51:19.11 0.21.0M
AXSHP255.4348 P07:51:19.98 -0.11.0M
TEMECL253.4 2 P07:51:20.23 0.41.0M
AGRPCL272.6355 P07:51:22.54 0.31.0M
IDIMN271.1105 P07:51:22.67 0.51.0M
MDRAHA267.8 29 P07:51:21.14 -0.51.0M
MDRAHA267.8 29 S07:51:52.96 0.61.0M
PANRCL269.9 5 P07:51:21.76 -0.11.0M
PANRCL269.9 5 S07:51:52.93 0.11.0M
VILLHA271.7 25 P07:51:21.15 -1.01.0M
VILLHA271.7 25 S07:51:53.19 -0.11.0M
VLYHL264.3 37 P07:51:21.24 0.01.0M
PLEVHP278.4349 P07:51:22.94 0.01.0M
PLEVHP278.4349 S07:51:55.21 0.51.0M
STFNHA282.3 29 P07:51:23.32 -0.11.0M
PTLHL285.3 35 P07:51:23.21 -0.61.0M
PTLHL285.3 35 S07:51:56.95 0.61.0M
MRTHHA296.1 35 P07:51:24.79 -0.41.0M
MRTHHA296.1 35 S07:51:58.63 -0.11.0M
PDOHP302.9346 P07:51:26.13 0.21.0M
PVOHP299.1352 P07:51:25.75 0.31.0M
PVOHP299.1352 S07:51:59.77 0.51.0M
ATALHA317.5 16 P07:51:27.31 -0.51.0M
AXARHA318.0 10 P07:51:28.16 0.31.0M
AXARHA318.0 10 S07:52:03.40 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uxfy
  Type          earthquake
  Description
   region name: Central Mediterranean Sea
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         07:50:41.34 +/-  0.4 s
  Latitude       35.9543 deg +/-   2 km
  Longitude       22.0047 deg +/-   2 km
  Depth            2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.45 s
  Azimuthal gap       224 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.87 +/- 0.11 25      
  M     3.87      25 preferred 

53 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KTHR HC  0.9 70 P    07:50:57.66 -0.1 M 1.0 KTHR 
  KTHR HC  0.9 70 S    07:51:09.31  0.1 M 1.0 KTHR 
  KTHA HL  0.9 70 P    07:50:58.51 -0.3 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  0.9 70 S    07:51:11.50  0.5 M 1.0 KTHA 
  NPS1 HI  1.0 57 P    07:51:00.19 -0.7 M 1.0 NPS1 
  ANKY HL  1.1 94 P    07:51:02.00  0.6 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.1 94 S    07:51:16.42  0.7 M 1.0 ANKY 
  VLI  HL  1.1 45 P    07:51:00.77 -1.0 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  1.1 45 S    07:51:15.45 -0.9 M 1.0 VLI 
  MNVA HL  1.1 48 P    07:51:01.75 -0.5 M 1.0 MNVA 
  MNVA HL  1.1 48 S    07:51:16.98 -0.3 M 1.0 MNVA 
  VLX  HP  1.4 12 P    07:51:06.62 -1.0 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  1.4 12 S    07:51:27.28  0.2 M 1.0 VLX 
  EPID HA  1.9 28 P    07:51:14.12 -0.2 M 1.0 EPID 
  EPID HA  1.9 28 S    07:51:39.36  0.2 M 1.0 EPID 
  GUR  HP  2.0  8 P    07:51:15.94 -0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  2.0  8 S    07:51:42.41  0.2 M 1.0 GUR 
  DRO  HP  2.0 353 P    07:51:16.17  0.0 M 1.0 DRO 
  GVD  HL  2.0 123 P    07:51:16.98  0.5 M 1.0 GVD 
  ACOR HA  2.1 19 P    07:51:16.34 -0.4 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  2.1 19 S    07:51:43.61 -0.0 M 1.0 ACOR 
  MHLO HL  2.1 69 P    07:51:17.45  0.4 M 1.0 MHLO 
  KLV  HL  2.1  3 P    07:51:17.01 -0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  2.1  3 S    07:51:45.05  0.5 M 1.0 KLV 
  RLS  HL  2.1 349 P    07:51:17.64 -0.4 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  2.1 349 S    07:51:46.30  0.5 M 1.0 RLS 
  THAL HA  2.1 14 P    07:51:18.35  0.3 M 1.0 THAL 
  THAL HA  2.1 14 S    07:51:46.15  0.3 M 1.0 THAL 
