Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 10:35:21 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.6638° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.5905° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
8
 Επίκεντρο 7.0 χμ ΝΝΔ της Λευκάδας
34.7 χμ ΝΝΔ της Πρέβεζας
284.4 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DRAGHT2.6328 P10:35:23.34 -0.11.0M
DRAGHT2.6328 S10:35:24.70 0.01.0M
EVGIHT7.4130 P10:35:23.93 0.01.0M
EVGIHT7.4130 S10:35:25.63 0.11.0M
NYDRHT10.9 60 P10:35:24.08 -0.31.0M
NYDRHT10.9 60 S10:35:26.17 -0.11.0M
TSLKHT18.8 17 P10:35:25.63 0.01.0M
TSLKHT18.8 17 S10:35:28.76 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uvpw
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         10:35:21.80
  Latitude       38.6638 deg +/-   1 km
  Longitude       20.5905 deg +/-   1 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       198 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.26 +/- 0.64  4      
  M     1.26      4 preferred 

8 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DRAG HT  0.0 328 P    10:35:23.34 -0.1 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.0 328 S    10:35:24.70  0.0 M 1.0 DRAG 
  EVGI HT  0.1 130 P    10:35:23.93  0.0 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.1 130 S    10:35:25.63  0.1 M 1.0 EVGI 
  NYDR HT  0.1 60 P    10:35:24.08 -0.3 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.1 60 S    10:35:26.17 -0.1 M 1.0 NYDR 
  TSLK HT  0.2 17 P    10:35:25.63  0.0 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.2 17 S    10:35:28.76  0.2 M 1.0 TSLK 

4 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DRAG HT  0.0 328 MLv   2.17 0.91  0.673755   
  EVGI HT  0.1 130 MLv   1.50 0.24  1.63494   
  NYDR HT  0.1 60 MLv   0.64 -0.62  0.135894   
  TSLK HT  0.2 17 MLv   0.87 -0.39  0.202095