Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 17:32:50 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4957° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8680° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
37
 Επίκεντρο 30.3 χμ ΒΒΑ της Πάτρας
33.2 χμ ΒΔ του Αιγίου
172.6 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ANXHP11.8 23 P17:32:53.50 0.01.0M
ANXHP11.8 23 S17:32:55.93 0.21.0M
EFPHP8.3157 P17:32:53.01 0.11.0M
EFPHP8.3157 S17:32:55.17 0.41.0M
MG00CL11.3143 P17:32:53.37 0.11.0M
MG00CL11.3143 S17:32:55.68 0.21.0M
AGRPCL16.8229 P17:32:53.82 -0.21.0M
AGRPCL16.8229 S17:32:56.85 0.01.0M
KALEHA26.4116 P17:32:55.51 -0.11.0M
KALEHA26.4116 S17:32:59.70 0.11.0M
PANRCL35.9112 P17:32:57.00 -0.11.0M
PANRCL35.9112 S17:33:02.04 -0.11.0M
PVOHP32.6294 P17:32:56.40 -0.21.0M
PVOHP32.6294 S17:33:01.41 0.21.0M
TEMECL36.6143 P17:32:57.20 0.01.0M
TEMECL36.6143 S17:33:02.82 0.51.0M
EVRHL47.1354 P17:32:58.60 -0.41.0M
PLEVHP41.2257 P17:32:57.07 -0.91.0M
PLEVHP41.2257 S17:33:02.85 -0.81.0M
AXSHP54.3232 P17:33:00.18 0.11.0M
AXSHP54.3232 S17:33:07.48 0.11.0M
KLVHL56.0154 P17:32:59.68 -0.71.0M
KLVHL56.0154 S17:33:08.06 0.11.0M
PDOHP60.6281 P17:33:01.27 0.11.0M
PDOHP60.6281 S17:33:09.81 0.61.0M
RLSHL60.3216 P17:33:01.02 0.01.0M
RLSHL60.3216 S17:33:09.13 0.11.0M
AGGHT71.1 35 P17:33:02.62 -0.21.0M
AGGHT71.1 35 S17:33:12.26 0.11.0M
DROHP62.0193 P17:33:01.17 -0.21.0M
DROHP62.0193 S17:33:09.93 0.31.0M
AMPLHP74.0310 P17:33:02.27 -0.91.0M
AMPLHP74.0310 S17:33:13.29 0.31.0M
GURHP74.7146 P17:33:02.67 -0.81.0M
GURHP74.7146 S17:33:13.77 0.51.0M
TETRHL107.4331 P17:33:08.89 0.31.0M
TETRHL107.4331 S17:33:23.26 0.91.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwdq
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         17:32:50.43
  Latitude       38.4957 deg +/-   0 km
  Longitude       21.8680 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.34 s
  Azimuthal gap       77 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.70 +/- 0.14 15      
  M     1.70      15 preferred 

37 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  EFP  HP  0.1 157 P    17:32:53.01  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 157 S    17:32:55.17  0.4 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.1 143 P    17:32:53.37  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 143 S    17:32:55.68  0.2 M 1.0 MG00 
  ANX  HP  0.1 23 P    17:32:53.50  0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.1 23 S    17:32:55.93  0.2 M 1.0 ANX 
  AGRP CL  0.2 229 P    17:32:53.82 -0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.2 229 S    17:32:56.85  0.0 M 1.0 AGRP 
  KALE HA  0.2 116 P    17:32:55.51 -0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 116 S    17:32:59.70  0.1 M 1.0 KALE 
  PVO  HP  0.3 294 P    17:32:56.40 -0.2 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.3 294 S    17:33:01.41  0.2 M 1.0 PVO 
  PANR CL  0.3 112 P    17:32:57.00 -0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.3 112 S    17:33:02.04 -0.1 M 1.0 PANR 
  TEME CL  0.3 143 P    17:32:57.20  0.0 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.3 143 S    17:33:02.82  0.5 M 1.0 TEME 
  PLEV HP  0.4 257 P    17:32:57.07 -0.9 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.4 257 S    17:33:02.85 -0.8 M 1.0 PLEV 
  EVR  HL  0.4 354 P    17:32:58.60 -0.4 M 1.0 EVR 
  AXS  HP  0.5 232 P    17:33:00.18  0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.5 232 S    17:33:07.48  0.1 M 1.0 AXS 
  KLV  HL  0.5 154 P    17:32:59.68 -0.7 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.5 154 S    17:33:08.06  0.1 M 1.0 KLV 
  RLS  HL  0.5 216 P    17:33:01.02  0.0 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.5 216 S    17:33:09.13  0.1 M 1.0 RLS 
  PDO  HP  0.5 281 P    17:33:01.27  0.1 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.5 281 S    17:33:09.81  0.6 M 1.0 PDO 
  DRO  HP  0.6 193 P    17:33:01.17 -0.2 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.6 193 S    17:33:09.93  0.3 M 1.0 DRO 
  AGG  HT  0.6 35 P    17:33:02.62 -0.2 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.6 35 S    17:33:12.26  0.1 M 1.0 AGG 
  AMPL HP  0.7 310 P    17:33:02.27 -0.9 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.7 310 S    17:33:13.29  0.3 M 1.0 AMPL 
  GUR  HP  0.7 146 P    17:33:02.67 -0.8 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.7 146 S    17:33:13.77  0.5 M 1.0 GUR 
  TETR HL  1.0 331 P    17:33:08.89  0.3 M 1.0 TETR 
  TETR HL  1.0 331 S    17:33:23.26  0.9 M 1.0 TETR 

19 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  EFP  HP  0.1 157 MLv   2.00 0.30  4.87418   
  MG00 CL  0.1 143 MLv   1.47 -0.23  1.57684   
  ANX  HP  0.1 23 MLv   1.52 -0.18  1.34304   
  AGRP CL  0.2 229 MLv   1.70 0.00   1.5275   
  KALE HA  0.2 116 MLv   1.59 -0.11  0.683065   
  PVO  HP  0.3 294 MLv   1.49 -0.21  0.372287   
  PANR CL  0.3 112 MLv   3.06 1.36  0.226993   
  TEME CL  0.3 143 MLv   1.78 0.08  0.193326   
  PLEV HP  0.4 257 MLv   1.19 -0.51  0.115957   
  EVR  HL  0.4 354 MLv   1.68 -0.02  0.254656   
  AXS  HP  0.5 232 MLv   1.77 0.07  0.206731   
  KLV  HL  0.5 154 MLv   1.97 0.27  0.225266   
  RLS  HL  0.5 216 MLv   1.60 -0.10  0.100402   
  PDO  HP  0.5 281 MLv   1.88 0.19  0.191251   
  DRO  HP  0.6 193 MLv   1.86 0.16  0.370761   
  AGG  HT  0.6 35 MLv   1.72 0.02  0.0901091   
  AMPL HP  0.7 310 MLv   1.44 -0.25  0.0595226   
  GUR  HP  0.7 146 MLv   1.81 0.11  0.138266   
  TETR HL  1.0 331 MLv   1.64 -0.06  0.0639624