Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 21:34:31 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3983° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.9173° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 22.0 χμ ΒΔ του Αιγίου
23.4 χμ ΒΑ της Πάτρας
165.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EFPHP3.3342 P21:34:33.60 0.01.0M
EFPHP3.3342 S21:34:34.79 -0.11.0M
MG00CL3.1 55 P21:34:33.56 0.01.0M
MG00CL3.1 55 S21:34:34.87 0.01.0M
PYRGCL8.8 81 P21:34:34.23 0.01.0M
PYRGCL8.8 81 S21:34:36.20 0.11.0M
AGRPCL17.0269 P21:34:35.59 0.11.0M
AGRPCL17.0269 S21:34:38.13 0.01.0M
ANXHP21.7 1 P21:34:36.26 0.01.0M
ANXHP21.7 1 S21:34:39.59 0.01.0M
KALEHA19.4 92 P21:34:35.89 0.01.0M
KALEHA19.4 92 S21:34:39.13 0.21.0M
KLVHL44.4153 P21:34:39.76 -0.21.0M
KLVHL44.4153 S21:34:46.14 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwlp
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         21:34:31.89
  Latitude       38.3983 deg +/-   0 km
  Longitude       21.9173 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.10 s
  Azimuthal gap       116 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.43 +/- 0.38  7      
  M     0.43      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MG00 CL  0.0 55 P    21:34:33.56 -0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.0 55 S    21:34:34.87  0.0 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.0 342 P    21:34:33.60  0.0 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.0 342 S    21:34:34.79 -0.1 M 1.0 EFP 
  PYRG CL  0.1 81 P    21:34:34.23 -0.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.1 81 S    21:34:36.20  0.1 M 1.0 PYRG 
  AGRP CL  0.2 269 P    21:34:35.59  0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.2 269 S    21:34:38.13 -0.0 M 1.0 AGRP 
  KALE HA  0.2 92 P    21:34:35.89 -0.0 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 92 S    21:34:39.13  0.2 M 1.0 KALE 
  ANX  HP  0.2  1 P    21:34:36.26 -0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2  1 S    21:34:39.59 -0.0 M 1.0 ANX 
  KLV  HL  0.4 153 P    21:34:39.76 -0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 153 S    21:34:46.14  0.0 M 1.0 KLV 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MG00 CL  0.0 55 MLv   0.95 0.51  0.753274   
  EFP  HP  0.0 342 MLv   0.89 0.45  0.50389   
  PYRG CL  0.1 81 MLv   0.17 -0.26  0.0446325   
  AGRP CL  0.2 269 MLv   0.11 -0.32  0.0388618   
  KALE HA  0.2 92 MLv   0.17 -0.26  0.0386527   
  ANX  HP  0.2  1 MLv   0.11 -0.33  0.0290966   
  KLV  HL  0.4 153 MLv   0.80 0.37  0.0297126