Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 05:12:15 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
35.4915° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.2173° Α
 Εστιακό Βάθος
18 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 86.1 χμ ΔΝΔ της Καρπάθου
100.2 χμ Α του Ηρακλείου
354.6 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SIT2HI33.3198 P05:12:21.70 0.01.0M
SIT2HI33.3198 S05:12:26.78 0.11.0M
STIAHC34.2200 P05:12:21.57 -0.31.0M
STIAHC34.2200 S05:12:27.13 0.21.0M
ZKRHL41.9180 P05:12:22.60 -0.51.0M
ZKRHL41.9180 S05:12:29.18 0.21.0M
NPSHL60.7245 P05:12:25.89 -0.11.0M
NPSHL60.7245 S05:12:33.56 -0.51.0M
PFKSHC84.0234 P05:12:29.72 0.11.0M
PFKSHC84.0234 S05:12:40.86 0.41.0M
ASTAHL117.8 6 P05:12:34.71 0.11.0M
THR3HT125.7324 P05:12:35.38 -0.51.0M
THR6HT121.2322 P05:12:35.29 0.11.0M
THR8HT121.6327 P05:12:35.41 0.21.0M
SIVAHL138.0248 P05:12:38.38 0.61.0M
THR5HT129.3323 P05:12:36.51 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uvff
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         05:12:15.26
  Latitude       35.4915 deg +/-   1 km
  Longitude       26.2173 deg +/-   1 km
  Depth           18 km  +/-  7 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       174 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.25 +/- 0.19  9      
  M     2.25      9 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SIT2 HI  0.3 198 P    05:12:21.70 -0.0 M 1.0 SIT2 
  SIT2 HI  0.3 198 S    05:12:26.78  0.1 M 1.0 SIT2 
  STIA HC  0.3 200 P    05:12:21.57 -0.3 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.3 200 S    05:12:27.13  0.2 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.4 180 P    05:12:22.60 -0.5 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.4 180 S    05:12:29.18  0.2 M 1.0 ZKR 
  NPS  HL  0.5 245 P    05:12:25.89 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.5 245 S    05:12:33.56 -0.5 M 1.0 NPS 
  PFKS HC  0.8 234 P    05:12:29.72  0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.8 234 S    05:12:40.86  0.4 M 1.0 PFKS 
  ASTA HL  1.1  6 P    05:12:34.71  0.1 M 1.0 ASTA 
  THR6 HT  1.1 322 P    05:12:35.29  0.1 M 1.0 THR6 
  THR8 HT  1.1 327 P    05:12:35.41  0.2 M 1.0 THR8 
  THR3 HT  1.1 324 P    05:12:35.38 -0.5 M 1.0 THR3 
  THR5 HT  1.2 323 P    05:12:36.51  0.1 M 1.0 THR5 
  SIVA HL  1.2 248 P    05:12:38.38  0.6 M 1.0 SIVA 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SIT2 HI  0.3 198 MLv   2.23 -0.02  1.97542   
  STIA HC  0.3 200 MLv   1.92 -0.33  0.920914   
  ZKR  HL  0.4 180 MLv   1.59 -0.66  0.279299   
  NPS  HL  0.5 245 MLv   2.16 -0.10  0.356609   
  PFKS HC  0.8 234 MLv   2.01 -0.24  0.193662   
  ASTA HL  1.1  6 MLv   2.70 0.45  0.643358   
  THR6 HT  1.1 322 MLv   2.38 0.13  0.532746   
  THR8 HT  1.1 327 MLv   2.51 0.26  0.921296   
  THR3 HT  1.1 324 MLv   2.51 0.26  0.999031   
  THR5 HT  1.2 323 MLv   2.33 0.08  1.88868   
  SIVA HL  1.2 248 MLv   2.19 -0.06  0.158285