Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 06:53:00 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.9485° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.1305° Α
 Εστιακό Βάθος
22 χμ
 Αρ. αφίξεων
41
 Επίκεντρο 26.7 χμ ΝΝΑ της Αρτας
32.9 χμ Α της Πρέβεζας
250.7 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AMPLHP7.7112 P06:53:03.78 -0.61.0M
AMPLHP7.7112 S06:53:06.99 -0.51.0M
ART2HI25.1332 P06:53:05.82 -0.21.0M
ART2HI25.1332 S06:53:10.35 0.01.0M
NYDRHT45.7235 P06:53:08.47 -0.41.0M
NYDRHT45.7235 S06:53:15.77 0.51.0M
PDOHP39.2173 P06:53:07.61 -0.31.0M
PDOHP39.2173 S06:53:13.81 0.11.0M
TETRHL45.8 16 P06:53:08.57 -0.41.0M
TETRHL45.8 16 S06:53:15.65 0.11.0M
TSLKHT43.4252 P06:53:08.53 0.01.0M
TSLKHT43.4252 S06:53:14.92 0.11.0M
DRAGHT56.4239 P06:53:09.94 -0.61.0M
DRAGHT56.4239 S06:53:19.11 0.91.0M
EVGIHT54.9229 P06:53:09.85 -0.41.0M
EVGIHT54.9229 S06:53:18.63 0.81.0M
EVRHL58.9 93 P06:53:10.64 -0.41.0M
EVRHL58.9 93 S06:53:19.21 0.11.0M
PVOHP50.4137 P06:53:09.13 -0.51.0M
PVOHP50.4137 S06:53:16.78 0.21.0M
PLEVHP64.3158 P06:53:11.37 -0.31.0M
PLEVHP64.3158 S06:53:20.77 0.61.0M
PRMDHP64.7357 P06:53:11.66 -0.11.0M
PRMDHP64.7357 S06:53:21.06 0.61.0M
AGRPCL80.1140 P06:53:13.40 -0.71.0M
AGRPCL80.1140 S06:53:25.28 0.81.0M
ANXHP79.1120 P06:53:13.33 -0.71.0M
ANXHP79.1120 S06:53:24.64 0.21.0M
FSKHP73.4222 P06:53:12.49 -0.61.0M
FSKHP73.4222 S06:53:23.52 0.91.0M
AXSHP86.3166 P06:53:14.69 -0.31.0M
AXSHP86.3166 S06:53:26.22 0.11.0M
EFPHP88.8131 P06:53:15.49 0.11.0M
EFPHP88.8131 S06:53:27.70 0.91.0M
MG00CL92.4130 P06:53:16.07 0.11.0M
MG00CL92.4130 S06:53:27.89 0.11.0M
DMLNHT102.8220 P06:53:16.79 -0.81.0M
DMLNHT102.8220 S06:53:30.72 0.11.0M
RLSHL103.4164 P06:53:18.04 0.51.0M
THLHL102.4 48 P06:53:17.21 -0.31.0M
THLHL102.4 48 S06:53:31.01 0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uvin
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         06:53:00.39
  Latitude       38.9485 deg +/-   0 km
  Longitude       21.1305 deg +/-   0 km
  Depth           22 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.43 s
  Azimuthal gap       80 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.31 +/- 0.14 17      
  M     2.31      17 preferred 

41 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AMPL HP  0.1 112 P    06:53:03.78 -0.6 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.1 112 S    06:53:06.99 -0.5 M 1.0 AMPL 
  ART2 HI  0.2 332 P    06:53:05.82 -0.2 M 1.0 ART2 
  ART2 HI  0.2 332 S    06:53:10.35 -0.0 M 1.0 ART2 
  PDO  HP  0.4 173 P    06:53:07.61 -0.3 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.4 173 S    06:53:13.81  0.1 M 1.0 PDO 
  TSLK HT  0.4 252 P    06:53:08.53 -0.0 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.4 252 S    06:53:14.92  0.1 M 1.0 TSLK 
  NYDR HT  0.4 235 P    06:53:08.47 -0.4 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.4 235 S    06:53:15.77  0.5 M 1.0 NYDR 
  TETR HL  0.4 16 P    06:53:08.57 -0.4 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.4 16 S    06:53:15.65  0.1 M 1.0 TETR 
