Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 01:30:42 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
40.1287° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.5790° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 31.0 χμ ΑΝΑ των Καρυών
61.8 χμ ΔΒΔ της Λήμνου
249.5 χμ ΒΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LIAHL57.3117 P01:30:52.65 0.21.0M
LIAHL57.3117 S01:30:59.68 -0.51.0M
OURHT55.6294 P01:30:52.57 0.41.0M
OURHT55.6294 S01:30:59.16 -0.51.0M
THASHT54.4 13 P01:30:52.48 0.51.0M
THASHT54.4 13 S01:30:59.25 0.01.0M
PAIGHT79.7254 P01:30:56.08 -0.11.0M
PAIGHT79.7254 S01:31:06.46 -0.21.0M
SMTHHL89.2 65 P01:30:57.96 0.31.0M
SMTHHL89.2 65 S01:31:09.02 -0.31.0M
PLGHL100.0286 P01:30:59.71 0.31.0M
PLGHL100.0286 S01:31:11.64 -0.81.0M
SOHHT128.9307 P01:31:04.16 0.11.0M
SOHHT128.9307 S01:31:19.95 -0.51.0M
DIONHL234.7194 P01:31:18.86 0.41.0M
DIONHL234.7194 S01:31:45.85 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwtk
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         01:30:42.32
  Latitude       40.1287 deg +/-   1 km
  Longitude       24.5790 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.35 s
  Azimuthal gap       77 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.50 +/- 0.16  6      
  M     1.50      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THAS HT  0.5 13 P    01:30:52.48  0.5 M 1.0 THAS 
  THAS HT  0.5 13 S    01:30:59.25 -0.0 M 1.0 THAS 
  OUR  HT  0.5 294 P    01:30:52.57  0.4 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.5 294 S    01:30:59.16 -0.5 M 1.0 OUR 
  LIA  HL  0.5 117 P    01:30:52.65  0.2 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  0.5 117 S    01:30:59.68 -0.5 M 1.0 LIA 
  PAIG HT  0.7 254 P    01:30:56.08 -0.1 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.7 254 S    01:31:06.46 -0.2 M 1.0 PAIG 
  SMTH HL  0.8 65 P    01:30:57.96  0.3 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  0.8 65 S    01:31:09.02 -0.3 M 1.0 SMTH 
  PLG  HL  0.9 286 P    01:30:59.71  0.3 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.9 286 S    01:31:11.64 -0.8 M 1.0 PLG 
  SOH  HT  1.2 307 P    01:31:04.16  0.1 M 1.0 SOH 
  SOH  HT  1.2 307 S    01:31:19.95 -0.5 M 1.0 SOH 
  DION HL  2.1 194 P    01:31:18.86  0.4 M 1.0 DION 
  DION HL  2.1 194 S    01:31:45.85 -0.0 M 1.0 DION 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THAS HT  0.5 13 MLv   1.59 0.10  0.135675   
  OUR  HT  0.5 294 MLv   1.43 -0.06  0.0871867   
  LIA  HL  0.5 117 MLv   1.21 -0.29  0.0951675   
  PAIG HT  0.7 254 MLv   1.13 -0.37  0.0209896   
  SMTH HL  0.8 65 MLv   1.59 0.10  0.045433   
  PLG  HL  0.9 286 MLv   1.64 0.15  0.0694411   
  SOH  HT  1.2 307 MLv   1.51 0.01  0.0362835   
  DION HL  2.1 194 MLv   1.86 0.36  0.0687053