Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 17:10:38 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4857° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8715° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 29.4 χμ ΒΒΑ της Πάτρας
32.1 χμ ΒΔ του Αιγίου
171.9 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AGRPCL16.4232 P17:10:41.80 -0.11.0M
AGRPCL16.4232 S17:10:44.85 0.11.0M
ANXHP12.7 20 P17:10:41.57 0.01.0M
ANXHP12.7 20 S17:10:44.12 0.01.0M
EFPHP7.2155 P17:10:40.79 0.01.0M
EFPHP7.2155 S17:10:42.75 -0.11.0M
MG00CL10.3140 P17:10:41.07 -0.11.0M
MG00CL10.3140 S17:10:43.27 -0.11.0M
PYRGCL15.2123 P17:10:41.70 -0.11.0M
PYRGCL15.2123 S17:10:44.68 0.11.0M
KALEHA25.6114 P17:10:43.42 0.11.0M
KALEHA25.6114 S17:10:47.32 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwcx
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         17:10:38.17
  Latitude       38.4857 deg +/-   0 km
  Longitude       21.8715 deg +/-   0 km
  Depth           13 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.07 s
  Azimuthal gap       147 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.38 +/- 0.11  6      
  M     0.38      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  EFP  HP  0.1 155 P    17:10:40.79 -0.0 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 155 S    17:10:42.75 -0.1 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.1 140 P    17:10:41.07 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 140 S    17:10:43.27 -0.1 M 1.0 MG00 
  ANX  HP  0.1 20 P    17:10:41.57  0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.1 20 S    17:10:44.12  0.0 M 1.0 ANX 
  PYRG CL  0.1 123 P    17:10:41.70 -0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.1 123 S    17:10:44.68  0.1 M 1.0 PYRG 
  AGRP CL  0.1 232 P    17:10:41.80 -0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 232 S    17:10:44.85  0.1 M 1.0 AGRP 
  KALE HA  0.2 114 P    17:10:43.42  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 114 S    17:10:47.32  0.1 M 1.0 KALE 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  EFP  HP  0.1 155 MLv   0.73 0.35  0.283261   
  MG00 CL  0.1 140 MLv   0.39 0.00  0.137913   
  ANX  HP  0.1 20 MLv   0.30 -0.08  0.0761234   
  PYRG CL  0.1 123 MLv   0.38 -0.01  0.0498028   
  AGRP CL  0.1 232 MLv   0.41 0.02  0.0790455   
  KALE HA  0.2 114 MLv   0.27 -0.11  0.0341865