Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 14:21:50 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2177° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.9502° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 12.0 χμ ΔΝΔ του Αιγίου
19.1 χμ Α της Πάτρας
158.2 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EFPHP23.6350 P14:21:55.38 -0.11.0M
EFPHP23.6350 S14:21:58.92 -0.11.0M
KALEHA25.4 41 P14:21:55.77 0.01.0M
KALEHA25.4 41 S14:21:59.92 0.31.0M
KLVHL26.1138 P14:21:55.90 0.01.0M
KLVHL26.1138 S14:21:59.86 0.01.0M
MG00CL21.9359 P14:21:55.07 -0.11.0M
MG00CL21.9359 S14:21:58.78 0.31.0M
PYRGCL22.2 15 P14:21:55.10 -0.21.0M
PYRGCL22.2 15 S14:21:58.85 0.11.0M
AGRPCL28.0315 P14:21:55.78 -0.41.0M
AGRPCL28.0315 S14:21:59.62 -0.71.0M
DROHP36.2216 P14:21:57.46 0.01.0M
DROHP36.2216 S14:22:02.71 0.11.0M
PANRCL31.4 57 P14:21:56.68 0.01.0M
PANRCL31.4 57 S14:22:01.05 -0.11.0M
ANXHP41.8356 P14:21:58.38 -0.11.0M
ANXHP41.8356 S14:22:04.43 0.11.0M
AXSHP50.2267 P14:21:59.93 0.21.0M
AXSHP50.2267 S14:22:06.49 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uvxi
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         14:21:50.75
  Latitude       38.2177 deg +/-   0 km
  Longitude       21.9502 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.13 s
  Azimuthal gap       81 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.87 +/- 0.08  8      
  M     0.87      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MG00 CL  0.2 359 P    14:21:55.07 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 359 S    14:21:58.78  0.3 M 1.0 MG00 
  PYRG CL  0.2 15 P    14:21:55.10 -0.2 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.2 15 S    14:21:58.85  0.1 M 1.0 PYRG 
  EFP  HP  0.2 350 P    14:21:55.38 -0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 350 S    14:21:58.92 -0.1 M 1.0 EFP 
  KALE HA  0.2 41 P    14:21:55.77 -0.0 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 41 S    14:21:59.92  0.3 M 1.0 KALE 
  KLV  HL  0.2 138 P    14:21:55.90 -0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.2 138 S    14:21:59.86  0.0 M 1.0 KLV 
  AGRP CL  0.3 315 P    14:21:55.78 -0.4 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.3 315 S    14:21:59.62 -0.7 M 1.0 AGRP 
  PANR CL  0.3 57 P    14:21:56.68 -0.0 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.3 57 S    14:22:01.05 -0.1 M 1.0 PANR 
  DRO  HP  0.3 216 P    14:21:57.46 -0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.3 216 S    14:22:02.71  0.1 M 1.0 DRO 
  ANX  HP  0.4 356 P    14:21:58.38 -0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.4 356 S    14:22:04.43  0.1 M 1.0 ANX 
  AXS  HP  0.5 267 P    14:21:59.93  0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.5 267 S    14:22:06.49 -0.0 M 1.0 AXS 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MG00 CL  0.2 359 MLv   0.82 -0.04  0.19396   
  PYRG CL  0.2 15 MLv   0.71 -0.16  0.0712723   
  EFP  HP  0.2 350 MLv   0.96 0.09  0.185383   
  KALE HA  0.2 41 MLv   0.85 -0.02  0.128856   
  KLV  HL  0.2 138 MLv   0.89 0.02  0.104361   
  AGRP CL  0.3 315 MLv   0.72 -0.14  0.0837387   
  PANR CL  0.3 57 MLv   2.10 1.23  0.0318075   
  DRO  HP  0.3 216 MLv   0.80 -0.07  0.129613   
  ANX  HP  0.4 356 MLv   0.98 0.11  0.0677834   
  AXS  HP  0.5 267 MLv   0.92 0.05  0.0367362