Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 02:06:45 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.8
 Γεωγρ. Πλάτος
35.6105° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.2990° Α
 Εστιακό Βάθος
23 χμ
 Αρ. αφίξεων
36
 Επίκεντρο 76.7 χμ Δ της Καρπάθου
110.5 χμ ΑΒΑ του Ηρακλείου
349.0 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  Μηχ.Γέν.
  

  Μηχανισμός Γένεσης (αυτόματη λύση)

Μηχ.Γεν. Παράταξη (°) Κλίση (°) Γων.Ολίσθ. (°) Σεισμ.Ροπή (dyn*cm)
25562-23 3.54E+21

Γεωγρ.Πλάτος (°Β) Γεωγρ.Μήκος (°Α) Βάθος (χμ) Μέγεθος Mw
35.614426.314311.03.6

Υπολογισμός εστιακών παραμέτρων

Κλικ εδώ για λεπτομέρειες αυτόματου μηχανισμού γένεσης


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SIT2HI48.2201 P02:06:54.19 -0.41.0M
SIT2HI48.2201 S02:07:01.43 0.11.0M
STIAHC49.2203 P02:06:54.39 -0.41.0M
STIAHC49.2203 S02:07:01.41 -0.21.0M
ZKRHL55.6188 P02:06:55.22 -0.51.0M
ZKRHL55.6188 S02:07:03.20 -0.11.0M
KARPHL78.3 95 P02:06:59.37 0.11.0M
KARPHL78.3 95 S02:07:09.76 0.31.0M
NPSHL73.5238 P02:06:58.66 0.21.0M
NPSHL73.5238 S02:07:08.20 0.11.0M
ASTAHL104.1 3 P02:07:02.97 -0.11.0M
ASTAHL104.1 3 S02:07:15.96 -0.21.0M
PFKSHC97.9230 P02:07:02.53 0.31.0M
PFKSHC97.9230 S02:07:14.76 0.01.0M
THERAHL112.1318 P02:07:04.40 0.11.0M
THERAHL112.1318 S02:07:18.51 0.11.0M
CMBOHT124.9320 P02:07:06.77 0.51.0M
CMBOHT124.9320 S02:07:22.09 0.21.0M
SNT5HA119.9317 P02:07:05.62 0.11.0M
SNT5HA119.9317 S02:07:20.60 0.11.0M
SIVAHL150.2244 P02:07:10.29 0.71.0M
SIVAHL150.2244 S02:07:28.03 0.41.0M
IPPLHC168.8260 P02:07:12.35 0.41.0M
IPPLHC168.8260 S02:07:32.00 0.11.0M
ARGHL177.3 68 P02:07:13.37 0.31.0M
ARGHL177.3 68 S02:07:33.28 -0.51.0M
CHANHC204.3267 P02:07:16.97 0.51.0M
KNDRHC245.9260 P02:07:22.71 0.91.0M
KNDRHC245.9260 S02:07:49.18 -0.11.0M
KARYHA316.2328 P02:07:30.57 -0.21.0M
KARYHA316.2328 S02:08:05.00 0.01.0M
KTHRHC305.8283 P02:07:29.28 -0.31.0M
VLIHL325.1292 P02:07:31.76 -0.31.0M
VLIHL325.1292 S02:08:06.71 -0.51.0M
VLYHL334.6318 P02:07:33.22 0.01.0M
DIONHL345.8322 P02:07:34.80 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwup
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         02:06:45.71
  Latitude       35.6105 deg +/-   0 km
  Longitude       26.2990 deg +/-   0 km
  Depth           23 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       93 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.75 +/- 0.12 16      
  M     3.75      16 preferred 

