Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 21:04:05 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
39.1303° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.4698° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 4.2 χμ ΝΝΔ της Σκιάθου
52.2 χμ ΑΝΑ του Βόλου
129.6 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SKO1HI22.3 92 P21:04:10.11 0.31.0M
SKO1HI22.3 92 S21:04:13.25 0.11.0M
AOS2HT32.3 87 P21:04:11.20 -0.31.0M
AOS2HT32.3 87 S21:04:15.79 -0.31.0M
NEOHL28.9312 P21:04:10.91 0.01.0M
NEOHL28.9312 S21:04:15.00 -0.11.0M
ATALHA62.2219 P21:04:16.36 -0.11.0M
ATALHA62.2219 S21:04:24.95 0.21.0M
LKRHL67.2217 P21:04:17.68 0.51.0M
LKRHL67.2217 S21:04:25.79 -0.41.0M
PAIGHT91.4 11 P21:04:21.63 0.51.0M
PAIGHT91.4 11 S21:04:33.37 0.31.0M
AGGHT98.6263 P21:04:22.11 -0.31.0M
AGGHT98.6263 S21:04:35.29 0.01.0M
OURHT140.8 18 P21:04:28.44 -0.41.0M
VLYHL144.9169 P21:04:30.36 0.91.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwkp
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         21:04:05.45
  Latitude       39.1303 deg +/-   1 km
  Longitude       23.4698 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       77 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.41 +/- 0.16  7      
  M     1.41      7 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SKO1 HI  0.2 92 P    21:04:10.11  0.3 M 1.0 SKO1 
  SKO1 HI  0.2 92 S    21:04:13.25  0.1 M 1.0 SKO1 
  NEO  HL  0.3 312 P    21:04:10.91 -0.0 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.3 312 S    21:04:15.00 -0.1 M 1.0 NEO 
  AOS2 HT  0.3 87 P    21:04:11.20 -0.3 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.3 87 S    21:04:15.79 -0.3 M 1.0 AOS2 
  ATAL HA  0.6 219 P    21:04:16.36 -0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.6 219 S    21:04:24.95  0.2 M 1.0 ATAL 
  LKR  HL  0.6 217 P    21:04:17.68  0.5 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.6 217 S    21:04:25.79 -0.4 M 1.0 LKR 
  PAIG HT  0.8 11 P    21:04:21.63  0.5 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.8 11 S    21:04:33.37  0.3 M 1.0 PAIG 
  AGG  HT  0.9 263 P    21:04:22.11 -0.3 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.9 263 S    21:04:35.29  0.0 M 1.0 AGG 
  OUR  HT  1.3 18 P    21:04:28.44 -0.4 M 1.0 OUR 
  VLY  HL  1.3 169 P    21:04:30.36  0.9 M 1.0 VLY 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SKO1 HI  0.2 92 MLv   1.20 -0.21  0.348572   
  NEO  HL  0.3 312 MLv   1.52 0.10  0.684056   
  AOS2 HT  0.3 87 MLv   1.37 -0.04  0.29324   
  ATAL HA  0.6 219 MLv   1.24 -0.17  0.0427939   
  LKR  HL  0.6 217 MLv   1.67 0.25  0.0574487   
  PAIG HT  0.8 11 MLv   1.05 -0.37  0.0151125   
  AGG  HT  0.9 263 MLv   1.41 -0.00  0.0323161   
  OUR  HT  1.3 18 MLv   1.49 0.07  0.0304192   
  VLY  HL  1.3 169 MLv   1.90 0.49  0.0750961