Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 01:39:19 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
35.6072° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.2952° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
19
 Επίκεντρο 77.1 χμ Δ της Καρπάθου
110.0 χμ ΑΒΑ του Ηρακλείου
349.0 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SIT2HI47.8201 P01:39:27.88 0.21.0M
SIT2HI47.8201 S01:39:34.25 0.11.0M
STIAHC48.7202 P01:39:28.05 0.21.0M
STIAHC48.7202 S01:39:34.47 0.01.0M
ZKRHL55.2187 P01:39:29.02 0.11.0M
ZKRHL55.2187 S01:39:36.27 -0.11.0M
KARPHL78.6 95 P01:39:33.07 0.21.0M
KARPHL78.6 95 S01:39:43.01 -0.21.0M
NPSHL73.0238 P01:39:32.20 0.31.0M
NPSHL73.0238 S01:39:40.82 -0.81.0M
PFKSHC97.4230 P01:39:36.16 0.31.0M
PFKSHC97.4230 S01:39:48.08 -0.51.0M
THERAHL112.2319 P01:39:38.22 0.11.0M
THERAHL112.2319 S01:39:51.71 -0.81.0M
SNT5HA120.0317 P01:39:39.42 0.11.0M
SNT5HA120.0317 S01:39:54.91 0.21.0M
IDIMN132.1254 P01:39:41.02 -0.31.0M
SIVAHL149.7244 P01:39:44.20 0.21.0M
SIVAHL149.7244 S01:40:03.21 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwtr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         01:39:19.19
  Latitude       35.6072 deg +/-   1 km
  Longitude       26.2952 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       136 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.42 +/- 0.11  8      
  M     2.42      8 preferred 

19 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SIT2 HI  0.4 201 P    01:39:27.88  0.2 M 1.0 SIT2 
  SIT2 HI  0.4 201 S    01:39:34.25  0.1 M 1.0 SIT2 
  STIA HC  0.4 202 P    01:39:28.05  0.2 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.4 202 S    01:39:34.47 -0.0 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.5 187 P    01:39:29.02  0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.5 187 S    01:39:36.27 -0.1 M 1.0 ZKR 
  NPS  HL  0.7 238 P    01:39:32.20  0.3 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.7 238 S    01:39:40.82 -0.8 M 1.0 NPS 
  KARP HL  0.7 95 P    01:39:33.07  0.2 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.7 95 S    01:39:43.01 -0.2 M 1.0 KARP 
  PFKS HC  0.9 230 P    01:39:36.16  0.3 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.9 230 S    01:39:48.08 -0.5 M 1.0 PFKS 
  THERA HL  1.0 319 P    01:39:38.22  0.1 M 1.0 THERA
  THERA HL  1.0 319 S    01:39:51.71 -0.8 M 1.0 THERA
  SNT5 HA  1.1 317 P    01:39:39.42  0.1 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.1 317 S    01:39:54.91  0.2 M 1.0 SNT5 
  IDI  MN  1.2 254 P    01:39:41.02 -0.3 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  1.3 244 P    01:39:44.20  0.2 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  1.3 244 S    01:40:03.21  0.4 M 1.0 SIVA 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SIT2 HI  0.4 201 MLv   2.47 0.05  1.50714   
  STIA HC  0.4 202 MLv   2.23 -0.19  0.816478   
  ZKR  HL  0.5 187 MLv   2.19 -0.23  0.517606   
  NPS  HL  0.7 238 MLv   2.86 0.44   1.5609   
  KARP HL  0.7 95 MLv   2.38 -0.05  0.634505   
  PFKS HC  0.9 230 MLv   2.52 0.10  0.537262   
  THERA HL  1.0 319 MLv   2.27 -0.15  0.258253   
  SNT5 HA  1.1 317 MLv   2.53 0.11  0.253538   
  IDI  MN  1.2 254 MLv   2.43 0.01  0.297031   
  SIVA HL  1.3 244 MLv   2.51 0.09  0.292498