Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 06:58:35 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.9
 Γεωγρ. Πλάτος
36.8992° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.5298° Α
 Εστιακό Βάθος
28 χμ
 Αρ. αφίξεων
56
 Επίκεντρο 17.7 χμ ΔΒΔ της Μεθώνης
54.2 χμ ΔΝΔ της Καλαμάτας
228.8 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PYL1HI14.8 84 P06:58:39.68 -0.71.0M
PYL1HI14.8 84 S06:58:45.27 0.91.0M
ITMHL46.9 49 P06:58:43.65 -0.51.0M
ITMHL46.9 49 S06:58:51.23 0.21.0M
VALYHP49.9 54 P06:58:44.10 -0.41.0M
VALYHP49.9 54 S06:58:52.15 0.41.0M
STPGHC58.8 86 P06:58:45.85 0.01.0M
STPGHC58.8 86 S06:58:54.53 0.51.0M
VLXHP91.7 55 P06:58:50.44 -0.41.0M
VLXHP91.7 55 S06:59:02.43 -0.41.0M
DROHP118.2 8 P06:58:53.77 -0.61.0M
DROHP118.2 8 S06:59:09.41 0.31.0M
GURHP135.8 32 P06:58:56.53 -0.21.0M
GURHP135.8 32 S06:59:13.20 -0.11.0M
KLVHL138.5 23 P06:58:56.80 -0.31.0M
KLVHL138.5 23 S06:59:13.37 -0.41.0M
RLSHL128.7357 P06:58:55.78 0.11.0M
RLSHL128.7357 S06:59:11.86 0.51.0M
VLIHL127.7 99 P06:58:56.18 0.51.0M
VLIHL127.7 99 S06:59:11.59 0.31.0M
AXSHP144.9355 P06:58:58.12 0.41.0M
AXSHP144.9355 S06:59:14.88 -0.11.0M
KTHAHL154.4117 P06:58:59.37 0.31.0M
TEMECL157.0 19 P06:58:59.77 0.51.0M
TEMECL157.0 19 S06:59:17.72 0.01.0M
THALHA161.2 38 P06:58:59.71 -0.21.0M
THALHA161.2 38 S06:59:18.57 -0.21.0M
ACORHA161.7 47 P06:58:59.29 -0.71.0M
ACORHA161.7 47 S06:59:18.60 -0.31.0M
AGRPCL167.3 6 P06:59:00.97 0.31.0M
AGRPCL167.3 6 S06:59:19.94 -0.11.0M
EPIDHA161.6 61 P06:58:59.56 -0.51.0M
EPIDHA161.6 61 S06:59:18.82 -0.11.0M
MG00CL172.4 12 P06:59:01.68 0.41.0M
MG00CL172.4 12 S06:59:20.85 -0.41.0M
PLEVHP168.6356 P06:59:01.06 0.21.0M
PLEVHP168.6356 S06:59:20.60 0.21.0M
VLSHL164.5330 P06:59:00.65 0.31.0M
EFPHP173.1 11 P06:59:00.83 -0.51.0M
EFPHP173.1 11 S06:59:21.63 0.31.0M
KALEHA174.4 18 P06:59:02.10 0.41.0M
KALEHA174.4 18 S06:59:21.30 -0.51.0M
LOUTHA175.8 47 P06:59:01.35 -0.51.0M
LTKHP178.1 46 P06:59:01.59 -0.51.0M
LTKHP178.1 46 S06:59:23.14 0.51.0M
PANRCL175.8 21 P06:59:01.96 0.21.0M
PANRCL175.8 21 S06:59:22.60 0.61.0M
ANXHP191.5 10 P06:59:04.23 0.31.0M
ANXHP191.5 10 S06:59:26.06 0.31.0M
PDOHP191.4351 P06:59:03.82 0.11.0M
PDOHP191.4351 S06:59:25.61 0.11.0M
PVOHP191.0360 P06:59:04.33 0.71.0M
PVOHP191.0360 S06:59:25.96 0.61.0M
ANKYHL195.7126 P06:59:03.96 -0.41.0M
ANKYHL195.7126 S06:59:26.60 0.01.0M
AMPLHP226.7353 P06:59:07.73 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uxef
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         06:58:35.11
  Latitude       36.8992 deg +/-   1 km
  Longitude       21.5298 deg +/-   1 km
  Depth           28 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.41 s
  Azimuthal gap       204 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.94 +/- 0.12 24      
  M     2.94      24 preferred 

56 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PYL1 HI  0.1 84 P    06:58:39.68 -0.7 M 1.0 PYL1 
  PYL1 HI  0.1 84 S    06:58:45.27  0.9 M 1.0 PYL1 
  ITM  HL  0.4 49 P    06:58:43.65 -0.5 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.4 49 S    06:58:51.23  0.2 M 1.0 ITM 
  VALY HP  0.4 54 P    06:58:44.10 -0.4 M 1.0 VALY 
  VALY HP  0.4 54 S    06:58:52.15  0.4 M 1.0 VALY 
  STPG HC  0.5 86 P    06:58:45.85 -0.0 M 1.0 STPG 
  STPG HC  0.5 86 S    06:58:54.53  0.5 M 1.0 STPG 
  VLX  HP  0.8 55 P    06:58:50.44 -0.4 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.8 55 S    06:59:02.43 -0.4 M 1.0 VLX 
  DRO  HP  1.1  8 P    06:58:53.77 -0.6 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  1.1  8 S    06:59:09.41  0.3 M 1.0 DRO 
  VLI  HL  1.2 99 P    06:58:56.18  0.5 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  1.2 99 S    06:59:11.59  0.3 M 1.0 VLI 
  RLS  HL  1.2 357 P    06:58:55.78  0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  1.2 357 S    06:59:11.86  0.5 M 1.0 RLS 
