Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 03:47:50 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.6
 Γεωγρ. Πλάτος
36.1008° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.0235° Α
 Εστιακό Βάθος
124 χμ
 Αρ. αφίξεων
19
 Επίκεντρο 63.5 χμ ΑΝΑ της Θήρας
112.0 χμ ΔΒΔ της Καρπάθου
291.8 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THERAHL57.4301 P03:48:10.60 0.91.0M
THERAHL57.4301 S03:48:24.37 0.51.0M
SNT5HA65.6301 P03:48:11.21 1.11.0M
STIAHC100.1177 P03:48:13.06 0.41.0M
STIAHC100.1177 S03:48:29.08 -0.11.0M
ZKRHL111.0171 P03:48:14.21 0.61.0M
ZKRHL111.0171 S03:48:31.16 0.31.0M
KARPHL119.6121 P03:48:14.51 0.11.0M
KARPHL119.6121 S03:48:31.67 -0.71.0M
IDIMN136.5229 P03:48:16.18 0.11.0M
IDIMN136.5229 S03:48:34.24 -1.01.0M
KTHAHL266.4274 P03:48:30.79 0.51.0M
KTHAHL266.4274 S03:48:59.47 -0.81.0M
VLIHL283.7284 P03:48:32.38 0.01.0M
VLIHL283.7284 S03:49:02.53 -1.31.0M
GURHP385.3302 P03:48:44.22 -0.41.0M
GURHP385.3302 S03:49:24.70 -0.71.0M
KLVHL405.8302 P03:48:46.40 -0.71.0M
KLVHL405.8302 S03:49:29.35 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwxx
  Type          earthquake
  Description
   region name: Dodecanese Islands, Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         03:47:50.93
  Latitude       36.1008 deg +/-   2 km
  Longitude       26.0235 deg +/-   2 km
  Depth           124 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.55 s
  Azimuthal gap       179 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.56 +/- 0.25  8      
  M     2.56      8 preferred 

19 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THERA HL  0.5 301 P    03:48:10.60  0.9 M 1.0 THERA
  THERA HL  0.5 301 S    03:48:24.37  0.5 M 1.0 THERA
  SNT5 HA  0.6 301 P    03:48:11.21  1.1 M 1.0 SNT5 
  STIA HC  0.9 177 P    03:48:13.06  0.4 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.9 177 S    03:48:29.08 -0.1 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  1.0 171 P    03:48:14.21  0.6 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  1.0 171 S    03:48:31.16  0.3 M 1.0 ZKR 
  KARP HL  1.1 121 P    03:48:14.51  0.1 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.1 121 S    03:48:31.67 -0.7 M 1.0 KARP 
  IDI  MN  1.2 229 P    03:48:16.18  0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  1.2 229 S    03:48:34.24 -1.0 M 1.0 IDI 
  KTHA HL  2.4 274 P    03:48:30.79  0.5 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  2.4 274 S    03:48:59.47 -0.8 M 1.0 KTHA 
  VLI  HL  2.6 284 P    03:48:32.38  0.0 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  2.6 284 S    03:49:02.53 -1.3 M 1.0 VLI 
  GUR  HP  3.5 302 P    03:48:44.22 -0.4 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  3.5 302 S    03:49:24.70 -0.7 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  3.7 302 P    03:48:46.40 -0.7 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  3.7 302 S    03:49:29.35 -0.4 M 1.0 KLV 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THERA HL  0.5 301 MLv   2.06 -0.49  0.337202   
  SNT5 HA  0.6 301 MLv   2.11 -0.44  0.179484   
  STIA HC  0.9 177 MLv   2.67 0.11  0.736493   
  ZKR  HL  1.0 171 MLv   2.36 -0.20  0.319852   
  KARP HL  1.1 121 MLv   2.66 0.11  0.765836   
  IDI  MN  1.2 229 MLv   2.32 -0.24  0.215564   
  KTHA HL  2.4 274 MLv   2.75 0.19  0.13104   
  VLI  HL  2.6 284 MLv   2.67 0.12  0.11609   
  GUR  HP  3.5 302 MLv   2.87 0.32  0.0446236   
  KLV  HL  3.7 302 MLv   2.95 0.39  0.0326537