Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 21:01:40 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.5197° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.6610° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
43
 Επίκεντρο 26.2 χμ ΒΑ του Μεσολογγίου
31.3 χμ ΒΒΔ της Πάτρας
190.5 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AGRPCL14.8159 P21:01:43.46 -0.21.0M
AGRPCL14.8159 S21:01:46.37 0.21.0M
PVOHP15.9312 P21:01:43.75 -0.11.0M
PVOHP15.9312 S21:01:46.99 0.51.0M
ANXHP24.0 70 P21:01:44.96 -0.21.0M
ANXHP24.0 70 S21:01:48.85 0.01.0M
EFPHP23.7116 P21:01:44.85 -0.21.0M
EFPHP23.7116 S21:01:48.85 0.31.0M
MG00CL27.5115 P21:01:45.47 -0.21.0M
MG00CL27.5115 S21:01:50.18 0.51.0M
PLEVHP25.1242 P21:01:44.52 -0.71.0M
PLEVHP25.1242 S21:01:48.65 -0.31.0M
PYRGCL33.3111 P21:01:46.21 -0.41.0M
PYRGCL33.3111 S21:01:51.23 -0.21.0M
AXSHP43.7215 P21:01:48.34 0.11.0M
AXSHP43.7215 S21:01:54.97 0.71.0M
EVRHL46.0 16 P21:01:48.21 -0.51.0M
EVRHL46.0 16 S21:01:55.17 0.11.0M
KALEHA44.1109 P21:01:47.98 -0.41.0M
KALEHA44.1109 S21:01:54.89 0.41.0M
PDOHP42.5282 P21:01:47.82 -0.21.0M
PDOHP42.5282 S21:01:53.99 0.01.0M
PANRCL53.8108 P21:01:49.47 -0.41.0M
PANRCL53.8108 S21:01:57.60 0.41.0M
TEMECL51.1129 P21:01:49.67 0.21.0M
TEMECL51.1129 S21:01:56.98 0.61.0M
DROHP63.3176 P21:01:51.45 0.01.0M
DROHP63.3176 S21:02:00.51 0.71.0M
KLVHL68.0141 P21:01:51.99 -0.21.0M
KLVHL68.0141 S21:02:01.73 0.51.0M
AGGHT80.8 46 P21:01:54.25 0.01.0M
AGGHT80.8 46 S21:02:05.03 0.21.0M
EVGIHT88.1277 P21:01:54.97 -0.41.0M
EVGIHT88.1277 S21:02:07.49 0.71.0M
GURHP88.0137 P21:01:54.86 -0.61.0M
GURHP88.0137 S21:02:07.65 0.71.0M
NYDRHT86.4284 P21:01:54.78 -0.31.0M
DRAGHT96.2281 P21:01:56.04 -0.61.0M
DRAGHT96.2281 S21:02:09.09 0.01.0M
FSKHP95.9266 P21:01:56.02 -0.61.0M
FSKHP95.9266 S21:02:09.59 0.61.0M
TETRHL97.6340 P21:01:56.33 -0.61.0M
TETRHL97.6340 S21:02:10.07 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwkn
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         21:01:40.34
  Latitude       38.5197 deg +/-   0 km
  Longitude       21.6610 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.41 s
  Azimuthal gap       39 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.41 +/- 0.16 18      
  M     1.41      18 preferred 

43 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AGRP CL  0.1 159 P    21:01:43.46 -0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 159 S    21:01:46.37  0.2 M 1.0 AGRP 
  PVO  HP  0.1 312 P    21:01:43.75 -0.1 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.1 312 S    21:01:46.99  0.5 M 1.0 PVO 
  EFP  HP  0.2 116 P    21:01:44.85 -0.2 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 116 S    21:01:48.85  0.3 M 1.0 EFP 
  ANX  HP  0.2 70 P    21:01:44.96 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 70 S    21:01:48.85 -0.0 M 1.0 ANX 
  PLEV HP  0.2 242 P    21:01:44.52 -0.7 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.2 242 S    21:01:48.65 -0.3 M 1.0 PLEV 
  MG00 CL  0.2 115 P    21:01:45.47 -0.2 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 115 S    21:01:50.18  0.5 M 1.0 MG00 
