Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 01:52:33 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
35.5905° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.2947° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 77.3 χμ Δ της Καρπάθου
109.5 χμ ΑΒΑ του Ηρακλείου
350.4 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SIT2HI46.0202 P01:52:42.41 0.21.0M
SIT2HI46.0202 S01:52:47.80 -0.71.0M
STIAHC47.0203 P01:52:42.70 0.31.0M
STIAHC47.0203 S01:52:48.49 -0.31.0M
ZKRHL53.4188 P01:52:43.64 0.21.0M
ZKRHL53.4188 S01:52:50.25 -0.31.0M
NPSHL72.0240 P01:52:46.86 0.51.0M
NPSHL72.0240 S01:52:55.53 -0.31.0M
KARPHL78.5 94 P01:52:47.80 0.31.0M
KARPHL78.5 94 S01:52:57.44 -0.31.0M
PFKSHC96.2231 P01:52:50.91 0.61.0M
PFKSHC96.2231 S01:53:02.82 0.11.0M
THERAHL113.5319 P01:52:52.93 0.11.0M
THERAHL113.5319 S01:53:06.41 -0.81.0M
SNT5HA121.3318 P01:52:54.17 0.11.0M
SNT5HA121.3318 S01:53:09.27 -0.11.0M
IDIMN131.6255 P01:52:55.76 0.01.0M
IDIMN131.6255 S01:53:12.03 -0.31.0M
SIVAHL148.9245 P01:52:58.98 0.71.0M
SIVAHL148.9245 S01:53:17.58 0.81.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwud
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         01:52:33.96
  Latitude       35.5905 deg +/-   1 km
  Longitude       26.2947 deg +/-   1 km
  Depth           13 km  +/-  6 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.38 s
  Azimuthal gap       134 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.53 +/- 0.12  8      
  M     2.53      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SIT2 HI  0.4 202 P    01:52:42.41  0.2 M 1.0 SIT2 
  SIT2 HI  0.4 202 S    01:52:47.80 -0.7 M 1.0 SIT2 
  STIA HC  0.4 203 P    01:52:42.70  0.3 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.4 203 S    01:52:48.49 -0.3 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.5 188 P    01:52:43.64  0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.5 188 S    01:52:50.25 -0.3 M 1.0 ZKR 
  NPS  HL  0.6 240 P    01:52:46.86  0.5 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.6 240 S    01:52:55.53 -0.3 M 1.0 NPS 
  KARP HL  0.7 94 P    01:52:47.80  0.3 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.7 94 S    01:52:57.44 -0.3 M 1.0 KARP 
  PFKS HC  0.9 231 P    01:52:50.91  0.6 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.9 231 S    01:53:02.82  0.1 M 1.0 PFKS 
  THERA HL  1.0 319 P    01:52:52.93  0.1 M 1.0 THERA
  THERA HL  1.0 319 S    01:53:06.41 -0.8 M 1.0 THERA
  SNT5 HA  1.1 318 P    01:52:54.17  0.1 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.1 318 S    01:53:09.27 -0.1 M 1.0 SNT5 
  IDI  MN  1.2 255 P    01:52:55.76 -0.0 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  1.2 255 S    01:53:12.03 -0.3 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  1.3 245 P    01:52:58.98  0.7 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  1.3 245 S    01:53:17.58  0.8 M 1.0 SIVA 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SIT2 HI  0.4 202 MLv   2.51 -0.02  1.81267   
  STIA HC  0.4 203 MLv   2.30 -0.24  1.05072   
  ZKR  HL  0.5 188 MLv   2.16 -0.37  0.538384   
  NPS  HL  0.6 240 MLv   2.98 0.45  2.08985   
  KARP HL  0.7 94 MLv   2.48 -0.05  0.806892   
  PFKS HC  0.9 231 MLv   2.65 0.11  0.732307   
  THERA HL  1.0 319 MLv   2.41 -0.12  0.350809   
  SNT5 HA  1.1 318 MLv   2.65 0.12  0.326446   
  IDI  MN  1.2 255 MLv   2.58 0.05  0.418896   
  SIVA HL  1.3 245 MLv   2.66 0.13  0.411077