Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 13:56:25 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2817° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.3632° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 24.8 χμ Α του Αιγίου
27.1 χμ Ν της Αμφισσας
124.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PANRCL14.2316 P13:56:28.78 0.31.0M
PANRCL14.2316 S13:56:31.24 0.41.0M
AIGSHA24.3262 P13:56:30.16 0.11.0M
AIGSHA24.3262 S13:56:33.18 -0.51.0M
DLFAHL24.7 28 P13:56:29.88 -0.31.0M
DLFAHL24.7 28 S13:56:33.76 -0.11.0M
KALEHA23.0302 P13:56:30.21 0.31.0M
KALEHA23.0302 S13:56:33.53 0.11.0M
TEMECL22.1255 P13:56:29.29 -0.41.0M
TEMECL22.1255 S13:56:32.34 -0.71.0M
AIOACL28.3250 P13:56:30.32 -0.41.0M
AIOACL28.3250 S13:56:35.05 0.21.0M
KLVHL32.3215 P13:56:31.74 0.31.0M
KLVHL32.3215 S13:56:35.70 -0.41.0M
PYRGCL33.4295 P13:56:31.82 0.21.0M
PYRGCL33.4295 S13:56:36.85 0.51.0M
SERGHP30.5299 P13:56:31.28 0.11.0M
SERGHP30.5299 S13:56:35.84 0.31.0M
THALHA37.9136 P13:56:32.66 0.41.0M
THALHA37.9136 S13:56:37.53 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uvwm
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         13:56:25.33
  Latitude       38.2817 deg +/-   0 km
  Longitude       22.3632 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       108 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.74 +/- 0.52  8      
  M     0.74      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PANR CL  0.1 316 P    13:56:28.78  0.3 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.1 316 S    13:56:31.24  0.4 M 1.0 PANR 
  TEME CL  0.2 255 P    13:56:29.29 -0.4 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.2 255 S    13:56:32.34 -0.7 M 1.0 TEME 
  KALE HA  0.2 302 P    13:56:30.21  0.3 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 302 S    13:56:33.53  0.1 M 1.0 KALE 
  AIGS HA  0.2 262 P    13:56:30.16  0.1 M 1.0 AIGS 
  AIGS HA  0.2 262 S    13:56:33.18 -0.5 M 1.0 AIGS 
  DLFA HL  0.2 28 P    13:56:29.88 -0.3 M 1.0 DLFA 
  DLFA HL  0.2 28 S    13:56:33.76 -0.1 M 1.0 DLFA 
  AIOA CL  0.3 250 P    13:56:30.32 -0.4 M 1.0 AIOA 
  AIOA CL  0.3 250 S    13:56:35.05  0.2 M 1.0 AIOA 
  SERG HP  0.3 299 P    13:56:31.28  0.1 M 1.0 SERG 
  SERG HP  0.3 299 S    13:56:35.84  0.3 M 1.0 SERG 
  KLV  HL  0.3 215 P    13:56:31.74  0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.3 215 S    13:56:35.70 -0.4 M 1.0 KLV 
  PYRG CL  0.3 295 P    13:56:31.82  0.2 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.3 295 S    13:56:36.85  0.5 M 1.0 PYRG 
  THAL HA  0.3 136 P    13:56:32.66  0.4 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.3 136 S    13:56:37.53 -0.1 M 1.0 THAL 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PANR CL  0.1 316 MLv   1.90 1.16  0.0540429   
  TEME CL  0.2 255 MLv   0.25 -0.49  0.0129765   
  KALE HA  0.2 302 MLv   0.29 -0.45  0.041389   
  AIGS HA  0.2 262 MLv   2.35 1.62  4.42987   
  DLFA HL  0.2 28 MLv   1.29 0.55  0.370999   
  AIOA CL  0.3 250 MLv   0.43 -0.31  0.0108162   
  SERG HP  0.3 299 MLv   0.59 -0.15  0.0538439   
  KLV  HL  0.3 215 MLv   0.55 -0.19  0.0334273   
  PYRG CL  0.3 295 MLv   0.37 -0.37  0.0172639   
  THAL HA  0.3 136 MLv   0.65 -0.08  0.0720553