36 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SIT2 HI  0.4 201 P    02:06:54.19 -0.4 M 1.0 SIT2 
  SIT2 HI  0.4 201 S    02:07:01.43  0.1 M 1.0 SIT2 
  STIA HC  0.4 203 P    02:06:54.39 -0.4 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.4 203 S    02:07:01.41 -0.2 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.5 188 P    02:06:55.22 -0.5 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.5 188 S    02:07:03.20 -0.1 M 1.0 ZKR 
  NPS  HL  0.7 238 P    02:06:58.66  0.2 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.7 238 S    02:07:08.20  0.1 M 1.0 NPS 
  KARP HL  0.7 95 P    02:06:59.37  0.1 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.7 95 S    02:07:09.76  0.3 M 1.0 KARP 
  PFKS HC  0.9 230 P    02:07:02.53  0.3 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.9 230 S    02:07:14.76 -0.0 M 1.0 PFKS 
  ASTA HL  0.9  3 P    02:07:02.97 -0.1 M 1.0 ASTA 
  ASTA HL  0.9  3 S    02:07:15.96 -0.2 M 1.0 ASTA 
  THERA HL  1.0 318 P    02:07:04.40  0.1 M 1.0 THERA
  THERA HL  1.0 318 S    02:07:18.51  0.1 M 1.0 THERA
  SNT5 HA  1.1 317 P    02:07:05.62  0.1 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.1 317 S    02:07:20.60  0.1 M 1.0 SNT5 
  CMBO HT  1.1 320 P    02:07:06.77  0.5 M 1.0 CMBO 
  CMBO HT  1.1 320 S    02:07:22.09  0.2 M 1.0 CMBO 
  SIVA HL  1.4 244 P    02:07:10.29  0.7 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  1.4 244 S    02:07:28.03  0.4 M 1.0 SIVA 
  IPPL HC  1.5 260 P    02:07:12.35  0.4 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  1.5 260 S    02:07:32.00  0.1 M 1.0 IPPL 
  ARG  HL  1.6 68 P    02:07:13.37  0.3 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  1.6 68 S    02:07:33.28 -0.5 M 1.0 ARG 
  CHAN HC  1.8 267 P    02:07:16.97  0.5 M 1.0 CHAN 
  KNDR HC  2.2 260 P    02:07:22.71  0.9 M 1.0 KNDR 
  KNDR HC  2.2 260 S    02:07:49.18 -0.1 M 1.0 KNDR 
  KTHR HC  2.8 283 P    02:07:29.28 -0.3 M 1.0 KTHR 
  KARY HA  2.8 328 P    02:07:30.57 -0.2 M 1.0 KARY 
  KARY HA  2.8 328 S    02:08:05.00 -0.0 M 1.0 KARY 
  VLI  HL  2.9 292 P    02:07:31.76 -0.3 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  2.9 292 S    02:08:06.71 -0.5 M 1.0 VLI 
  VLY  HL  3.0 318 P    02:07:33.22  0.0 M 1.0 VLY 
  DION HL  3.1 322 P    02:07:34.80  0.1 M 1.0 DION 

20 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SIT2 HI  0.4 201 MLv   3.63 -0.12  21.3525   
  STIA HC  0.4 203 MLv   3.47 -0.28  13.9269   
  ZKR  HL  0.5 188 MLv   3.48 -0.27  9.76477   
  NPS  HL  0.7 238 MLv   4.03 0.28  22.9515   
  KARP HL  0.7 95 MLv   3.93 0.18  22.9496   
  PFKS HC  0.9 230 MLv   3.58 -0.18  6.13628   
  ASTA HL  0.9  3 MLv   3.69 -0.06  7.38162   
  THERA HL  1.0 318 MLv   3.76 0.01  8.02241   
  SNT5 HA  1.1 317 MLv   3.98 0.23   7.1364   
  CMBO HT  1.1 320 MLv   4.48 0.73  35.7589   
  SIVA HL  1.4 244 MLv   3.88 0.13   6.7654   
  IPPL HC  1.5 260 MLv   3.85 0.10  5.11976   
  ARG  HL  1.6 68 MLv   3.70 -0.05  3.24838   
  CHAN HC  1.8 267 MLv   3.84 0.08   6.5339   
  KNDR HC  2.2 260 MLv   3.63 -0.12  1.27609   
  KTHR HC  2.8 283 MLv   3.87 0.11  1.09195   
  KARY HA  2.8 328 MLv   3.73 -0.02   0.7048   
  VLI  HL  2.9 292 MLv   3.80 0.04  0.957906   
  VLY  HL  3.0 318 MLv   3.67 -0.09  0.493922   
  DION HL  3.1 322 MLv   3.34 -0.41  0.57686