Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 02:03:03 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.1
 Γεωγρ. Πλάτος
40.1093° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.5627° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
11
 Επίκεντρο 30.8 χμ ΑΝΑ των Καρυών
62.3 χμ ΔΒΔ της Λήμνου
247.0 χμ ΒΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LIAHL57.7114 P02:03:13.42 0.21.0M
LIAHL57.7114 S02:03:20.61 -0.31.0M
OURHT55.3297 P02:03:13.37 0.51.0M
THASHT56.8 14 P02:03:13.24 0.21.0M
THASHT56.8 14 S02:03:20.08 -0.61.0M
PAIGHT77.8256 P02:03:16.87 0.41.0M
PAIGHT77.8256 S02:03:25.90 -0.71.0M
SMTHHL91.4 64 P02:03:19.22 0.61.0M
SMTHHL91.4 64 S02:03:30.04 -0.41.0M
PLGHL99.3287 P02:03:20.56 0.71.0M
PLGHL99.3287 S02:03:32.19 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwum
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         02:03:03.08
  Latitude       40.1093 deg +/-   1 km
  Longitude       24.5627 deg +/-   1 km
  Depth           13 km  +/-  6 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.48 s
  Azimuthal gap       142 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.13 +/- 0.20  6      
  M     1.13      6 preferred 

11 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  OUR  HT  0.5 297 P    02:03:13.37  0.5 M 1.0 OUR 
  THAS HT  0.5 14 P    02:03:13.24  0.2 M 1.0 THAS 
  THAS HT  0.5 14 S    02:03:20.08 -0.6 M 1.0 THAS 
  LIA  HL  0.5 114 P    02:03:13.42  0.2 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  0.5 114 S    02:03:20.61 -0.3 M 1.0 LIA 
  PAIG HT  0.7 256 P    02:03:16.87  0.4 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.7 256 S    02:03:25.90 -0.7 M 1.0 PAIG 
  SMTH HL  0.8 64 P    02:03:19.22  0.6 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  0.8 64 S    02:03:30.04 -0.4 M 1.0 SMTH 
  PLG  HL  0.9 287 P    02:03:20.56  0.7 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.9 287 S    02:03:32.19 -0.4 M 1.0 PLG 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  OUR  HT  0.5 297 MLv   1.09 -0.04  0.0407119   
  THAS HT  0.5 14 MLv   1.23 0.10  0.0515669   
  LIA  HL  0.5 114 MLv   0.91 -0.22  0.0466775   
  PAIG HT  0.7 256 MLv   0.79 -0.35  0.00967549   
  SMTH HL  0.8 64 MLv   1.32 0.19  0.0237163   
  PLG  HL  0.9 287 MLv   1.34 0.21  0.0349596