Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 02:42:51 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
40.1073° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.5697° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
11
 Επίκεντρο 31.5 χμ ΑΝΑ των Καρυών
61.7 χμ ΔΒΔ της Λήμνου
247.0 χμ ΒΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LIAHL57.0114 P02:43:02.10 0.21.0M
LIAHL57.0114 S02:43:09.40 -0.21.0M
OURHT55.9296 P02:43:02.00 0.21.0M
OURHT55.9296 S02:43:09.18 -0.11.0M
THASHT56.9 13 P02:43:01.92 0.11.0M
THASHT56.9 13 S02:43:09.35 -0.11.0M
PAIGHT78.4256 P02:43:05.41 0.01.0M
SMTHHL91.0 64 P02:43:07.53 0.11.0M
SMTHHL91.0 64 S02:43:19.40 0.01.0M
PLGHL100.0287 P02:43:09.24 0.31.0M
PLGHL100.0287 S02:43:21.79 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwvu
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         02:42:51.84
  Latitude       40.1073 deg +/-   0 km
  Longitude       24.5697 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       142 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.38 +/- 0.23  6      
  M     1.38      6 preferred 

11 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  OUR  HT  0.5 296 P    02:43:02.00  0.2 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.5 296 S    02:43:09.18 -0.1 M 1.0 OUR 
  THAS HT  0.5 13 P    02:43:01.92  0.1 M 1.0 THAS 
  THAS HT  0.5 13 S    02:43:09.35 -0.1 M 1.0 THAS 
  LIA  HL  0.5 114 P    02:43:02.10  0.2 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  0.5 114 S    02:43:09.40 -0.2 M 1.0 LIA 
  PAIG HT  0.7 256 P    02:43:05.41 -0.0 M 1.0 PAIG 
  SMTH HL  0.8 64 P    02:43:07.53  0.1 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  0.8 64 S    02:43:19.40  0.0 M 1.0 SMTH 
  PLG  HL  0.9 287 P    02:43:09.24  0.3 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.9 287 S    02:43:21.79 -0.2 M 1.0 PLG 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  OUR  HT  0.5 296 MLv   1.32 -0.05  0.0664029   
  THAS HT  0.5 13 MLv   1.70 0.32  0.150927   
  LIA  HL  0.5 114 MLv   1.08 -0.29  0.0722191   
  PAIG HT  0.7 256 MLv   1.12 -0.26  0.0207397   
  SMTH HL  0.8 64 MLv   1.42 0.04  0.0297809   
  PLG  HL  0.9 287 MLv   1.64 0.26  0.0687237