Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 04:30:27 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3445° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.3113° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 20.8 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας
22.7 χμ ΑΒΑ του Αιγίου
130.6 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KALEHA15.8289 P04:30:30.73 0.11.0M
KALEHA15.8289 S04:30:33.15 -0.21.0M
PANRCL6.3301 P04:30:29.58 0.21.0M
PANRCL6.3301 S04:30:31.24 0.21.0M
DLFAHL21.9 47 P04:30:31.52 -0.11.0M
DLFAHL21.9 47 S04:30:34.63 -0.31.0M
KLVHL36.3203 P04:30:33.94 0.01.0M
KLVHL36.3203 S04:30:39.18 0.11.0M
MG00CL32.7284 P04:30:33.17 -0.11.0M
MG00CL32.7284 S04:30:37.97 0.01.0M
ANXHP43.8309 P04:30:35.10 -0.11.0M
ANXHP43.8309 S04:30:41.11 -0.21.0M
GURHP45.5177 P04:30:35.69 0.21.0M
GURHP45.5177 S04:30:41.56 -0.21.0M
AGRPCL51.6276 P04:30:36.46 0.11.0M
AGRPCL51.6276 S04:30:43.23 -0.21.0M
AXARHA55.8 33 P04:30:37.23 0.21.0M
AXARHA55.8 33 S04:30:44.67 0.11.0M
AGGHT75.3 2 P04:30:39.95 -0.21.0M
AGGHT75.3 2 S04:30:50.29 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uvdv
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         04:30:27.14
  Latitude       38.3445 deg +/-   0 km
  Longitude       22.3113 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.19 s
  Azimuthal gap       129 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.39 +/- 0.10  8      
  M     1.39      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PANR CL  0.1 301 P    04:30:29.58  0.2 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.1 301 S    04:30:31.24  0.2 M 1.0 PANR 
  KALE HA  0.1 289 P    04:30:30.73  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.1 289 S    04:30:33.15 -0.2 M 1.0 KALE 
  DLFA HL  0.2 47 P    04:30:31.52 -0.1 M 1.0 DLFA 
  DLFA HL  0.2 47 S    04:30:34.63 -0.3 M 1.0 DLFA 
  MG00 CL  0.3 284 P    04:30:33.17 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.3 284 S    04:30:37.97  0.0 M 1.0 MG00 
  KLV  HL  0.3 203 P    04:30:33.94  0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.3 203 S    04:30:39.18  0.1 M 1.0 KLV 
  ANX  HP  0.4 309 P    04:30:35.10 -0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.4 309 S    04:30:41.11 -0.2 M 1.0 ANX 
  GUR  HP  0.4 177 P    04:30:35.69  0.2 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 177 S    04:30:41.56 -0.2 M 1.0 GUR 
  AGRP CL  0.5 276 P    04:30:36.46  0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.5 276 S    04:30:43.23 -0.2 M 1.0 AGRP 
  AXAR HA  0.5 33 P    04:30:37.23  0.2 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.5 33 S    04:30:44.67  0.1 M 1.0 AXAR 
  AGG  HT  0.7  2 P    04:30:39.95 -0.2 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.7  2 S    04:30:50.29  0.2 M 1.0 AGG 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PANR CL  0.1 301 MLv   2.87 1.49  0.808145   
  KALE HA  0.1 289 MLv   1.24 -0.14  0.561184   
  DLFA HL  0.2 47 MLv   1.37 -0.02   0.5271   
  MG00 CL  0.3 284 MLv   1.44 0.05  0.428998   
  KLV  HL  0.3 203 MLv   1.30 -0.08  0.149448   
  ANX  HP  0.4 309 MLv   1.46 0.08  0.185763   
  GUR  HP  0.4 177 MLv   1.29 -0.09  0.113625   
  AGRP CL  0.5 276 MLv   1.40 0.02  0.103352   
  AXAR HA  0.5 33 MLv   1.17 -0.22  0.188503   
  AGG  HT  0.7  2 MLv   1.58 0.19  0.0622477