  PYRG CL  0.3 111 P    21:01:46.21 -0.4 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.3 111 S    21:01:51.23 -0.2 M 1.0 PYRG 
  PDO  HP  0.4 282 P    21:01:47.82 -0.2 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.4 282 S    21:01:53.99  0.0 M 1.0 PDO 
  AXS  HP  0.4 215 P    21:01:48.34  0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.4 215 S    21:01:54.97  0.7 M 1.0 AXS 
  KALE HA  0.4 109 P    21:01:47.98 -0.4 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.4 109 S    21:01:54.89  0.4 M 1.0 KALE 
  EVR  HL  0.4 16 P    21:01:48.21 -0.5 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.4 16 S    21:01:55.17  0.1 M 1.0 EVR 
  TEME CL  0.5 129 P    21:01:49.67  0.2 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.5 129 S    21:01:56.98  0.6 M 1.0 TEME 
  PANR CL  0.5 108 P    21:01:49.47 -0.4 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.5 108 S    21:01:57.60  0.4 M 1.0 PANR 
  DRO  HP  0.6 176 P    21:01:51.45  0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.6 176 S    21:02:00.51  0.7 M 1.0 DRO 
  KLV  HL  0.6 141 P    21:01:51.99 -0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.6 141 S    21:02:01.73  0.5 M 1.0 KLV 
  AGG  HT  0.7 46 P    21:01:54.25  0.0 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.7 46 S    21:02:05.03  0.2 M 1.0 AGG 
  NYDR HT  0.8 284 P    21:01:54.78 -0.3 M 1.0 NYDR 
  GUR  HP  0.8 137 P    21:01:54.86 -0.6 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.8 137 S    21:02:07.65  0.7 M 1.0 GUR 
  EVGI HT  0.8 277 P    21:01:54.97 -0.4 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.8 277 S    21:02:07.49  0.7 M 1.0 EVGI 
  FSK  HP  0.9 266 P    21:01:56.02 -0.6 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.9 266 S    21:02:09.59  0.6 M 1.0 FSK 
  DRAG HT  0.9 281 P    21:01:56.04 -0.6 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.9 281 S    21:02:09.09 -0.0 M 1.0 DRAG 
  TETR HL  0.9 340 P    21:01:56.33 -0.6 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.9 340 S    21:02:10.07  0.5 M 1.0 TETR 

22 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AGRP CL  0.1 159 MLv   0.97 -0.44  0.315293   
  PVO  HP  0.1 312 MLv   1.54 0.14  1.10152   
  EFP  HP  0.2 116 MLv   1.16 -0.25  0.293996   
  ANX  HP  0.2 70 MLv   1.24 -0.16  0.347993   
  PLEV HP  0.2 242 MLv   0.70 -0.71  0.093623   
  MG00 CL  0.2 115 MLv   1.22 -0.18  0.35016   
  PYRG CL  0.3 111 MLv   1.18 -0.23  0.111598   
  PDO  HP  0.4 282 MLv   1.67 0.26  0.319804   
  AXS  HP  0.4 215 MLv   1.22 -0.19  0.106548   
  KALE HA  0.4 109 MLv   1.32 -0.09  0.131537   
  EVR  HL  0.4 16 MLv   1.36 -0.04  0.129847   
  TEME CL  0.5 129 MLv   1.36 -0.05  0.0314763   
  PANR CL  0.5 108 MLv   3.03 1.63  0.0756024   
  DRO  HP  0.6 176 MLv   1.42 0.01  0.131494   
  KLV  HL  0.6 141 MLv   1.64 0.23  0.0751121   
  AGG  HT  0.7 46 MLv   1.39 -0.02  0.0374685   
  NYDR HT  0.8 284 MLv   1.41 0.01  0.0346107   
  GUR  HP  0.8 137 MLv   1.55 0.14  0.0645098   
  EVGI HT  0.8 277 MLv   1.52 0.11  0.0598614   
  FSK  HP  0.9 266 MLv   1.80 0.39  0.104981   
  DRAG HT  0.9 281 MLv   2.84 1.44  0.0765138   
  TETR HL  0.9 340 MLv   1.43 0.02  0.0433991