Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 11:39:08 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2943° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.9702° Α
 Εστιακό Βάθος
14 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 11.0 χμ ΔΒΔ του Αιγίου
21.3 χμ ΑΒΑ της Πάτρας
158.0 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EFPHP15.8339 P11:39:12.69 0.01.0M
EFPHP15.8339 S11:39:15.48 -0.11.0M
MG00CL13.5351 P11:39:12.26 -0.11.0M
MG00CL13.5351 S11:39:14.93 -0.11.0M
TEMECL14.7118 P11:39:12.87 0.31.0M
TEMECL14.7118 S11:39:15.38 0.11.0M
AGRPCL24.4298 P11:39:13.92 0.01.0M
AGRPCL24.4298 S11:39:17.79 0.11.0M
KALEHA18.3 54 P11:39:13.08 -0.11.0M
KALEHA18.3 54 S11:39:16.33 0.01.0M
PANRCL25.9 70 P11:39:14.27 0.11.0M
PANRCL25.9 70 S11:39:18.28 0.21.0M
ANXHP33.5353 P11:39:15.68 0.31.0M
ANXHP33.5353 S11:39:20.05 -0.21.0M
KLVHL32.0150 P11:39:14.80 -0.31.0M
KLVHL32.0150 S11:39:19.47 -0.41.0M
DROHP44.3211 P11:39:17.13 0.11.0M
DROHP44.3211 S11:39:23.17 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uvrz
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         11:39:08.93
  Latitude       38.2943 deg +/-   0 km
  Longitude       21.9702 deg +/-   0 km
  Depth           14 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.17 s
  Azimuthal gap       87 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.86 +/- 0.15  7      
  M     0.86      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MG00 CL  0.1 351 P    11:39:12.26 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 351 S    11:39:14.93 -0.1 M 1.0 MG00 
  TEME CL  0.1 118 P    11:39:12.87  0.3 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.1 118 S    11:39:15.38  0.1 M 1.0 TEME 
  EFP  HP  0.1 339 P    11:39:12.69 -0.0 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 339 S    11:39:15.48 -0.1 M 1.0 EFP 
  KALE HA  0.2 54 P    11:39:13.08 -0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 54 S    11:39:16.33  0.0 M 1.0 KALE 
  AGRP CL  0.2 298 P    11:39:13.92  0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.2 298 S    11:39:17.79  0.1 M 1.0 AGRP 
  PANR CL  0.2 70 P    11:39:14.27  0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.2 70 S    11:39:18.28  0.2 M 1.0 PANR 
  KLV  HL  0.3 150 P    11:39:14.80 -0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.3 150 S    11:39:19.47 -0.4 M 1.0 KLV 
  ANX  HP  0.3 353 P    11:39:15.68  0.3 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 353 S    11:39:20.05 -0.2 M 1.0 ANX 
  DRO  HP  0.4 211 P    11:39:17.13  0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.4 211 S    11:39:23.17  0.0 M 1.0 DRO 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MG00 CL  0.1 351 MLv   0.99 0.12  0.457504   
  TEME CL  0.1 118 MLv   0.73 -0.13  0.0607144   
  EFP  HP  0.1 339 MLv   0.71 -0.15  0.166104   
  KALE HA  0.2 54 MLv   0.85 -0.02  0.196188   
  AGRP CL  0.2 298 MLv   0.64 -0.22  0.08615   
  PANR CL  0.2 70 MLv   2.38 1.52  0.0840989   
  KLV  HL  0.3 150 MLv   0.81 -0.06  0.0613417   
  ANX  HP  0.3 353 MLv   0.84 -0.03  0.0795871   
  DRO  HP  0.4 211 MLv   1.14 0.28  0.178964