Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 21:29:13 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
39.0862° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.4585° Α
 Εστιακό Βάθος
3 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 9.2 χμ ΝΝΔ της Σκιάθου
54.1 χμ ΝΑ του Βόλου
124.9 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SKO1HI23.7 80 P21:29:18.99 0.51.0M
SKO1HI23.7 80 S21:29:22.30 0.21.0M
AOS2HT33.9 78 P21:29:20.09 -0.21.0M
AOS2HT33.9 78 S21:29:24.76 -0.51.0M
NEOHL31.8320 P21:29:19.99 0.11.0M
NEOHL31.8320 S21:29:24.42 -0.21.0M
AGGHT97.2266 P21:29:30.32 -0.51.0M
AGGHT97.2266 S21:29:44.00 0.31.0M
PAIGHT96.4 11 P21:29:31.02 0.51.0M
PAIGHT96.4 11 S21:29:43.22 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwll
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         21:29:13.77
  Latitude       39.0862 deg +/-   1 km
  Longitude       23.4585 deg +/-   1 km
  Depth            3 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.33 s
  Azimuthal gap       186 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.24 +/- 0.12  5      
  M     1.24      5 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SKO1 HI  0.2 80 P    21:29:18.99  0.5 M 1.0 SKO1 
  SKO1 HI  0.2 80 S    21:29:22.30  0.2 M 1.0 SKO1 
  NEO  HL  0.3 320 P    21:29:19.99  0.1 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.3 320 S    21:29:24.42 -0.2 M 1.0 NEO 
  AOS2 HT  0.3 78 P    21:29:20.09 -0.2 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.3 78 S    21:29:24.76 -0.5 M 1.0 AOS2 
  PAIG HT  0.9 11 P    21:29:31.02  0.5 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.9 11 S    21:29:43.22 -0.1 M 1.0 PAIG 
  AGG  HT  0.9 266 P    21:29:30.32 -0.5 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.9 266 S    21:29:44.00  0.3 M 1.0 AGG 

5 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SKO1 HI  0.2 80 MLv   1.24 0.00  0.352594   
  NEO  HL  0.3 320 MLv   1.32 0.08  0.365732   
  AOS2 HT  0.3 78 MLv   1.14 -0.09  0.157364   
  PAIG HT  0.9 11 MLv   1.07 -0.17  0.0149376   
  AGG  HT  0.9 266 MLv   1.43 0.19  0.033846