Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 21:42:53 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3538° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.9483° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
28
 Επίκεντρο 16.5 χμ ΒΔ του Αιγίου
22.3 χμ ΑΒΑ της Πάτρας
161.4 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EFPHP8.9335 P21:42:55.61 -0.11.0M
EFPHP8.9335 S21:42:57.17 -0.11.0M
MG00CL6.7359 P21:42:55.31 0.01.0M
MG00CL6.7359 S21:42:56.53 -0.11.0M
PYRGCL8.7 44 P21:42:55.76 0.11.0M
PYRGCL8.7 44 S21:42:57.39 0.11.0M
AGRPCL20.2283 P21:42:57.45 -0.21.0M
AGRPCL20.2283 S21:43:00.48 -0.21.0M
ANXHP26.7355 P21:42:58.47 -0.41.0M
ANXHP26.7355 S21:43:02.28 -0.61.0M
KALEHA17.2 76 P21:42:57.26 0.11.0M
KALEHA17.2 76 S21:43:00.25 0.41.0M
PANRCL26.4 85 P21:42:58.77 0.11.0M
PANRCL26.4 85 S21:43:02.84 0.21.0M
KLVHL38.7153 P21:43:00.74 -0.11.0M
KLVHL38.7153 S21:43:06.09 -0.31.0M
DROHP49.2205 P21:43:02.65 0.11.0M
DROHP49.2205 S21:43:09.43 0.11.0M
PVOHP47.0308 P21:43:02.48 0.31.0M
PVOHP47.0308 S21:43:08.50 -0.11.0M
GURHP57.8143 P21:43:03.70 -0.31.0M
GURHP57.8143 S21:43:11.86 -0.11.0M
RLSHL53.7232 P21:43:03.79 0.61.0M
RLSHL53.7232 S21:43:10.67 0.11.0M
EVRHL63.7349 P21:43:04.51 -0.51.0M
EVRHL63.7349 S21:43:13.51 -0.11.0M
PDOHP71.9292 P21:43:06.87 0.61.0M
PDOHP71.9292 S21:43:16.21 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwlx
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         21:42:53.59
  Latitude       38.3538 deg +/-   0 km
  Longitude       21.9483 deg +/-   0 km
  Depth            5 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       58 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.08 +/- 0.22 12      
  M     1.08      12 preferred 

28 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MG00 CL  0.1 359 P    21:42:55.31 -0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 359 S    21:42:56.53 -0.1 M 1.0 MG00 
  PYRG CL  0.1 44 P    21:42:55.76  0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.1 44 S    21:42:57.39  0.1 M 1.0 PYRG 
  EFP  HP  0.1 335 P    21:42:55.61 -0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 335 S    21:42:57.17 -0.1 M 1.0 EFP 
  KALE HA  0.2 76 P    21:42:57.26  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 76 S    21:43:00.25  0.4 M 1.0 KALE 
  AGRP CL  0.2 283 P    21:42:57.45 -0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.2 283 S    21:43:00.48 -0.2 M 1.0 AGRP 
  PANR CL  0.2 85 P    21:42:58.77  0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.2 85 S    21:43:02.84  0.2 M 1.0 PANR 
  ANX  HP  0.2 355 P    21:42:58.47 -0.4 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 355 S    21:43:02.28 -0.6 M 1.0 ANX 
  KLV  HL  0.3 153 P    21:43:00.74 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.3 153 S    21:43:06.09 -0.3 M 1.0 KLV 
  PVO  HP  0.4 308 P    21:43:02.48  0.3 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.4 308 S    21:43:08.50 -0.1 M 1.0 PVO 
  DRO  HP  0.4 205 P    21:43:02.65  0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.4 205 S    21:43:09.43  0.1 M 1.0 DRO 
  RLS  HL  0.5 232 P    21:43:03.79  0.6 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.5 232 S    21:43:10.67  0.1 M 1.0 RLS 
  GUR  HP  0.5 143 P    21:43:03.70 -0.3 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.5 143 S    21:43:11.86 -0.1 M 1.0 GUR 
  EVR  HL  0.6 349 P    21:43:04.51 -0.5 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.6 349 S    21:43:13.51 -0.1 M 1.0 EVR 
  PDO  HP  0.6 292 P    21:43:06.87  0.6 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.6 292 S    21:43:16.21  0.4 M 1.0 PDO 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MG00 CL  0.1 359 MLv   1.57 0.50  2.60819   
  PYRG CL  0.1 44 MLv   1.04 -0.03  0.336812   
  EFP  HP  0.1 335 MLv   1.46 0.38  1.35674   
  KALE HA  0.2 76 MLv   0.65 -0.43  0.13144   
  AGRP CL  0.2 283 MLv   0.51 -0.56  0.0805908   
  PANR CL  0.2 85 MLv   2.32 1.24  0.0709212   
  ANX  HP  0.2 355 MLv   0.94 -0.14  0.147326   
  KLV  HL  0.3 153 MLv   0.71 -0.36  0.0335816   
  PVO  HP  0.4 308 MLv   0.97 -0.11  0.0495709   
  DRO  HP  0.4 205 MLv   0.98 -0.10  0.092113   
  RLS  HL  0.5 232 MLv   1.11 0.03  0.0465524   
  GUR  HP  0.5 143 MLv   1.09 0.01  0.0348645   
  EVR  HL  0.6 349 MLv   1.28 0.21  0.0460463   
  PDO  HP  0.6 292 MLv   1.17 0.10  0.0325179