Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 22:01:39 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
39.1075° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.4548° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 7.0 χμ ΝΝΔ της Σκιάθου
52.5 χμ ΑΝΑ του Βόλου
127.3 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SKO1HI23.7 86 P22:01:43.80 0.21.0M
SKO1HI23.7 86 S22:01:47.08 0.01.0M
AOS2HT33.8 82 P22:01:45.00 -0.31.0M
AOS2HT33.8 82 S22:01:49.62 -0.51.0M
ATALHA59.5219 P22:01:49.48 0.01.0M
ATALHA59.5219 S22:01:56.86 -0.61.0M
LKRHL64.4218 P22:01:50.21 -0.11.0M
LKRHL64.4218 S22:01:58.42 -0.51.0M
PAIGHT94.1 12 P22:01:55.65 0.61.0M
PAIGHT94.1 12 S22:02:07.45 0.21.0M
AGGHT97.1264 P22:01:55.81 0.11.0M
AGGHT97.1264 S22:02:07.83 -0.51.0M
DIONHL121.8160 P22:02:00.13 0.61.0M
DIONHL121.8160 S22:02:15.45 0.41.0M
OURHT143.6 18 P22:02:02.67 -0.11.0M
OURHT143.6 18 S22:02:20.61 -0.21.0M
PYRGCL146.8238 P22:02:03.75 0.31.0M
PYRGCL146.8238 S22:02:22.24 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwmn
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         22:01:39.03
  Latitude       39.1075 deg +/-   1 km
  Longitude       23.4548 deg +/-   1 km
  Depth            8 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.35 s
  Azimuthal gap       107 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.37 +/- 0.12  7      
  M     1.37      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SKO1 HI  0.2 86 P    22:01:43.80  0.2 M 1.0 SKO1 
  SKO1 HI  0.2 86 S    22:01:47.08 -0.0 M 1.0 SKO1 
  AOS2 HT  0.3 82 P    22:01:45.00 -0.3 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.3 82 S    22:01:49.62 -0.5 M 1.0 AOS2 
  ATAL HA  0.5 219 P    22:01:49.48 -0.0 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.5 219 S    22:01:56.86 -0.6 M 1.0 ATAL 
  LKR  HL  0.6 218 P    22:01:50.21 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.6 218 S    22:01:58.42 -0.5 M 1.0 LKR 
  PAIG HT  0.8 12 P    22:01:55.65  0.6 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.8 12 S    22:02:07.45  0.2 M 1.0 PAIG 
  AGG  HT  0.9 264 P    22:01:55.81  0.1 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.9 264 S    22:02:07.83 -0.5 M 1.0 AGG 
  DION HL  1.1 160 P    22:02:00.13  0.6 M 1.0 DION 
  DION HL  1.1 160 S    22:02:15.45  0.4 M 1.0 DION 
  OUR  HT  1.3 18 P    22:02:02.67 -0.1 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  1.3 18 S    22:02:20.61 -0.2 M 1.0 OUR 
  PYRG CL  1.3 238 P    22:02:03.75  0.3 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.3 238 S    22:02:22.24  0.3 M 1.0 PYRG 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SKO1 HI  0.2 86 MLv   1.41 0.05  0.526844   
  AOS2 HT  0.3 82 MLv   1.41 0.05  0.294642   
  ATAL HA  0.5 219 MLv   1.19 -0.18  0.0398889   
  LKR  HL  0.6 218 MLv   1.50 0.14  0.040961   
  PAIG HT  0.8 12 MLv   0.98 -0.39  0.0124767   
  AGG  HT  0.9 264 MLv   1.50 0.13  0.0400349   
  DION HL  1.1 160 MLv   1.30 -0.06  0.0700566   
  OUR  HT  1.3 18 MLv   1.51 0.14  0.0308299   
  PYRG CL  1.3 238 MLv   1.23 -0.13  0.00997567