Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 05:11:26 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
35.6083° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.2902° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
15
 Επίκεντρο 77.5 χμ Δ της Καρπάθου
109.6 χμ ΑΒΑ του Ηρακλείου
348.6 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
STIAHC48.6202 P05:11:34.60 -0.11.0M
STIAHC48.6202 S05:11:41.37 0.11.0M
ZKRHL55.3187 P05:11:35.77 0.01.0M
ZKRHL55.3187 S05:11:43.21 0.01.0M
KARPHL79.0 95 P05:11:39.52 -0.11.0M
KARPHL79.0 95 S05:11:49.95 0.01.0M
NPSHL72.7238 P05:11:38.95 0.41.0M
NPSHL72.7238 S05:11:47.59 -0.51.0M
PFKSHC97.2230 P05:11:42.91 0.41.0M
PFKSHC97.2230 S05:11:55.09 0.11.0M
THERAHL111.8319 P05:11:44.79 0.11.0M
THERAHL111.8319 S05:11:58.23 -0.61.0M
SNT5HA119.6318 P05:11:45.79 -0.11.0M
SNT5HA119.6318 S05:12:01.40 0.51.0M
IDIMN131.7254 P05:11:47.59 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uxar
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         05:11:26.01
  Latitude       35.6083 deg +/-   1 km
  Longitude       26.2902 deg +/-   1 km
  Depth           12 km  +/-  9 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       136 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.25 +/- 0.18  6      
  M     2.25      6 preferred 

15 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  STIA HC  0.4 202 P    05:11:34.60 -0.1 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.4 202 S    05:11:41.37  0.1 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.5 187 P    05:11:35.77  0.0 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.5 187 S    05:11:43.21  0.0 M 1.0 ZKR 
  NPS  HL  0.7 238 P    05:11:38.95  0.4 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.7 238 S    05:11:47.59 -0.5 M 1.0 NPS 
  KARP HL  0.7 95 P    05:11:39.52 -0.1 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.7 95 S    05:11:49.95  0.0 M 1.0 KARP 
  PFKS HC  0.9 230 P    05:11:42.91  0.4 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.9 230 S    05:11:55.09  0.1 M 1.0 PFKS 
  THERA HL  1.0 319 P    05:11:44.79  0.1 M 1.0 THERA
  THERA HL  1.0 319 S    05:11:58.23 -0.6 M 1.0 THERA
  SNT5 HA  1.1 318 P    05:11:45.79 -0.1 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.1 318 S    05:12:01.40  0.5 M 1.0 SNT5 
  IDI  MN  1.2 254 P    05:11:47.59 -0.3 M 1.0 IDI 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  STIA HC  0.4 202 MLv   2.02 -0.22  0.511311   
  ZKR  HL  0.5 187 MLv   1.98 -0.27  0.312302   
  NPS  HL  0.7 238 MLv   2.73 0.48  1.15947   
  KARP HL  0.7 95 MLv   2.24 -0.01  0.462682   
  PFKS HC  0.9 230 MLv   2.35 0.10  0.367288   
  THERA HL  1.0 319 MLv   2.21 -0.03  0.225626   
  SNT5 HA  1.1 318 MLv   2.54 0.30  0.260088   
  IDI  MN  1.2 254 MLv   2.11 -0.14  0.141449