Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 15:00:47 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4803° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.8113° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 18.5 χμ Α της Χαλκίδας
55.7 χμ Β της Αθήνας
73.1 χμ ΑΝΑ της Αταλάντης
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KYMIHL30.3 56 P15:00:52.80 -0.11.0M
KYMIHL30.3 56 S15:00:57.30 0.01.0M
DIONHL46.0167 P15:00:55.64 0.31.0M
DIONHL46.0167 S15:01:01.41 -0.31.0M
MRTHHA41.4164 P15:00:54.93 0.31.0M
MRTHHA41.4164 S15:01:00.27 0.01.0M
STFNHA41.0215 P15:00:54.72 0.11.0M
STFNHA41.0215 S15:01:00.07 -0.31.0M
MDRAHA55.5213 P15:00:56.73 -0.11.0M
MDRAHA55.5213 S15:01:04.57 0.21.0M
VILLHA56.0231 P15:00:56.81 -0.21.0M
VILLHA56.0231 S15:01:04.36 -0.21.0M
VLYHL69.8181 P15:00:59.30 0.21.0M
VLYHL69.8181 S15:01:07.86 -0.41.0M
AOS2HT74.3 2 P15:00:59.82 0.01.0M
AOS2HT74.3 2 S15:01:09.42 -0.11.0M
LTKHP89.6235 P15:01:03.20 0.91.0M
LTKHP89.6235 S15:01:14.25 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uvyq
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         15:00:47.06
  Latitude       38.4803 deg +/-   0 km
  Longitude       23.8113 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.18 s
  Azimuthal gap       127 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.48 +/- 0.17  7      
  M     1.48      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KYMI HL  0.3 56 P    15:00:52.80 -0.1 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  0.3 56 S    15:00:57.30  0.0 M 1.0 KYMI 
  STFN HA  0.4 215 P    15:00:54.72  0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.4 215 S    15:01:00.07 -0.3 M 1.0 STFN 
  MRTH HA  0.4 164 P    15:00:54.93  0.3 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.4 164 S    15:01:00.27 -0.0 M 1.0 MRTH 
  DION HL  0.4 167 P    15:00:55.64  0.3 M 1.0 DION 
  DION HL  0.4 167 S    15:01:01.41 -0.3 M 1.0 DION 
  MDRA HA  0.5 213 P    15:00:56.73 -0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.5 213 S    15:01:04.57  0.2 M 1.0 MDRA 
  VILL HA  0.5 231 P    15:00:56.81 -0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.5 231 S    15:01:04.36 -0.2 M 1.0 VILL 
  VLY  HL  0.6 181 P    15:00:59.30  0.2 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.6 181 S    15:01:07.86 -0.4 M 1.0 VLY 
  AOS2 HT  0.7  2 P    15:00:59.82  0.0 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.7  2 S    15:01:09.42 -0.1 M 1.0 AOS2 
  LTK  HP  0.8 235 P    15:01:03.20  0.9 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.8 235 S    15:01:14.25  0.4 M 1.0 LTK 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KYMI HL  0.3 56 MLv   1.52 0.04  0.458058   
  STFN HA  0.4 215 MLv   1.17 -0.31  0.110672   
  MRTH HA  0.4 164 MLv   1.55 0.08  0.263517   
  DION HL  0.4 167 MLv   1.16 -0.31  0.231889   
  MDRA HA  0.5 213 MLv   1.64 0.16  0.140853   
  VILL HA  0.5 231 MLv   1.63 0.16  0.136635   
  VLY  HL  0.6 181 MLv   2.04 0.56  0.24528   
  AOS2 HT  0.7  2 MLv   1.52 0.04  0.0699432   
  LTK  HP  0.8 235 MLv   1.30 -0.18  0.135425