Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 02:51:20 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
37.7523° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.7440° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 14.0 χμ ΔΝΔ της Ζακύνθου
48.8 χμ ΔΝΔ της Ανδραβίδας
263.6 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP9.4120 P02:51:23.09 0.01.0M
LTHKHP9.4120 S02:51:24.77 -0.11.0M
RTZLHT36.1 4 P02:51:27.37 0.11.0M
VLSHL49.1344 P02:51:29.35 -0.11.0M
VLSHL49.1344 S02:51:36.39 0.31.0M
DMLNHT63.1329 P02:51:31.85 0.11.0M
DMLNHT63.1329 S02:51:40.37 0.21.0M
AXSHP74.2 48 P02:51:33.33 -0.21.0M
AXSHP74.2 48 S02:51:43.13 -0.11.0M
FSKHP80.2349 P02:51:34.31 -0.11.0M
DROHP87.8 75 P02:51:35.58 -0.11.0M
DROHP87.8 75 S02:51:47.11 0.01.0M
DRAGHT104.6352 P02:51:37.68 -0.61.0M
DRAGHT104.6352 S02:51:51.44 -0.31.0M
EVGIHT96.9355 P02:51:36.93 -0.11.0M
EVGIHT96.9355 S02:51:49.87 0.31.0M
PDOHP101.6 22 P02:51:37.79 0.01.0M
PDOHP101.6 22 S02:51:50.72 -0.21.0M
AGRPCL111.6 50 P02:51:39.41 -0.11.0M
AGRPCL111.6 50 S02:51:54.10 0.31.0M
NYDRHT107.0358 P02:51:38.63 0.01.0M
NYDRHT107.0358 S02:51:52.05 -0.31.0M
KLVHL127.6 75 P02:51:42.16 0.11.0M
GURHP141.8 82 P02:51:44.71 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwwb
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         02:51:20.62
  Latitude       37.7523 deg +/-   1 km
  Longitude       20.7440 deg +/-   1 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.20 s
  Azimuthal gap       209 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.79 +/- 0.23 12      
  M     1.79      12 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.1 120 P    02:51:23.09  0.0 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.1 120 S    02:51:24.77 -0.1 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.3  4 P    02:51:27.37  0.1 M 1.0 RTZL 
  VLS  HL  0.4 344 P    02:51:29.35 -0.1 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.4 344 S    02:51:36.39  0.3 M 1.0 VLS 
  DMLN HT  0.6 329 P    02:51:31.85  0.1 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.6 329 S    02:51:40.37  0.2 M 1.0 DMLN 
  AXS  HP  0.7 48 P    02:51:33.33 -0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.7 48 S    02:51:43.13 -0.1 M 1.0 AXS 
  FSK  HP  0.7 349 P    02:51:34.31 -0.1 M 1.0 FSK 
  DRO  HP  0.8 75 P    02:51:35.58 -0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.8 75 S    02:51:47.11 -0.0 M 1.0 DRO 
  EVGI HT  0.9 355 P    02:51:36.93 -0.1 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.9 355 S    02:51:49.87  0.3 M 1.0 EVGI 
  PDO  HP  0.9 22 P    02:51:37.79 -0.0 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.9 22 S    02:51:50.72 -0.2 M 1.0 PDO 
  DRAG HT  0.9 352 P    02:51:37.68 -0.6 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.9 352 S    02:51:51.44 -0.3 M 1.0 DRAG 
  NYDR HT  1.0 358 P    02:51:38.63 -0.0 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  1.0 358 S    02:51:52.05 -0.3 M 1.0 NYDR 
  AGRP CL  1.0 50 P    02:51:39.41 -0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.0 50 S    02:51:54.10  0.3 M 1.0 AGRP 
  KLV  HL  1.2 75 P    02:51:42.16  0.1 M 1.0 KLV 
  GUR  HP  1.3 82 P    02:51:44.71  0.5 M 1.0 GUR 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.1 120 MLv   2.45 0.65   12.866   
  RTZL HT  0.3  4 MLv   1.63 -0.16  0.428251   
  VLS  HL  0.4 344 MLv   2.11 0.32  0.612312   
  DMLN HT  0.6 329 MLv   2.17 0.37  0.493207   
  AXS  HP  0.7 48 MLv   1.52 -0.28  0.0702855   
  FSK  HP  0.7 349 MLv   1.75 -0.04  0.111787   
  DRO  HP  0.8 75 MLv   1.41 -0.39  0.0974502   
  EVGI HT  0.9 355 MLv   1.83 0.04  0.112396   
  PDO  HP  0.9 22 MLv   1.80 0.01  0.0986146   
  DRAG HT  0.9 352 MLv   2.99 1.20  0.0976425   
  NYDR HT  1.0 358 MLv   1.62 -0.18  0.0438378   
  AGRP CL  1.0 50 MLv   1.56 -0.24  0.0501573   
  KLV  HL  1.2 75 MLv   1.71 -0.08  0.0453388   
  GUR  HP  1.3 82 MLv   1.65 -0.14  0.0436518