Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 13:54:36 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
39.9549° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2510° Α
 Εστιακό Βάθος
18 χμ
 Αρ. αφίξεων
17
 Επίκεντρο 32.8 χμ Ν των Καρυών
83.3 χμ ΝΑ του Πολύγυρου
223.8 χμ ΒΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PAIGHT49.0268 P13:54:46.64 0.01.0M
PAIGHT49.0268 S13:54:53.66 -0.41.0M
EFSAHL78.1126 P13:54:50.24 -0.51.0M
EFSAHL78.1126 S13:55:01.24 0.11.0M
LIAHL79.5 94 P13:54:51.25 0.31.0M
LIAHL79.5 94 S13:55:01.59 0.11.0M
PLGHL82.8304 P13:54:51.85 0.51.0M
PLGHL82.8304 S13:55:02.10 -0.21.0M
THASHT82.6 29 P13:54:51.38 0.01.0M
THASHT82.6 29 S13:55:02.52 0.31.0M
THS1HI91.4 17 P13:54:52.40 -0.21.0M
THS1HI91.4 17 S13:55:04.32 0.01.0M
AOS2HT96.3201 P13:54:53.55 0.31.0M
AOS2HT96.3201 S13:55:05.58 0.01.0M
KAVAHT117.6 11 P13:54:56.44 0.21.0M
SMTHHL122.9 62 P13:54:56.62 -0.31.0M
SMTHHL122.9 62 S13:55:11.50 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uvwk
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         13:54:36.60 +/-  0.3 s
  Latitude       39.9549 deg +/-   2 km
  Longitude       24.2510 deg +/-   2 km
  Depth           18 km  +/-  6 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.28 s
  Azimuthal gap       76 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.88 +/- 0.29  7      
  M     1.88      7 preferred 

17 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PAIG HT  0.4 268 P    13:54:46.64  0.0 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.4 268 S    13:54:53.66 -0.4 M 1.0 PAIG 
  EFSA HL  0.7 126 P    13:54:50.24 -0.5 M 1.0 EFSA 
  EFSA HL  0.7 126 S    13:55:01.24  0.1 M 1.0 EFSA 
  LIA  HL  0.7 94 P    13:54:51.25  0.3 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  0.7 94 S    13:55:01.59  0.1 M 1.0 LIA 
  THAS HT  0.7 29 P    13:54:51.38  0.0 M 1.0 THAS 
  THAS HT  0.7 29 S    13:55:02.52  0.3 M 1.0 THAS 
  PLG  HL  0.7 304 P    13:54:51.85  0.5 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.7 304 S    13:55:02.10 -0.2 M 1.0 PLG 
  THS1 HI  0.8 17 P    13:54:52.40 -0.2 M 1.0 THS1 
  THS1 HI  0.8 17 S    13:55:04.32  0.0 M 1.0 THS1 
  AOS2 HT  0.9 201 P    13:54:53.55  0.3 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.9 201 S    13:55:05.58  0.0 M 1.0 AOS2 
  KAVA HT  1.1 11 P    13:54:56.44  0.2 M 1.0 KAVA 
  SMTH HL  1.1 62 P    13:54:56.62 -0.3 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  1.1 62 S    13:55:11.50 -0.5 M 1.0 SMTH 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PAIG HT  0.4 268 MLv   1.22 -0.67  0.0604687   
  EFSA HL  0.7 126 MLv   2.40 0.52  0.517157   
  LIA  HL  0.7 94 MLv   1.53 -0.36  0.135233   
  THAS HT  0.7 29 MLv   2.11 0.23  0.250017   
  PLG  HL  0.7 304 MLv   1.92 0.04  0.161582   
  THS1 HI  0.8 17 MLv   3.43 1.54  4.68278   
  AOS2 HT  0.9 201 MLv   1.78 -0.10  0.0999741   
  KAVA HT  1.1 11 MLv   1.60 -0.28  0.107063   
  SMTH HL  1.1 62 MLv   1.86 -0.02  0.0569179