Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 18:34:33 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
39.1048° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.4575° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 7.2 χμ ΝΝΔ της Σκιάθου
52.8 χμ ΑΝΑ του Βόλου
127.0 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SKO1HI23.5 85 P18:34:38.23 0.31.0M
SKO1HI23.5 85 S18:34:41.31 -0.11.0M
AOS2HT33.6 82 P18:34:39.31 -0.31.0M
AOS2HT33.6 82 S18:34:43.74 -0.61.0M
NEOHL30.2318 P18:34:38.99 0.01.0M
NEOHL30.2318 S18:34:43.02 -0.31.0M
XORHT37.0322 P18:34:39.90 -0.21.0M
XORHT37.0322 S18:34:44.72 -0.71.0M
ATALHA59.4220 P18:34:44.04 0.21.0M
ATALHA59.4220 S18:34:51.58 -0.21.0M
PAIGHT94.4 12 P18:34:49.71 0.31.0M
PAIGHT94.4 12 S18:35:01.81 0.11.0M
AGGHT97.3265 P18:34:50.21 0.21.0M
AGGHT97.3265 S18:35:02.93 0.21.0M
SKYHL97.4105 P18:34:50.40 0.41.0M
SKYHL97.4105 S18:35:02.44 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwfr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         18:34:33.28
  Latitude       39.1048 deg +/-   0 km
  Longitude       23.4575 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       115 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.44 +/- 0.22  6      
  M     1.44      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SKO1 HI  0.2 85 P    18:34:38.23  0.3 M 1.0 SKO1 
  SKO1 HI  0.2 85 S    18:34:41.31 -0.1 M 1.0 SKO1 
  NEO  HL  0.3 318 P    18:34:38.99 -0.0 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.3 318 S    18:34:43.02 -0.3 M 1.0 NEO 
  AOS2 HT  0.3 82 P    18:34:39.31 -0.3 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.3 82 S    18:34:43.74 -0.6 M 1.0 AOS2 
  XOR  HT  0.3 322 P    18:34:39.90 -0.2 M 1.0 XOR 
  XOR  HT  0.3 322 S    18:34:44.72 -0.7 M 1.0 XOR 
  ATAL HA  0.5 220 P    18:34:44.04  0.2 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.5 220 S    18:34:51.58 -0.2 M 1.0 ATAL 
  PAIG HT  0.8 12 P    18:34:49.71  0.3 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.8 12 S    18:35:01.81  0.1 M 1.0 PAIG 
  AGG  HT  0.9 265 P    18:34:50.21  0.2 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.9 265 S    18:35:02.93  0.2 M 1.0 AGG 
  SKY  HL  0.9 105 P    18:34:50.40  0.4 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.9 105 S    18:35:02.44 -0.3 M 1.0 SKY 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SKO1 HI  0.2 85 MLv   1.36 -0.07  0.471816   
  NEO  HL  0.3 318 MLv   1.66 0.23  0.891853   
  AOS2 HT  0.3 82 MLv   1.48 0.05  0.349557   
  XOR  HT  0.3 322 MLv   1.18 -0.26  0.0691572   
  ATAL HA  0.5 220 MLv   1.22 -0.21  0.0433904   
  PAIG HT  0.8 12 MLv   1.00 -0.44  0.013069   
  AGG  HT  0.9 265 MLv   1.71 0.27  0.0645815   
  SKY  HL  0.9 105 MLv   1.83 0.40  0.185204