Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-24 00:06:15 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
35.5583° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.2413° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
11
 Επίκεντρο 82.6 χμ Δ της Καρπάθου
103.9 χμ ΑΒΑ του Ηρακλείου
350.1 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
STIAHC41.9199 P00:06:22.56 -0.11.0M
STIAHC41.9199 S00:06:28.37 -0.11.0M
ZKRHL49.4183 P00:06:23.91 0.01.0M
ZKRHL49.4183 S00:06:30.61 0.01.0M
NPSHL66.0240 P00:06:26.67 0.11.0M
NPSHL66.0240 S00:06:35.42 0.11.0M
KARPHL83.2 91 P00:06:29.19 -0.21.0M
KARPHL83.2 91 S00:06:40.35 0.11.0M
PFKSHC90.2231 P00:06:30.60 0.11.0M
PFKSHC90.2231 S00:06:42.81 0.61.0M
IDIMN126.1256 P00:06:36.07 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwqp
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-24
  Time         00:06:15.10
  Latitude       35.5583 deg +/-   1 km
  Longitude       26.2413 deg +/-   1 km
  Depth           12 km  +/-  7 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.15 s
  Azimuthal gap       195 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.85 +/- 0.17  6      
  M     1.85      6 preferred 

11 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  STIA HC  0.4 199 P    00:06:22.56 -0.1 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.4 199 S    00:06:28.37 -0.1 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.4 183 P    00:06:23.91  0.0 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.4 183 S    00:06:30.61  0.0 M 1.0 ZKR 
  NPS  HL  0.6 240 P    00:06:26.67  0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.6 240 S    00:06:35.42  0.1 M 1.0 NPS 
  KARP HL  0.8 91 P    00:06:29.19 -0.2 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.8 91 S    00:06:40.35  0.1 M 1.0 KARP 
  PFKS HC  0.8 231 P    00:06:30.60  0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.8 231 S    00:06:42.81  0.6 M 1.0 PFKS 
  IDI  MN  1.1 256 P    00:06:36.07 -0.0 M 1.0 IDI 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  STIA HC  0.4 199 MLv   1.65 -0.20  0.315139   
  ZKR  HL  0.4 183 MLv   1.62 -0.23  0.192005   
  NPS  HL  0.6 240 MLv   2.20 0.35  0.374255   
  KARP HL  0.8 91 MLv   1.91 0.06  0.206358   
  PFKS HC  0.8 231 MLv   1.89 0.04  0.137256   
  IDI  MN  1.1 256 MLv   1.92 0.07  0.0976186