Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 16:21:31 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
40.1133° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.5805° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 31.4 χμ ΝΝΑ του Πολύγυρου
58.9 χμ ΔΝΔ των Καρυών
237.2 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PAIGHT21.3157 P16:21:35.77 0.21.0M
PAIGHT21.3157 S16:21:38.73 -0.11.0M
PLGHL31.0338 P16:21:37.27 -0.11.0M
PLGHL31.0338 S16:21:41.14 -0.81.0M
LITHT92.8269 P16:21:47.65 0.11.0M
LITHT92.8269 S16:21:59.43 -0.51.0M
NEOHL94.9199 P16:21:48.23 0.41.0M
NEOHL94.9199 S16:21:59.78 -0.51.0M
SRSHT110.7 1 P16:21:50.84 0.51.0M
SRSHT110.7 1 S16:22:04.70 0.01.0M
THASHT111.0 60 P16:21:50.22 -0.21.0M
THASHT111.0 60 S16:22:04.73 -0.11.0M
KAVAHT125.6 39 P16:21:52.92 0.21.0M
KAVAHT125.6 39 S16:22:08.89 -0.11.0M
TYRNHT123.4249 P16:21:52.89 0.51.0M
TYRNHT123.4249 S16:22:08.46 0.11.0M
MMBBS160.1 5 P16:21:57.64 -0.41.0M
MMBBS160.1 5 S16:22:18.78 0.51.0M
AGGHT161.6221 P16:21:57.69 -0.61.0M
AGGHT161.6221 S16:22:19.18 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uwbh
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         16:21:31.39
  Latitude       40.1133 deg +/-   1 km
  Longitude       23.5805 deg +/-   1 km
  Depth            4 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       97 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.00 +/- 0.10  8      
  M     2.00      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PAIG HT  0.2 157 P    16:21:35.77  0.2 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.2 157 S    16:21:38.73 -0.1 M 1.0 PAIG 
  PLG  HL  0.3 338 P    16:21:37.27 -0.1 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.3 338 S    16:21:41.14 -0.8 M 1.0 PLG 
  LIT  HT  0.8 269 P    16:21:47.65  0.1 M 1.0 LIT 
  LIT  HT  0.8 269 S    16:21:59.43 -0.5 M 1.0 LIT 
  NEO  HL  0.9 199 P    16:21:48.23  0.4 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.9 199 S    16:21:59.78 -0.5 M 1.0 NEO 
  SRS  HT  1.0  1 P    16:21:50.84  0.5 M 1.0 SRS 
  SRS  HT  1.0  1 S    16:22:04.70 -0.0 M 1.0 SRS 
  THAS HT  1.0 60 P    16:21:50.22 -0.2 M 1.0 THAS 
  THAS HT  1.0 60 S    16:22:04.73 -0.1 M 1.0 THAS 
  TYRN HT  1.1 249 P    16:21:52.89  0.5 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  1.1 249 S    16:22:08.46  0.1 M 1.0 TYRN 
  KAVA HT  1.1 39 P    16:21:52.92  0.2 M 1.0 KAVA 
  KAVA HT  1.1 39 S    16:22:08.89 -0.1 M 1.0 KAVA 
  MMB  BS  1.4  5 P    16:21:57.64 -0.4 M 1.0 MMB 
  MMB  BS  1.4  5 S    16:22:18.78  0.5 M 1.0 MMB 
  AGG  HT  1.5 221 P    16:21:57.69 -0.6 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  1.5 221 S    16:22:19.18  0.4 M 1.0 AGG 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PAIG HT  0.2 157 MLv   1.68 -0.32  0.856152   
  PLG  HL  0.3 338 MLv   2.69 0.69  6.44635   
  LIT  HT  0.8 269 MLv   2.12 0.12  0.165532   
  NEO  HL  0.9 199 MLv   2.07 0.07  0.274423   
  SRS  HT  1.0  1 MLv   1.91 -0.08  0.0815085   
  THAS HT  1.0 60 MLv   2.14 0.15  0.194932   
  TYRN HT  1.1 249 MLv   2.02 0.03  0.0993963   
  KAVA HT  1.1 39 MLv   1.95 -0.05  0.220791   
  MMB  BS  1.4  5 MLv   1.87 -0.13  0.0587013   
  AGG  HT  1.5 221 MLv   1.89 -0.11  0.0472866