Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 21:15:41 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
35.6370° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.2930° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 77.0 χμ Δ της Καρπάθου
110.8 χμ ΑΒΑ του Ηρακλείου
346.4 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
STIAHC51.7201 P21:15:50.56 -0.11.0M
STIAHC51.7201 S21:15:57.39 -0.31.0M
ZKRHL58.5187 P21:15:51.61 -0.11.0M
ZKRHL58.5187 S21:15:59.43 -0.21.0M
KARPHL79.1 97 P21:15:55.02 -0.21.0M
KARPHL79.1 97 S21:16:05.93 0.21.0M
NPSHL74.6236 P21:15:54.74 0.31.0M
NPSHL74.6236 S21:16:04.22 -0.11.0M
THERAHL109.5318 P21:16:00.28 0.31.0M
THERAHL109.5318 S21:16:13.65 -0.51.0M
SNT5HA117.4316 P21:16:01.36 0.11.0M
SNT5HA117.4316 S21:16:16.14 -0.21.0M
IMODHC154.3242 P21:16:07.41 0.41.0M
IMODHC154.3242 S21:16:26.96 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwkz
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         21:15:41.40
  Latitude       35.6370 deg +/-   1 km
  Longitude       26.2930 deg +/-   1 km
  Depth            6 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       140 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.31 +/- 0.11  7      
  M     2.31      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  STIA HC  0.5 201 P    21:15:50.56 -0.1 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.5 201 S    21:15:57.39 -0.3 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.5 187 P    21:15:51.61 -0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.5 187 S    21:15:59.43 -0.2 M 1.0 ZKR 
  NPS  HL  0.7 236 P    21:15:54.74  0.3 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.7 236 S    21:16:04.22 -0.1 M 1.0 NPS 
  KARP HL  0.7 97 P    21:15:55.02 -0.2 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.7 97 S    21:16:05.93  0.2 M 1.0 KARP 
  THERA HL  1.0 318 P    21:16:00.28  0.3 M 1.0 THERA
  THERA HL  1.0 318 S    21:16:13.65 -0.5 M 1.0 THERA
  SNT5 HA  1.1 316 P    21:16:01.36  0.1 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.1 316 S    21:16:16.14 -0.2 M 1.0 SNT5 
  IMOD HC  1.4 242 P    21:16:07.41  0.4 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  1.4 242 S    21:16:26.96  0.5 M 1.0 IMOD 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  STIA HC  0.5 201 MLv   2.26 -0.04  0.741565   
  ZKR  HL  0.5 187 MLv   2.18 -0.13  0.414128   
  NPS  HL  0.7 236 MLv   2.57 0.26  0.781571   
  KARP HL  0.7 97 MLv   2.32 0.01  0.554544   
  THERA HL  1.0 318 MLv   2.13 -0.17  0.192495   
  SNT5 HA  1.1 316 MLv   2.45 0.14  0.215663   
  IMOD HC  1.4 242 MLv   2.31 0.00  0.172519