Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 15:18:23 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
36.3428° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.0677° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 11.1 χμ ΒΒΑ των Κυθήρων
93.8 χμ ΝΝΑ του Λεωνιδίου
191.7 χμ ΝΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KTHAHL9.6183 P15:18:26.59 0.21.0M
KTHAHL9.6183 S15:18:28.68 0.01.0M
KTHRHC12.8211 P15:18:26.83 0.11.0M
KTHRHC12.8211 S15:18:29.12 -0.11.0M
NPS1HI18.9359 P15:18:27.69 0.11.0M
NPS1HI18.9359 S15:18:30.61 0.01.0M
VLIHL43.1345 P15:18:31.59 0.31.0M
VLIHL43.1345 S15:18:36.67 -0.61.0M
ANKYHL56.9158 P15:18:34.09 0.61.0M
ANKYHL56.9158 S15:18:40.54 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uvze
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         15:18:23.48
  Latitude       36.3428 deg +/-   2 km
  Longitude       23.0677 deg +/-   2 km
  Depth           13 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.37 s
  Azimuthal gap       160 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.64 +/- 0.26  5      
  M     1.64      5 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KTHA HL  0.1 183 P    15:18:26.59  0.2 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  0.1 183 S    15:18:28.68  0.0 M 1.0 KTHA 
  KTHR HC  0.1 211 P    15:18:26.83  0.1 M 1.0 KTHR 
  KTHR HC  0.1 211 S    15:18:29.12 -0.1 M 1.0 KTHR 
  NPS1 HI  0.2 359 P    15:18:27.69  0.1 M 1.0 NPS1 
  NPS1 HI  0.2 359 S    15:18:30.61 -0.0 M 1.0 NPS1 
  VLI  HL  0.4 345 P    15:18:31.59  0.3 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  0.4 345 S    15:18:36.67 -0.6 M 1.0 VLI 
  ANKY HL  0.5 158 P    15:18:34.09  0.6 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  0.5 158 S    15:18:40.54 -0.5 M 1.0 ANKY 

5 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KTHA HL  0.1 183 MLv   1.51 -0.13  1.47894   
  KTHR HC  0.1 211 MLv   2.08 0.44  4.53676   
  NPS1 HI  0.2 359 MLv   1.46 -0.18  0.765085   
  VLI  HL  0.4 345 MLv   1.42 -0.22  0.227242   
  ANKY HL  0.5 158 MLv   1.87 0.23  0.221275