Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 04:52:17 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2922° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7913° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 7.3 χμ ΒΑ της Πάτρας
25.8 χμ Δ του Αιγίου
173.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PATCHL3.7227 P04:52:19.52 -0.11.0M
PATCHL3.7227 S04:52:21.05 0.11.0M
AGRPCL13.0332 P04:52:20.65 -0.21.0M
AGRPCL13.0332 S04:52:22.88 -0.21.0M
EFPHP18.0 34 P04:52:21.67 0.11.0M
EFPHP18.0 34 S04:52:24.85 0.51.0M
MG00CL19.2 45 P04:52:21.86 0.11.0M
MG00CL19.2 45 S04:52:25.31 0.61.0M
PYRGCL23.6 56 P04:52:22.59 0.01.0M
PYRGCL23.6 56 S04:52:26.05 -0.11.0M
ANXHP35.3 19 P04:52:24.49 0.01.0M
ANXHP35.3 19 S04:52:29.20 -0.31.0M
AXSHP37.8254 P04:52:25.09 0.31.0M
AXSHP37.8254 S04:52:30.14 0.11.0M
DROHP38.5191 P04:52:25.24 0.31.0M
DROHP38.5191 S04:52:30.21 -0.11.0M
KALEHA32.3 70 P04:52:24.03 0.11.0M
KALEHA32.3 70 S04:52:28.53 -0.11.0M
PLEVHP36.1292 P04:52:24.20 -0.31.0M
PLEVHP36.1292 S04:52:29.31 -0.31.0M
TEMECL29.3103 P04:52:23.78 0.41.0M
TEMECL29.3103 S04:52:27.69 0.11.0M
KLVHL41.8131 P04:52:25.57 0.01.0M
KLVHL41.8131 S04:52:30.89 -0.51.0M
PANRCL41.0 77 P04:52:25.30 0.01.0M
PANRCL41.0 77 S04:52:30.69 -0.31.0M
PVOHP42.8327 P04:52:25.93 0.31.0M
PVOHP42.8327 S04:52:31.12 -0.41.0M
GURHP62.4129 P04:52:28.82 -0.11.0M
GURHP62.4129 S04:52:37.34 0.01.0M
PDOHP63.0303 P04:52:28.97 0.01.0M
PDOHP63.0303 S04:52:37.67 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uxab
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         04:52:17.87
  Latitude       38.2922 deg +/-   0 km
  Longitude       21.7913 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       59 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.15 +/- 0.25 12      
  M     1.15      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PATC HL  0.0 227 P    04:52:19.52 -0.1 M 1.0 PATC 
  PATC HL  0.0 227 S    04:52:21.05  0.1 M 1.0 PATC 
  AGRP CL  0.1 332 P    04:52:20.65 -0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 332 S    04:52:22.88 -0.2 M 1.0 AGRP 
  EFP  HP  0.2 34 P    04:52:21.67  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 34 S    04:52:24.85  0.5 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.2 45 P    04:52:21.86  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 45 S    04:52:25.31  0.6 M 1.0 MG00 
  PYRG CL  0.2 56 P    04:52:22.59  0.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.2 56 S    04:52:26.05 -0.1 M 1.0 PYRG 
  TEME CL  0.3 103 P    04:52:23.78  0.4 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.3 103 S    04:52:27.69  0.1 M 1.0 TEME 
  KALE HA  0.3 70 P    04:52:24.03  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.3 70 S    04:52:28.53 -0.1 M 1.0 KALE 
  ANX  HP  0.3 19 P    04:52:24.49  0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 19 S    04:52:29.20 -0.3 M 1.0 ANX 
  PLEV HP  0.3 292 P    04:52:24.20 -0.3 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.3 292 S    04:52:29.31 -0.3 M 1.0 PLEV 
  AXS  HP  0.3 254 P    04:52:25.09  0.3 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.3 254 S    04:52:30.14  0.1 M 1.0 AXS 
  DRO  HP  0.3 191 P    04:52:25.24  0.3 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.3 191 S    04:52:30.21 -0.1 M 1.0 DRO 
  PANR CL  0.4 77 P    04:52:25.30 -0.0 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.4 77 S    04:52:30.69 -0.3 M 1.0 PANR 
  KLV  HL  0.4 131 P    04:52:25.57  0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 131 S    04:52:30.89 -0.5 M 1.0 KLV 
  PVO  HP  0.4 327 P    04:52:25.93  0.3 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.4 327 S    04:52:31.12 -0.4 M 1.0 PVO 
  GUR  HP  0.6 129 P    04:52:28.82 -0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.6 129 S    04:52:37.34 -0.0 M 1.0 GUR 
  PDO  HP  0.6 303 P    04:52:28.97  0.0 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.6 303 S    04:52:37.67  0.3 M 1.0 PDO 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PATC HL  0.0 227 MLv   2.14 0.99  8.80678   
  AGRP CL  0.1 332 MLv   1.30 0.15  0.748043   
  EFP  HP  0.2 34 MLv   0.90 -0.25  0.224693   
  MG00 CL  0.2 45 MLv   1.06 -0.09   0.3934   
  PYRG CL  0.2 56 MLv   1.00 -0.15  0.12917   
  TEME CL  0.3 103 MLv   1.14 -0.01  0.0678219   
  KALE HA  0.3 70 MLv   1.01 -0.15  0.125639   
  ANX  HP  0.3 19 MLv   0.91 -0.24  0.0852715   
  PLEV HP  0.3 292 MLv   0.72 -0.43  0.0527227   
  AXS  HP  0.3 254 MLv   0.80 -0.36  0.0565082   
  DRO  HP  0.3 191 MLv   0.82 -0.34  0.118675   
  PANR CL  0.4 77 MLv   2.78 1.63  0.0879156   
  KLV  HL  0.4 131 MLv   1.32 0.17  0.114559   
  PVO  HP  0.4 327 MLv   1.23 0.08  0.115889   
  GUR  HP  0.6 129 MLv   1.49 0.34  0.0751913   
  PDO  HP  0.6 303 MLv   1.63 0.48  0.103922