Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 05:59:45 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
37.7882° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.1620° Α
 Εστιακό Βάθος
28 χμ
 Αρ. αφίξεων
43
 Επίκεντρο 15.5 χμ ΝΔ της Ανδραβίδας
23.4 χμ Α της Ζακύνθου
226.7 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP29.9253 P05:59:52.11 -0.21.0M
LTHKHP29.9253 S05:59:57.62 0.11.0M
AXSHP49.1 23 P05:59:54.49 -0.41.0M
AXSHP49.1 23 S06:00:01.73 -0.21.0M
RLSHL39.9 42 P05:59:52.95 -0.61.0M
RLSHL39.9 42 S05:59:59.41 -0.31.0M
RTZLHT46.9313 P05:59:54.36 -0.21.0M
RTZLHT46.9313 S06:00:01.51 0.11.0M
DROHP51.5 69 P05:59:55.12 -0.11.0M
DROHP51.5 69 S06:00:02.50 -0.11.0M
VLSHL66.3311 P05:59:57.10 -0.31.0M
VLSHL66.3311 S06:00:06.36 0.01.0M
PLEVHP72.7 17 P05:59:58.31 0.11.0M
AGRPCL83.5 36 P05:59:59.68 -0.21.0M
AGRPCL83.5 36 S06:00:10.86 0.01.0M
DMLNHT85.3306 P06:00:00.36 0.21.0M
DMLNHT85.3306 S06:00:11.61 0.21.0M
FSKHP91.2325 P06:00:00.93 -0.11.0M
FSKHP91.2325 S06:00:13.13 0.31.0M
KLVHL91.2 72 P06:00:01.06 -0.11.0M
KLVHL91.2 72 S06:00:13.16 0.11.0M
PDOHP90.1 1 P06:00:01.04 0.21.0M
PDOHP90.1 1 S06:00:12.69 0.21.0M
EFPHP96.3 43 P06:00:01.67 -0.11.0M
EFPHP96.3 43 S06:00:14.01 -0.21.0M
EVGIHT102.6334 P06:00:02.74 0.01.0M
EVGIHT102.6334 S06:00:15.96 0.11.0M
GURHP104.9 81 P06:00:03.44 0.21.0M
ITMHL95.5135 P06:00:01.73 0.01.0M
ITMHL95.5135 S06:00:14.15 0.11.0M
MG00CL97.8 45 P06:00:01.80 -0.21.0M
MG00CL97.8 45 S06:00:14.95 0.41.0M
PVOHP97.5 19 P06:00:02.24 0.31.0M
PVOHP97.5 19 S06:00:14.60 0.21.0M
ANXHP111.4 37 P06:00:04.00 -0.11.0M
ANXHP111.4 37 S06:00:18.03 -0.21.0M
DRAGHT112.0333 P06:00:04.01 0.01.0M
KALEHA108.7 52 P06:00:03.55 -0.21.0M
KALEHA108.7 52 S06:00:17.57 0.01.0M
PANRCL115.3 56 P06:00:04.49 0.01.0M
PANRCL115.3 56 S06:00:19.09 0.21.0M
AMPLHP126.2 2 P06:00:06.58 0.71.0M
AMPLHP126.2 2 S06:00:22.13 0.81.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uvgu
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         05:59:45.53
  Latitude       37.7882 deg +/-   0 km
  Longitude       21.1620 deg +/-   0 km
  Depth           28 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.16 s
  Azimuthal gap       118 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.23 +/- 0.17 19      
  M     2.23      19 preferred 

43 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.3 253 P    05:59:52.11 -0.2 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.3 253 S    05:59:57.62  0.1 M 1.0 LTHK 
  RLS  HL  0.4 42 P    05:59:52.95 -0.6 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.4 42 S    05:59:59.41 -0.3 M 1.0 RLS 
  RTZL HT  0.4 313 P    05:59:54.36 -0.2 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.4 313 S    06:00:01.51  0.1 M 1.0 RTZL 
  AXS  HP  0.4 23 P    05:59:54.49 -0.4 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.4 23 S    06:00:01.73 -0.2 M 1.0 AXS 
  DRO  HP  0.5 69 P    05:59:55.12 -0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 69 S    06:00:02.50 -0.1 M 1.0 DRO 
  VLS  HL  0.6 311 P    05:59:57.10 -0.3 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.6 311 S    06:00:06.36 -0.0 M 1.0 VLS 