  PVO  HP  0.5 137 P    06:53:09.13 -0.5 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.5 137 S    06:53:16.78  0.2 M 1.0 PVO 
  EVGI HT  0.5 229 P    06:53:09.85 -0.4 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.5 229 S    06:53:18.63  0.8 M 1.0 EVGI 
  DRAG HT  0.5 239 P    06:53:09.94 -0.6 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.5 239 S    06:53:19.11  0.9 M 1.0 DRAG 
  EVR  HL  0.5 93 P    06:53:10.64 -0.4 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.5 93 S    06:53:19.21  0.1 M 1.0 EVR 
  PLEV HP  0.6 158 P    06:53:11.37 -0.3 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.6 158 S    06:53:20.77  0.6 M 1.0 PLEV 
  PRMD HP  0.6 357 P    06:53:11.66 -0.1 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  0.6 357 S    06:53:21.06  0.6 M 1.0 PRMD 
  FSK  HP  0.7 222 P    06:53:12.49 -0.6 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.7 222 S    06:53:23.52  0.9 M 1.0 FSK 
  ANX  HP  0.7 120 P    06:53:13.33 -0.7 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.7 120 S    06:53:24.64  0.2 M 1.0 ANX 
  AGRP CL  0.7 140 P    06:53:13.40 -0.7 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.7 140 S    06:53:25.28  0.8 M 1.0 AGRP 
  AXS  HP  0.8 166 P    06:53:14.69 -0.3 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 166 S    06:53:26.22  0.1 M 1.0 AXS 
  EFP  HP  0.8 131 P    06:53:15.49  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.8 131 S    06:53:27.70  0.9 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.8 130 P    06:53:16.07  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.8 130 S    06:53:27.89  0.1 M 1.0 MG00 
  THL  HL  0.9 48 P    06:53:17.21 -0.3 M 1.0 THL 
  THL  HL  0.9 48 S    06:53:31.01  0.6 M 1.0 THL 
  DMLN HT  0.9 220 P    06:53:16.79 -0.8 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.9 220 S    06:53:30.72  0.1 M 1.0 DMLN 
  RLS  HL  0.9 164 P    06:53:18.04  0.5 M 1.0 RLS 

21 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AMPL HP  0.1 112 MLv   1.97 -0.34  4.77383   
  ART2 HI  0.2 332 MLv   2.18 -0.13  2.85262   
  PDO  HP  0.4 173 MLv   2.36 0.05  1.89503   
  TSLK HT  0.4 252 MLv   2.08 -0.23  0.790241   
  NYDR HT  0.4 235 MLv   2.21 -0.10  0.673508   
  TETR HL  0.4 16 MLv   2.60 0.29  2.24972   
  PVO  HP  0.5 137 MLv   2.46 0.16  1.27157   
  EVGI HT  0.5 229 MLv   2.47 0.16  0.993018   
  DRAG HT  0.5 239 MLv   3.87 1.56  1.50363   
  EVR  HL  0.5 93 MLv   2.20 -0.11  0.425365   
  PLEV HP  0.6 158 MLv   2.24 -0.07  0.416577   
  PRMD HP  0.6 357 MLv   2.28 -0.03  0.456028   
  FSK  HP  0.7 222 MLv   2.48 0.18  0.657212   
  ANX  HP  0.7 120 MLv   2.38 0.07  0.485575   
  AGRP CL  0.7 140 MLv   2.29 -0.02  0.386884   
  AXS  HP  0.8 166 MLv   2.10 -0.21  0.232497   
  EFP  HP  0.8 131 MLv   2.50 0.20  0.576786   
  MG00 CL  0.8 130 MLv   2.13 -0.17  0.303262   
  THL  HL  0.9 48 MLv   2.32 0.01  0.192941   
  DMLN HT  0.9 220 MLv   2.54 0.23  0.72643   
  RLS  HL  0.9 164 MLv   2.08 -0.23  0.182934