  LTK  HP  2.2 20 P    07:51:19.11  0.2 M 1.0 LTK 
  TEME CL  2.3  2 P    07:51:20.23  0.4 M 1.0 TEME 
  AXS  HP  2.3 348 P    07:51:19.98 -0.1 M 1.0 AXS 
  VLY  HL  2.4 37 P    07:51:21.24  0.0 M 1.0 VLY 
  MDRA HA  2.4 29 P    07:51:21.14 -0.5 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  2.4 29 S    07:51:52.96  0.6 M 1.0 MDRA 
  PANR CL  2.4  5 P    07:51:21.76 -0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  2.4  5 S    07:51:52.93  0.1 M 1.0 PANR 
  VILL HA  2.4 25 P    07:51:21.15 -1.0 M 1.0 VILL 
  VILL HA  2.4 25 S    07:51:53.19 -0.1 M 1.0 VILL 
  IDI  MN  2.4 105 P    07:51:22.67  0.5 M 1.0 IDI 
  AGRP CL  2.4 355 P    07:51:22.54  0.3 M 1.0 AGRP 
  PLEV HP  2.5 349 P    07:51:22.94  0.0 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  2.5 349 S    07:51:55.21  0.5 M 1.0 PLEV 
  STFN HA  2.5 29 P    07:51:23.32 -0.1 M 1.0 STFN 
  PTL  HL  2.6 35 P    07:51:23.21 -0.6 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  2.6 35 S    07:51:56.95  0.6 M 1.0 PTL 
  MRTH HA  2.7 35 P    07:51:24.79 -0.4 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  2.7 35 S    07:51:58.63 -0.1 M 1.0 MRTH 
  PVO  HP  2.7 352 P    07:51:25.75  0.3 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  2.7 352 S    07:51:59.77  0.5 M 1.0 PVO 
  PDO  HP  2.7 346 P    07:51:26.13  0.2 M 1.0 PDO 
  ATAL HA  2.9 16 P    07:51:27.31 -0.5 M 1.0 ATAL 
  AXAR HA  2.9 10 P    07:51:28.16  0.3 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  2.9 10 S    07:52:03.40 -0.1 M 1.0 AXAR 

33 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KTHR HC  0.9 70 MLv   4.07 0.20  19.8719   
  KTHA HL  0.9 70 MLv   3.80 -0.07  9.92419   
  NPS1 HI  1.0 57 MLv   4.04 0.17  14.9031   
  ANKY HL  1.1 94 MLv   3.62 -0.25  5.48314   
  VLI  HL  1.1 45 MLv   3.87 0.00  12.1775   
  MNVA HL  1.1 48 MLv   3.71 -0.16  6.23314   
  VLX  HP  1.4 12 MLv   3.55 -0.32  2.82054   
  EPID HA  1.9 28 MLv   4.05 0.18   5.0512   
  GUR  HP  2.0  8 MLv   4.00 0.13  3.88361   
  DRO  HP  2.0 353 MLv   3.82 -0.05  5.23125   
  GVD  HL  2.0 123 MLv   3.68 -0.19  1.35624   
  ACOR HA  2.1 19 MLv   3.83 -0.04  2.46676   
  MHLO HL  2.1 69 MLv   4.01 0.14  7.37454   
  KLV  HL  2.1  3 MLv   4.07 0.20  3.05081   
  RLS  HL  2.1 349 MLv   3.84 -0.03  2.21814   
  THAL HA  2.1 14 MLv   4.01 0.14  5.85116   
  LTK  HP  2.2 20 MLv   3.36 -0.51  2.56793   
  TEME CL  2.3  2 MLv   3.98 0.10  0.848558   
  AXS  HP  2.3 348 MLv   3.54 -0.33  0.926111   
  VLY  HL  2.4 37 MLv   3.88 0.01   1.8093   
  MDRA HA  2.4 29 MLv   3.86 -0.01  1.67862   
  PANR CL  2.4  5 MLv   5.28 1.41  0.836635   
  VILL HA  2.4 25 MLv   3.92 0.05  1.81836   
  IDI  MN  2.4 105 MLv   3.71 -0.16  1.13965   
  AGRP CL  2.4 355 MLv   3.92 0.05  1.79078   
  PLEV HP  2.5 349 MLv   3.69 -0.18  1.00445   
  STFN HA  2.5 29 MLv   3.86 -0.01  1.40296   
  PTL  HL  2.6 35 MLv   3.79 -0.08  1.16274   
  MRTH HA  2.7 35 MLv   4.10 0.23  2.11139   
  PVO  HP  2.7 352 MLv   4.03 0.16  1.71381   
  PDO  HP  2.7 346 MLv   3.89 0.02  1.19266   
  ATAL HA  2.9 16 MLv   3.79 -0.08  0.809027   
  AXAR HA  2.9 10 MLv   3.78 -0.09  3.10386