Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 04:13:50 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
34.8725° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.8845° Α
 Εστιακό Βάθος
30 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 72.1 χμ Ν των Χανίων
76.5 χμ ΝΔ του Ρεθύμνου
346.2 χμ Ν της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GVDSHC16.3103 P04:13:57.77 0.41.0M
GVDSHC16.3103 S04:14:02.62 0.21.0M
GVDHL18.9101 P04:13:57.71 0.11.0M
GVDHL18.9101 S04:14:02.56 -0.41.0M
KNDRHC46.7330 P04:14:00.72 -0.21.0M
KNDRHC46.7330 S04:14:08.81 0.11.0M
IMODHC84.2 82 P04:14:04.95 -0.31.0M
IMODHC84.2 82 S04:14:15.84 -0.71.0M
SIVAHL86.1 79 P04:14:05.54 0.01.0M
SIVAHL86.1 79 S04:14:17.28 0.41.0M
PFKSHC146.0 82 P04:14:12.63 -0.21.0M
PFKSHC146.0 82 S04:14:30.29 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uvdh
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         04:13:50.45 +/-  1.0 s
  Latitude       34.8725 deg +/-   9 km
  Longitude       23.8845 deg +/-   5 km
  Depth           30 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.33 s
  Azimuthal gap       226 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.06 +/- 0.28  6      
  M     2.06      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GVDS HC  0.1 103 P    04:13:57.77  0.4 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  0.1 103 S    04:14:02.62  0.2 M 1.0 GVDS 
  GVD  HL  0.2 101 P    04:13:57.71  0.1 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  0.2 101 S    04:14:02.56 -0.4 M 1.0 GVD 
  KNDR HC  0.4 330 P    04:14:00.72 -0.2 M 1.0 KNDR 
  KNDR HC  0.4 330 S    04:14:08.81  0.1 M 1.0 KNDR 
  IMOD HC  0.8 82 P    04:14:04.95 -0.3 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.8 82 S    04:14:15.84 -0.7 M 1.0 IMOD 
  SIVA HL  0.8 79 P    04:14:05.54  0.0 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.8 79 S    04:14:17.28  0.4 M 1.0 SIVA 
  PFKS HC  1.3 82 P    04:14:12.63 -0.2 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  1.3 82 S    04:14:30.29  0.4 M 1.0 PFKS 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GVDS HC  0.1 103 MLv   1.75 -0.30  1.76536   
  GVD  HL  0.2 101 MLv   2.29 0.23  4.00408   
  KNDR HC  0.4 330 MLv   1.65 -0.41  0.240212   
  IMOD HC  0.8 82 MLv   2.30 0.24  0.377483   
  SIVA HL  0.8 79 MLv   2.33 0.27  0.39819   
  PFKS HC  1.3 82 MLv   1.92 -0.13  0.0785376