Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 18:16:42 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
39.9718° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2621° Α
 Εστιακό Βάθος
15 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 31.0 χμ Ν των Καρυών
83.1 χμ ΑΝΑ του Πολύγυρου
225.8 χμ ΒΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PAIGHT50.0266 P18:16:52.61 0.01.0M
PAIGHT50.0266 S18:16:59.50 -0.41.0M
LIAHL78.7 96 P18:16:56.74 -0.11.0M
LIAHL78.7 96 S18:17:07.41 0.21.0M
PLGHL82.5303 P18:16:57.72 0.31.0M
PLGHL82.5303 S18:17:07.90 -0.31.0M
THASHT80.5 29 P18:16:57.14 0.11.0M
THASHT80.5 29 S18:17:07.91 0.31.0M
AOS2HT98.4202 P18:16:59.73 0.01.0M
AOS2HT98.4202 S18:17:12.51 0.31.0M
KAVAHT115.6 11 P18:17:02.46 0.31.0M
KAVAHT115.6 11 S18:17:16.87 0.31.0M
SMTHHL121.1 62 P18:17:02.44 -0.51.0M
SMTHHL121.1 62 S18:17:17.33 -0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwfc
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         18:16:42.60 +/-  0.3 s
  Latitude       39.9718 deg +/-   2 km
  Longitude       24.2621 deg +/-   2 km
  Depth           15 km  +/-  6 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       106 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.66 +/- 0.20  7      
  M     1.66      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PAIG HT  0.5 266 P    18:16:52.61  0.0 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.5 266 S    18:16:59.50 -0.4 M 1.0 PAIG 
  LIA  HL  0.7 96 P    18:16:56.74 -0.1 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  0.7 96 S    18:17:07.41  0.2 M 1.0 LIA 
  THAS HT  0.7 29 P    18:16:57.14  0.1 M 1.0 THAS 
  THAS HT  0.7 29 S    18:17:07.91  0.3 M 1.0 THAS 
  PLG  HL  0.7 303 P    18:16:57.72  0.3 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.7 303 S    18:17:07.90 -0.3 M 1.0 PLG 
  AOS2 HT  0.9 202 P    18:16:59.73  0.0 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.9 202 S    18:17:12.51  0.3 M 1.0 AOS2 
  KAVA HT  1.0 11 P    18:17:02.46  0.3 M 1.0 KAVA 
  KAVA HT  1.0 11 S    18:17:16.87  0.3 M 1.0 KAVA 
  SMTH HL  1.1 62 P    18:17:02.44 -0.5 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  1.1 62 S    18:17:17.33 -0.6 M 1.0 SMTH 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PAIG HT  0.5 266 MLv   1.35 -0.31  0.076628   
  LIA  HL  0.7 96 MLv   1.46 -0.19  0.117472   
  THAS HT  0.7 29 MLv   2.11 0.45  0.254679   
  PLG  HL  0.7 303 MLv   1.88 0.22  0.147317   
  AOS2 HT  0.9 202 MLv   1.65 -0.01  0.0715573   
  KAVA HT  1.0 11 MLv   1.49 -0.16  0.0859874   
  SMTH HL  1.1 62 MLv   1.79 0.13  0.0493817