Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 14:07:37 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
37.5445° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.9460° Α
 Εστιακό Βάθος
19 χμ
 Αρ. αφίξεων
35
 Επίκεντρο 27.8 χμ Ν της Ζακύνθου
47.0 χμ ΔΝΔ του Πύργου
249.8 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP20.7332 P14:07:42.56 -0.31.0M
LTHKHP20.7332 S14:07:46.46 -0.11.0M
RTZLHT61.1345 P14:07:48.55 -0.11.0M
RTZLHT61.1345 S14:07:57.18 0.41.0M
AXSHP81.7 28 P14:07:51.70 -0.11.0M
DROHP81.1 56 P14:07:51.30 -0.51.0M
DROHP81.1 56 S14:08:02.32 0.01.0M
RLSHL72.9 39 P14:07:50.00 -0.51.0M
RLSHL72.9 39 S14:07:59.50 -0.51.0M
VLSHL77.0336 P14:07:50.88 -0.31.0M
VLSHL77.0336 S14:08:01.71 0.61.0M
DMLNHT92.1327 P14:07:53.94 0.51.0M
ITMHL95.6115 P14:07:54.00 -0.11.0M
ITMHL95.6115 S14:08:07.00 0.71.0M
PLEVHP104.6 23 P14:07:55.20 -0.11.0M
PLEVHP104.6 23 S14:08:09.00 0.41.0M
VALYHP101.0115 P14:07:54.66 -0.11.0M
VALYHP101.0115 S14:08:08.23 0.61.0M
AGRPCL116.6 36 P14:07:57.23 0.01.0M
AGRPCL116.6 36 S14:08:11.93 0.11.0M
FSKHP107.1342 P14:07:56.02 0.31.0M
EVGIHT122.4348 P14:07:57.90 -0.21.0M
EVGIHT122.4348 S14:08:14.08 0.71.0M
PDOHP119.0 10 P14:07:57.56 0.01.0M
PDOHP119.0 10 S14:08:12.83 0.41.0M
GURHP130.3 71 P14:07:59.15 -0.31.0M
GURHP130.3 71 S14:08:15.62 -0.21.0M
MG00CL130.6 42 P14:07:58.66 -0.71.0M
MG00CL130.6 42 S14:08:15.92 0.31.0M
VLXHP128.0 99 P14:07:58.80 -0.31.0M
VLXHP128.0 99 S14:08:15.47 0.21.0M
ANXHP144.5 36 P14:08:01.05 -0.51.0M
ANXHP144.5 36 S14:08:19.19 -0.21.0M
TSLKHT144.6350 P14:08:01.27 -0.11.0M
TSLKHT144.6350 S14:08:19.86 0.71.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uvww
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         14:07:37.97
  Latitude       37.5445 deg +/-   1 km
  Longitude       20.9460 deg +/-   1 km
  Depth           19 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.38 s
  Azimuthal gap       212 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.29 +/- 0.16 15      
  M     2.29      15 preferred 

35 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.2 332 P    14:07:42.56 -0.3 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.2 332 S    14:07:46.46 -0.1 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.5 345 P    14:07:48.55 -0.1 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.5 345 S    14:07:57.18  0.4 M 1.0 RTZL 
  RLS  HL  0.7 39 P    14:07:50.00 -0.5 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.7 39 S    14:07:59.50 -0.5 M 1.0 RLS 
  VLS  HL  0.7 336 P    14:07:50.88 -0.3 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.7 336 S    14:08:01.71  0.6 M 1.0 VLS 
  DRO  HP  0.7 56 P    14:07:51.30 -0.5 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.7 56 S    14:08:02.32  0.0 M 1.0 DRO 
  AXS  HP  0.7 28 P    14:07:51.70 -0.1 M 1.0 AXS 
  DMLN HT  0.8 327 P    14:07:53.94  0.5 M 1.0 DMLN 
  ITM  HL  0.9 115 P    14:07:54.00 -0.1 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.9 115 S    14:08:07.00  0.7 M 1.0 ITM 
  VALY HP  0.9 115 P    14:07:54.66 -0.1 M 1.0 VALY 
  VALY HP  0.9 115 S    14:08:08.23  0.6 M 1.0 VALY 
  PLEV HP  0.9 23 P    14:07:55.20 -0.1 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.9 23 S    14:08:09.00  0.4 M 1.0 PLEV 
  FSK  HP  1.0 342 P    14:07:56.02  0.3 M 1.0 FSK 
  AGRP CL  1.0 36 P    14:07:57.23  0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.0 36 S    14:08:11.93  0.1 M 1.0 AGRP 
  PDO  HP  1.1 10 P    14:07:57.56  0.0 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  1.1 10 S    14:08:12.83  0.4 M 1.0 PDO 
  EVGI HT  1.1 348 P    14:07:57.90 -0.2 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  1.1 348 S    14:08:14.08  0.7 M 1.0 EVGI 
  VLX  HP  1.2 99 P    14:07:58.80 -0.3 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  1.2 99 S    14:08:15.47  0.2 M 1.0 VLX 
  GUR  HP  1.2 71 P    14:07:59.15 -0.3 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.2 71 S    14:08:15.62 -0.2 M 1.0 GUR 
  MG00 CL  1.2 42 P    14:07:58.66 -0.7 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.2 42 S    14:08:15.92  0.3 M 1.0 MG00 
  TSLK HT  1.3 350 P    14:08:01.27 -0.1 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  1.3 350 S    14:08:19.86  0.7 M 1.0 TSLK 
  ANX  HP  1.3 36 P    14:08:01.05 -0.5 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.3 36 S    14:08:19.19 -0.2 M 1.0 ANX 

19 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.2 332 MLv   2.52 0.23  7.96319   
  RTZL HT  0.5 345 MLv   2.31 0.02  0.510022   
  RLS  HL  0.7 39 MLv   2.11 -0.18  0.276369   
  VLS  HL  0.7 336 MLv   2.30 0.01  0.412914   
  DRO  HP  0.7 56 MLv   2.09 -0.20  0.509234   
  AXS  HP  0.7 28 MLv   3.10 0.81  2.45398   
  DMLN HT  0.8 327 MLv   2.46 0.18  0.697078   
  ITM  HL  0.9 115 MLv   2.34 0.05  0.362269   
  VALY HP  0.9 115 MLv   2.70 0.42  0.79376   
  PLEV HP  0.9 23 MLv   2.09 -0.20  0.186349   
  FSK  HP  1.0 342 MLv   2.12 -0.17  0.193299   
  AGRP CL  1.0 36 MLv   2.04 -0.25  0.145046   
  PDO  HP  1.1 10 MLv   2.56 0.27  0.45909   
  EVGI HT  1.1 348 MLv   2.41 0.12  0.313856   
  VLX  HP  1.2 99 MLv   1.80 -0.49  0.072629   
  GUR  HP  1.2 71 MLv   2.34 0.05  0.243157   
  MG00 CL  1.2 42 MLv   2.11 -0.18  0.185283   
  TSLK HT  1.3 350 MLv   2.40 0.11  0.237643   
  ANX  HP  1.3 36 MLv   2.21 -0.08  0.153631