Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 00:19:46 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.7072° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.5792° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 4.8 χμ ΔΝΔ της Λευκάδας
30.8 χμ ΝΝΔ της Πρέβεζας
286.6 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DRAGHT2.6189 P00:19:47.03 -0.21.0M
DRAGHT2.6189 S00:19:48.13 0.11.0M
EVGIHT11.7145 P00:19:48.63 -0.11.0M
EVGIHT11.7145 S00:19:50.83 0.21.0M
LKD2HT11.4 37 P00:19:48.48 -0.21.0M
LKD2HT11.4 37 S00:19:50.35 -0.21.0M
NYDRHT10.4 86 P00:19:48.14 -0.31.0M
NYDRHT10.4 86 S00:19:50.08 -0.11.0M
TSLKHT14.7 27 P00:19:49.42 0.21.0M
TSLKHT14.7 27 S00:19:52.20 0.71.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwrb
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         00:19:46.15
  Latitude       38.7072 deg +/-   1 km
  Longitude       20.5792 deg +/-   1 km
  Depth            4 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       198 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.93 +/- 0.78  5      
  M     0.93      5 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DRAG HT  0.0 189 P    00:19:47.03 -0.2 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.0 189 S    00:19:48.13  0.1 M 1.0 DRAG 
  NYDR HT  0.1 86 P    00:19:48.14 -0.3 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.1 86 S    00:19:50.08 -0.1 M 1.0 NYDR 
  LKD2 HT  0.1 37 P    00:19:48.48 -0.2 M 1.0 LKD2 
  LKD2 HT  0.1 37 S    00:19:50.35 -0.2 M 1.0 LKD2 
  EVGI HT  0.1 145 P    00:19:48.63 -0.1 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.1 145 S    00:19:50.83  0.2 M 1.0 EVGI 
  TSLK HT  0.1 27 P    00:19:49.42  0.2 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.1 27 S    00:19:52.20  0.7 M 1.0 TSLK 

5 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DRAG HT  0.0 189 MLv   2.86 1.92  3.25494   
  NYDR HT  0.1 86 MLv   0.94 0.01  0.278999   
  LKD2 HT  0.1 37 MLv   0.49 -0.45  0.126539   
  EVGI HT  0.1 145 MLv   0.81 -0.13  0.261157   
  TSLK HT  0.1 27 MLv   0.49 -0.44  0.106604