Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 23:56:45 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
37.4913° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.7028° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
9
 Επίκεντρο 37.4 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου
67.3 χμ ΝΔ της Ανδραβίδας
272.0 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP27.0 26 P23:56:50.39 0.21.0M
LTHKHP27.0 26 S23:56:53.78 -0.31.0M
RTZLHT65.3 5 P23:56:56.37 -0.11.0M
RTZLHT65.3 5 S23:57:05.63 0.51.0M
VLSHL76.9352 P23:56:58.08 -0.31.0M
VLSHL76.9352 S23:57:08.59 0.11.0M
FSKHP108.3353 P23:57:03.03 -0.31.0M
EVGIHT125.7358 P23:57:05.74 -0.31.0M
PDOHP130.1 19 P23:57:06.89 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwqh
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         23:56:45.03
  Latitude       37.4913 deg +/-   3 km
  Longitude       20.7028 deg +/-   3 km
  Depth            8 km  +/-  5 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.26 s
  Azimuthal gap       326 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.63 +/- 0.09  6      
  M     1.63      6 preferred 

9 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.2 26 P    23:56:50.39  0.2 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.2 26 S    23:56:53.78 -0.3 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.6  5 P    23:56:56.37 -0.1 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.6  5 S    23:57:05.63  0.5 M 1.0 RTZL 
  VLS  HL  0.7 352 P    23:56:58.08 -0.3 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.7 352 S    23:57:08.59  0.1 M 1.0 VLS 
  FSK  HP  1.0 353 P    23:57:03.03 -0.3 M 1.0 FSK 
  EVGI HT  1.1 358 P    23:57:05.74 -0.3 M 1.0 EVGI 
  PDO  HP  1.2 19 P    23:57:06.89  0.2 M 1.0 PDO 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.2 26 MLv   1.52 -0.11  0.559723   
  RTZL HT  0.6  5 MLv   1.61 -0.01  0.0972064   
  VLS  HL  0.7 352 MLv   1.68 0.05  0.0997373   
  FSK  HP  1.0 353 MLv   1.72 0.09  0.0752516   
  EVGI HT  1.1 358 MLv   1.70 0.08  0.0596883   
  PDO  HP  1.2 19 MLv   1.50 -0.13  0.035518