Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 02:23:17 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
35.5880° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.2973° Α
 Εστιακό Βάθος
29 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 77.1 χμ Δ της Καρπάθου
109.6 χμ ΑΒΑ του Ηρακλείου
350.8 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SIT2HI45.9202 P02:23:26.47 -0.31.0M
SIT2HI45.9202 S02:23:33.58 0.11.0M
STIAHC46.8204 P02:23:26.67 -0.21.0M
STIAHC46.8204 S02:23:33.50 -0.31.0M
ZKRHL53.1188 P02:23:27.84 0.01.0M
ZKRHL53.1188 S02:23:35.23 -0.11.0M
NPSHL72.1240 P02:23:31.05 0.51.0M
NPSHL72.1240 S02:23:40.23 0.01.0M
KARPHL78.3 93 P02:23:31.67 0.11.0M
KARPHL78.3 93 S02:23:41.87 -0.11.0M
PFKSHC96.2231 P02:23:35.02 0.81.0M
PFKSHC96.2231 S02:23:46.64 -0.11.0M
THERAHL113.9319 P02:23:36.68 0.11.0M
THERAHL113.9319 S02:23:50.15 -0.71.0M
SNT5HA121.7318 P02:23:37.77 0.21.0M
SNT5HA121.7318 S02:23:52.43 -0.11.0M
IDIMN131.8255 P02:23:39.36 0.41.0M
IDIMN131.8255 S02:23:54.93 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwvd
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         02:23:17.87
  Latitude       35.5880 deg +/-   1 km
  Longitude       26.2973 deg +/-   1 km
  Depth           29 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       134 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.17 +/- 0.18  7      
  M     2.17      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SIT2 HI  0.4 202 P    02:23:26.47 -0.3 M 1.0 SIT2 
  SIT2 HI  0.4 202 S    02:23:33.58  0.1 M 1.0 SIT2 
  STIA HC  0.4 204 P    02:23:26.67 -0.2 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.4 204 S    02:23:33.50 -0.3 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.5 188 P    02:23:27.84  0.0 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.5 188 S    02:23:35.23 -0.1 M 1.0 ZKR 
  NPS  HL  0.6 240 P    02:23:31.05  0.5 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.6 240 S    02:23:40.23 -0.0 M 1.0 NPS 
  KARP HL  0.7 93 P    02:23:31.67  0.1 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.7 93 S    02:23:41.87 -0.1 M 1.0 KARP 
  PFKS HC  0.9 231 P    02:23:35.02  0.8 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.9 231 S    02:23:46.64 -0.1 M 1.0 PFKS 
  THERA HL  1.0 319 P    02:23:36.68  0.1 M 1.0 THERA
  THERA HL  1.0 319 S    02:23:50.15 -0.7 M 1.0 THERA
  SNT5 HA  1.1 318 P    02:23:37.77  0.2 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.1 318 S    02:23:52.43 -0.1 M 1.0 SNT5 
  IDI  MN  1.2 255 P    02:23:39.36  0.4 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  1.2 255 S    02:23:54.93 -0.1 M 1.0 IDI 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SIT2 HI  0.4 202 MLv   2.42 0.25  1.48153   
  STIA HC  0.4 204 MLv   1.89 -0.28  0.414362   
  ZKR  HL  0.5 188 MLv   2.00 -0.17  0.370789   
  NPS  HL  0.6 240 MLv   2.63 0.46  0.923567   
  KARP HL  0.7 93 MLv   2.05 -0.12  0.299092   
  PFKS HC  0.9 231 MLv   2.14 -0.03  0.228936   
  THERA HL  1.0 319 MLv   2.19 0.02  0.209508   
  SNT5 HA  1.1 318 MLv   2.40 0.23  0.183112   
  IDI  MN  1.2 255 MLv   1.98 -0.19  0.104702