  GUR  HP  1.2 32 P    06:58:56.53 -0.2 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.2 32 S    06:59:13.20 -0.1 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  1.2 23 P    06:58:56.80 -0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.2 23 S    06:59:13.37 -0.4 M 1.0 KLV 
  AXS  HP  1.3 355 P    06:58:58.12  0.4 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  1.3 355 S    06:59:14.88 -0.1 M 1.0 AXS 
  KTHA HL  1.4 117 P    06:58:59.37  0.3 M 1.0 KTHA 
  TEME CL  1.4 19 P    06:58:59.77  0.5 M 1.0 TEME 
  TEME CL  1.4 19 S    06:59:17.72  0.0 M 1.0 TEME 
  THAL HA  1.4 38 P    06:58:59.71 -0.2 M 1.0 THAL 
  THAL HA  1.4 38 S    06:59:18.57 -0.2 M 1.0 THAL 
  ACOR HA  1.5 47 P    06:58:59.29 -0.7 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  1.5 47 S    06:59:18.60 -0.3 M 1.0 ACOR 
  EPID HA  1.5 61 P    06:58:59.56 -0.5 M 1.0 EPID 
  EPID HA  1.5 61 S    06:59:18.82 -0.1 M 1.0 EPID 
  VLS  HL  1.5 330 P    06:59:00.65  0.3 M 1.0 VLS 
  AGRP CL  1.5  6 P    06:59:00.97  0.3 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.5  6 S    06:59:19.94 -0.1 M 1.0 AGRP 
  PLEV HP  1.5 356 P    06:59:01.06  0.2 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  1.5 356 S    06:59:20.60  0.2 M 1.0 PLEV 
  MG00 CL  1.5 12 P    06:59:01.68  0.4 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.5 12 S    06:59:20.85 -0.4 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  1.6 11 P    06:59:00.83 -0.5 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  1.6 11 S    06:59:21.63  0.3 M 1.0 EFP 
  KALE HA  1.6 18 P    06:59:02.10  0.4 M 1.0 KALE 
  KALE HA  1.6 18 S    06:59:21.30 -0.5 M 1.0 KALE 
  PANR CL  1.6 21 P    06:59:01.96  0.2 M 1.0 PANR 
  PANR CL  1.6 21 S    06:59:22.60  0.6 M 1.0 PANR 
  LOUT HA  1.6 47 P    06:59:01.35 -0.5 M 1.0 LOUT 
  LTK  HP  1.6 46 P    06:59:01.59 -0.5 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.6 46 S    06:59:23.14  0.5 M 1.0 LTK 
  PVO  HP  1.7 360 P    06:59:04.33  0.7 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  1.7 360 S    06:59:25.96  0.6 M 1.0 PVO 
  PDO  HP  1.7 351 P    06:59:03.82  0.1 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  1.7 351 S    06:59:25.61  0.1 M 1.0 PDO 
  ANX  HP  1.7 10 P    06:59:04.23  0.3 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.7 10 S    06:59:26.06  0.3 M 1.0 ANX 
  ANKY HL  1.8 126 P    06:59:03.96 -0.4 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.8 126 S    06:59:26.60  0.0 M 1.0 ANKY 
  AMPL HP  2.0 353 P    06:59:07.73 -0.5 M 1.0 AMPL 

30 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PYL1 HI  0.1 84 MLv   2.27 -0.67  6.38082   
  ITM  HL  0.4 49 MLv   3.10 0.16  6.74712   
  VALY HP  0.4 54 MLv   2.94 0.00  3.93512   
  STPG HC  0.5 86 MLv   3.70 0.76   13.524   
  VLX  HP  0.8 55 MLv   2.77 -0.17  1.03794   
  DRO  HP  1.1  8 MLv   2.80 -0.14  1.68379   
  VLI  HL  1.2 99 MLv   3.04 0.10  1.63053   
  RLS  HL  1.2 357 MLv   2.75 -0.19  0.633791   
  GUR  HP  1.2 32 MLv   3.11 0.17  1.34584   
  KLV  HL  1.2 23 MLv   3.04 0.10  0.844022   
  AXS  HP  1.3 355 MLv   2.69 -0.25  0.46814   
  KTHA HL  1.4 117 MLv   2.91 -0.03  0.683271   
  TEME CL  1.4 19 MLv   3.01 0.07  0.281963   
  THAL HA  1.4 38 MLv   3.06 0.12  1.61364   
  ACOR HA  1.5 47 MLv   2.96 0.02  0.704966   
  EPID HA  1.5 61 MLv   3.07 0.13  0.917017   
  VLS  HL  1.5 330 MLv   2.88 -0.06  0.571277   
  AGRP CL  1.5  6 MLv   2.87 -0.07  0.542922   
  PLEV HP  1.5 356 MLv   2.61 -0.32  0.296537   
  MG00 CL  1.5 12 MLv   2.74 -0.20  0.492439   
  EFP  HP  1.6 11 MLv   2.88 -0.06  0.52363   
  KALE HA  1.6 18 MLv   2.82 -0.12  0.441996   
  PANR CL  1.6 21 MLv   4.32 1.38  0.26792   
  LOUT HA  1.6 47 MLv   3.07 0.13  0.781667   
  LTK  HP  1.6 46 MLv   2.35 -0.59  0.545434   
  PVO  HP  1.7 360 MLv   3.03 0.09  0.593395   
  PDO  HP  1.7 351 MLv   3.04 0.10  0.611534   
  ANX  HP  1.7 10 MLv   3.09 0.15  0.687086   
  ANKY HL  1.8 126 MLv   2.90 -0.04  0.421824   
  AMPL HP  2.0 353 MLv   3.01 0.07  0.379575