Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 22:40:18 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.1
 Γεωγρ. Πλάτος
37.1322° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.1075° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 10.4 χμ Β της Καλαμάτας
29.3 χμ ΔΒΔ της Σπάρτης
171.7 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VALYHP11.5288 P22:40:22.29 0.31.0M
VALYHP11.5288 S22:40:24.15 -0.11.0M
ITMHL17.0288 P22:40:22.95 0.21.0M
ITMHL17.0288 S22:40:25.39 -0.21.0M
STPGHC23.2161 P22:40:23.75 0.11.0M
STPGHC23.2161 S22:40:27.16 -0.11.0M
VLXHP35.8 42 P22:40:25.97 0.21.0M
VLXHP35.8 42 S22:40:30.67 -0.21.0M
PYLHP41.8231 P22:40:26.52 -0.11.0M
PYLHP41.8231 S22:40:32.38 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwnu
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         22:40:18.98
  Latitude       37.1322 deg +/-   0 km
  Longitude       22.1075 deg +/-   0 km
  Depth           12 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.16 s
  Azimuthal gap       119 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.09 +/- 0.63  5      
  M     1.09      5 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VALY HP  0.1 288 P    22:40:22.29  0.3 M 1.0 VALY 
  VALY HP  0.1 288 S    22:40:24.15 -0.1 M 1.0 VALY 
  ITM  HL  0.2 288 P    22:40:22.95  0.2 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.2 288 S    22:40:25.39 -0.2 M 1.0 ITM 
  STPG HC  0.2 161 P    22:40:23.75  0.1 M 1.0 STPG 
  STPG HC  0.2 161 S    22:40:27.16 -0.1 M 1.0 STPG 
  VLX  HP  0.3 42 P    22:40:25.97  0.2 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.3 42 S    22:40:30.67 -0.2 M 1.0 VLX 
  PYL  HP  0.4 231 P    22:40:26.52 -0.1 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  0.4 231 S    22:40:32.38 -0.0 M 1.0 PYL 

5 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VALY HP  0.1 288 MLv   0.97 -0.12  0.378376   
  ITM  HL  0.2 288 MLv   0.80 -0.29  0.188363   
  STPG HC  0.2 161 MLv   1.20 0.11  0.329448   
  VLX  HP  0.3 42 MLv   0.41 -0.67  0.0262457   
  PYL  HP  0.4 231 MLv   2.55 1.46  0.0780979