  PLEV HP  0.7 17 P    05:59:58.31  0.1 M 1.0 PLEV 
  AGRP CL  0.8 36 P    05:59:59.68 -0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.8 36 S    06:00:10.86  0.0 M 1.0 AGRP 
  DMLN HT  0.8 306 P    06:00:00.36  0.2 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.8 306 S    06:00:11.61  0.2 M 1.0 DMLN 
  PDO  HP  0.8  1 P    06:00:01.04  0.2 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.8  1 S    06:00:12.69  0.2 M 1.0 PDO 
  FSK  HP  0.8 325 P    06:00:00.93 -0.1 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.8 325 S    06:00:13.13  0.3 M 1.0 FSK 
  KLV  HL  0.8 72 P    06:00:01.06 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.8 72 S    06:00:13.16  0.1 M 1.0 KLV 
  ITM  HL  0.9 135 P    06:00:01.73 -0.0 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.9 135 S    06:00:14.15  0.1 M 1.0 ITM 
  EFP  HP  0.9 43 P    06:00:01.67 -0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.9 43 S    06:00:14.01 -0.2 M 1.0 EFP 
  PVO  HP  0.9 19 P    06:00:02.24  0.3 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.9 19 S    06:00:14.60  0.2 M 1.0 PVO 
  MG00 CL  0.9 45 P    06:00:01.80 -0.2 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.9 45 S    06:00:14.95  0.4 M 1.0 MG00 
  EVGI HT  0.9 334 P    06:00:02.74 -0.0 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.9 334 S    06:00:15.96  0.1 M 1.0 EVGI 
  GUR  HP  0.9 81 P    06:00:03.44  0.2 M 1.0 GUR 
  KALE HA  1.0 52 P    06:00:03.55 -0.2 M 1.0 KALE 
  KALE HA  1.0 52 S    06:00:17.57  0.0 M 1.0 KALE 
  ANX  HP  1.0 37 P    06:00:04.00 -0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.0 37 S    06:00:18.03 -0.2 M 1.0 ANX 
  DRAG HT  1.0 333 P    06:00:04.01 -0.0 M 1.0 DRAG 
  PANR CL  1.0 56 P    06:00:04.49  0.0 M 1.0 PANR 
  PANR CL  1.0 56 S    06:00:19.09  0.2 M 1.0 PANR 
  AMPL HP  1.1  2 P    06:00:06.58  0.7 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  1.1  2 S    06:00:22.13  0.8 M 1.0 AMPL 

23 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.3 253 MLv   2.26 0.03  2.57176   
  RLS  HL  0.4 42 MLv   1.79 -0.43  0.494842   
  RTZL HT  0.4 313 MLv   2.37 0.15  1.26176   
  AXS  HP  0.4 23 MLv   1.94 -0.28  0.411375   
  DRO  HP  0.5 69 MLv   2.00 -0.23  0.858111   
  VLS  HL  0.6 311 MLv   2.45 0.22  0.65504   
  PLEV HP  0.7 17 MLv   2.15 -0.08  0.303852   
  AGRP CL  0.8 36 MLv   2.03 -0.20  0.20381   
  DMLN HT  0.8 306 MLv   2.47 0.25  0.767316   
  PDO  HP  0.8  1 MLv   2.42 0.20  0.469272   
  FSK  HP  0.8 325 MLv   2.06 -0.17  0.200695   
  KLV  HL  0.8 72 MLv   2.17 -0.06  0.196778   
  ITM  HL  0.9 135 MLv   2.11 -0.11  0.217082   
  EFP  HP  0.9 43 MLv   2.07 -0.16  0.193146   
  PVO  HP  0.9 19 MLv   2.43 0.21  0.442943   
  MG00 CL  0.9 45 MLv   2.18 -0.05  0.316065   
  EVGI HT  0.9 334 MLv   2.74 0.52  0.849109   
  GUR  HP  0.9 81 MLv   2.35 0.12  0.333292   
  KALE HA  1.0 52 MLv   2.23 0.00  0.241225   
  ANX  HP  1.0 37 MLv   2.05 -0.18  0.156058   
  DRAG HT  1.0 333 MLv   4.11 1.89  1.18781   
  PANR CL  1.0 56 MLv   3.55 1.33  0.0928455   
  AMPL HP  1.1  2 MLv   2.01 -0.21  0.120411