Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 01:09:01 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.0
 Γεωγρ. Πλάτος
39.1750° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.6358° Α
 Εστιακό Βάθος
27 χμ
 Αρ. αφίξεων
13
 Επίκεντρο 26.9 χμ ΒΒΔ της Πρέβεζας
30.2 χμ Δ της Αρτας
300.1 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IGTHT47.6326 P01:09:09.99 -0.91.0M
IGTHT47.6326 S01:09:17.87 0.11.0M
TSLKHT39.0178 P01:09:08.93 -0.81.0M
TSLKHT39.0178 S01:09:16.08 0.41.0M
AMPLHP57.3119 P01:09:12.56 0.21.0M
AMPLHP57.3119 S01:09:20.83 0.61.0M
NYDRHT51.6174 P01:09:10.90 -0.51.0M
NYDRHT51.6174 S01:09:18.92 0.21.0M
PRMDHP55.9 45 P01:09:12.44 0.21.0M
TETRHL58.1 71 P01:09:11.83 -0.71.0M
TETRHL58.1 71 S01:09:20.25 -0.41.0M
KEKHL93.7310 P01:09:18.46 0.71.0M
KEKHL93.7310 S01:09:29.75 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwsr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece-Albania Border Region
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         01:09:01.85
  Latitude       39.1750 deg +/-   1 km
  Longitude       20.6358 deg +/-   1 km
  Depth           27 km  +/-  6 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.47 s
  Azimuthal gap       132 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.03 +/- 0.17  7      
  M     1.03      7 preferred 

13 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TSLK HT  0.4 178 P    01:09:08.93 -0.8 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.4 178 S    01:09:16.08  0.4 M 1.0 TSLK 
  IGT  HT  0.4 326 P    01:09:09.99 -0.9 M 1.0 IGT 
  IGT  HT  0.4 326 S    01:09:17.87  0.1 M 1.0 IGT 
  NYDR HT  0.5 174 P    01:09:10.90 -0.5 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.5 174 S    01:09:18.92  0.2 M 1.0 NYDR 
  PRMD HP  0.5 45 P    01:09:12.44  0.2 M 1.0 PRMD 
  AMPL HP  0.5 119 P    01:09:12.56  0.2 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.5 119 S    01:09:20.83  0.6 M 1.0 AMPL 
  TETR HL  0.5 71 P    01:09:11.83 -0.7 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.5 71 S    01:09:20.25 -0.4 M 1.0 TETR 
  KEK  HL  0.8 310 P    01:09:18.46  0.7 M 1.0 KEK 
  KEK  HL  0.8 310 S    01:09:29.75 -0.0 M 1.0 KEK 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TSLK HT  0.4 178 MLv   0.78 -0.25  0.0505683   
  IGT  HT  0.4 326 MLv   0.79 -0.24  0.032076   
  NYDR HT  0.5 174 MLv   0.92 -0.11  0.0246532   
  PRMD HP  0.5 45 MLv   1.17 0.14  0.0474921   
  AMPL HP  0.5 119 MLv   1.14 0.11  0.0406718   
  TETR HL  0.5 71 MLv   1.13 0.10  0.0380876   
  KEK  HL  0.8 310 MLv   1.19 0.16  0.0506286