Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 07:38:21 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1808° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.7188° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 20.7 χμ Α του Αργοστολίου
46.0 χμ ΒΒΔ της Ζακύνθου
264.7 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
RTZLHT12.5158 P07:38:24.38 0.01.0M
RTZLHT12.5158 S07:38:26.90 0.11.0M
VLSHL11.4268 P07:38:24.33 0.01.0M
VLSHL11.4268 S07:38:26.60 -0.11.0M
DMLNHT30.9282 P07:38:27.06 -0.11.0M
DMLNHT30.9282 S07:38:31.91 0.31.0M
FSKHP33.8336 P07:38:27.68 0.11.0M
FSKHP33.8336 S07:38:32.29 -0.11.0M
EVGIHT49.3354 P07:38:29.85 -0.11.0M
EVGIHT49.3354 S07:38:36.75 0.11.0M
AXSHP57.5 88 P07:38:31.15 -0.21.0M
AXSHP57.5 88 S07:38:39.07 0.11.0M
DRAGHT57.3347 P07:38:31.00 -0.31.0M
DRAGHT57.3347 S07:38:39.09 0.11.0M
PDOHP61.6 41 P07:38:31.95 0.01.0M
PDOHP61.6 41 S07:38:40.22 0.11.0M
KLVHL126.2 97 P07:38:42.19 0.01.0M
KLVHL126.2 97 S07:38:58.67 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uvka
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         07:38:21.21
  Latitude       38.1808 deg +/-   0 km
  Longitude       20.7188 deg +/-   0 km
  Depth           13 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.12 s
  Azimuthal gap       109 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.93 +/- 0.25  7      
  M     1.93      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VLS  HL  0.1 268 P    07:38:24.33  0.0 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.1 268 S    07:38:26.60 -0.1 M 1.0 VLS 
  RTZL HT  0.1 158 P    07:38:24.38 -0.0 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.1 158 S    07:38:26.90  0.1 M 1.0 RTZL 
  DMLN HT  0.3 282 P    07:38:27.06 -0.1 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.3 282 S    07:38:31.91  0.3 M 1.0 DMLN 
  FSK  HP  0.3 336 P    07:38:27.68  0.1 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.3 336 S    07:38:32.29 -0.1 M 1.0 FSK 
  EVGI HT  0.4 354 P    07:38:29.85 -0.1 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.4 354 S    07:38:36.75  0.1 M 1.0 EVGI 
  DRAG HT  0.5 347 P    07:38:31.00 -0.3 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.5 347 S    07:38:39.09  0.1 M 1.0 DRAG 
  AXS  HP  0.5 88 P    07:38:31.15 -0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.5 88 S    07:38:39.07  0.1 M 1.0 AXS 
  PDO  HP  0.6 41 P    07:38:31.95 -0.0 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.6 41 S    07:38:40.22  0.1 M 1.0 PDO 
  KLV  HL  1.1 97 P    07:38:42.19  0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.1 97 S    07:38:58.67  0.5 M 1.0 KLV 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VLS  HL  0.1 268 MLv   2.33 0.40   8.7376   
  RTZL HT  0.1 158 MLv   1.85 -0.08  2.73772   
  DMLN HT  0.3 282 MLv   1.81 -0.12  1.18101   
  FSK  HP  0.3 336 MLv   1.34 -0.59  0.249653   
  EVGI HT  0.4 354 MLv   1.89 -0.04  0.363694   
  DRAG HT  0.5 347 MLv   3.13 1.20  0.263005   
  AXS  HP  0.5 88 MLv   1.53 -0.40  0.0986488   
  PDO  HP  0.6 41 MLv   2.16 0.24  0.359391   
  KLV  HL  1.1 97 MLv   1.93 -0.00  0.0753189