Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 22:55:47 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.3
 Γεωγρ. Πλάτος
40.4342° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.5940° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 14.8 χμ ΑΒΑ του Πολύγυρου
59.2 χμ ΔΒΔ των Καρυών
272.8 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PLGHL14.5242 P22:55:50.76 0.11.0M
PLGHL14.5242 S22:55:53.35 0.11.0M
OURHT34.7109 P22:55:53.57 0.01.0M
OURHT34.7109 S22:55:58.28 -0.21.0M
SOHHT47.4335 P22:55:55.29 -0.41.0M
SOHHT47.4335 S22:56:01.72 -0.51.0M
PAIGHT55.8173 P22:55:57.04 0.11.0M
PAIGHT55.8173 S22:56:04.16 -0.21.0M
KAVAHT99.3 51 P22:56:04.05 0.21.0M
NVRHL104.2 13 P22:56:04.83 0.21.0M
NVRHL104.2 13 S22:56:18.05 0.21.0M
THASHT97.0 79 P22:56:03.34 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwoh
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         22:55:47.07
  Latitude       40.4342 deg +/-   1 km
  Longitude       23.5940 deg +/-   1 km
  Depth           13 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.20 s
  Azimuthal gap       93 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.29 +/- 0.19  7      
  M     1.29      7 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PLG  HL  0.1 242 P    22:55:50.76  0.1 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.1 242 S    22:55:53.35  0.1 M 1.0 PLG 
  OUR  HT  0.3 109 P    22:55:53.57  0.0 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.3 109 S    22:55:58.28 -0.2 M 1.0 OUR 
  SOH  HT  0.4 335 P    22:55:55.29 -0.4 M 1.0 SOH 
  SOH  HT  0.4 335 S    22:56:01.72 -0.5 M 1.0 SOH 
  PAIG HT  0.5 173 P    22:55:57.04  0.1 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.5 173 S    22:56:04.16 -0.2 M 1.0 PAIG 
  THAS HT  0.9 79 P    22:56:03.34 -0.1 M 1.0 THAS 
  KAVA HT  0.9 51 P    22:56:04.05  0.2 M 1.0 KAVA 
  NVR  HL  0.9 13 P    22:56:04.83  0.2 M 1.0 NVR 
  NVR  HL  0.9 13 S    22:56:18.05  0.2 M 1.0 NVR 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PLG  HL  0.1 242 MLv   1.52 0.23  1.16267   
  OUR  HT  0.3 109 MLv   0.77 -0.52  0.0637167   
  SOH  HT  0.4 335 MLv   1.04 -0.25  0.056291   
  PAIG HT  0.5 173 MLv   1.27 -0.02  0.0465232   
  THAS HT  0.9 79 MLv   1.41 0.12  0.041896   
  KAVA HT  0.9 51 MLv   1.28 -0.01  0.0629819   
  NVR  HL  0.9 13 MLv   1.49 0.20  0.03487