Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 03:22:49 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
40.0200° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2833° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 25.7 χμ Ν των Καρυών
81.9 χμ ΑΝΑ του Πολύγυρου
231.4 χμ ΒΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
OURHT43.3323 P03:22:57.28 0.21.0M
OURHT43.3323 S03:23:02.85 -0.21.0M
PAIGHT52.5260 P03:22:57.94 -0.71.0M
PAIGHT52.5260 S03:23:05.15 -0.71.0M
LMN1HI68.0104 P03:23:01.20 0.01.0M
LMN1HI68.0104 S03:23:10.18 -0.11.0M
LIAHL77.7100 P03:23:02.37 -0.41.0M
LIAHL77.7100 S03:23:12.37 -0.71.0M
PLGHL81.3299 P03:23:03.34 -0.11.0M
PLGHL81.3299 S03:23:13.86 -0.31.0M
THASHT75.0 30 P03:23:02.47 0.21.0M
THASHT75.0 30 S03:23:12.17 0.01.0M
AOS2HT104.0201 P03:23:07.06 0.11.0M
AOS2HT104.0201 S03:23:20.66 0.21.0M
KAVAHT110.0 10 P03:23:08.43 0.51.0M
KAVAHT110.0 10 S03:23:22.29 0.11.0M
NEOHL120.7229 P03:23:10.01 0.41.0M
NEOHL120.7229 S03:23:25.16 0.01.0M
SMTHHL117.1 65 P03:23:09.16 0.01.0M
SMTHHL117.1 65 S03:23:24.13 -0.11.0M
SOHHT118.7318 P03:23:09.49 0.11.0M
SOHHT118.7318 S03:23:24.53 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uvbp
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         03:22:49.27
  Latitude       40.0200 deg +/-   0 km
  Longitude       24.2833 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.28 s
  Azimuthal gap       98 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.42 +/- 0.19  9      
  M     1.42      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  OUR  HT  0.4 323 P    03:22:57.28  0.2 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.4 323 S    03:23:02.85 -0.2 M 1.0 OUR 
  PAIG HT  0.5 260 P    03:22:57.94 -0.7 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.5 260 S    03:23:05.15 -0.7 M 1.0 PAIG 
  LMN1 HI  0.6 104 P    03:23:01.20  0.0 M 1.0 LMN1 
  LMN1 HI  0.6 104 S    03:23:10.18 -0.1 M 1.0 LMN1 
  THAS HT  0.7 30 P    03:23:02.47  0.2 M 1.0 THAS 
  THAS HT  0.7 30 S    03:23:12.17 -0.0 M 1.0 THAS 
  LIA  HL  0.7 100 P    03:23:02.37 -0.4 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  0.7 100 S    03:23:12.37 -0.7 M 1.0 LIA 
  PLG  HL  0.7 299 P    03:23:03.34 -0.1 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.7 299 S    03:23:13.86 -0.3 M 1.0 PLG 
  AOS2 HT  0.9 201 P    03:23:07.06  0.1 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.9 201 S    03:23:20.66  0.2 M 1.0 AOS2 
  KAVA HT  1.0 10 P    03:23:08.43  0.5 M 1.0 KAVA 
  KAVA HT  1.0 10 S    03:23:22.29  0.1 M 1.0 KAVA 
  SMTH HL  1.1 65 P    03:23:09.16  0.0 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  1.1 65 S    03:23:24.13 -0.1 M 1.0 SMTH 
  SOH  HT  1.1 318 P    03:23:09.49  0.1 M 1.0 SOH 
  SOH  HT  1.1 318 S    03:23:24.53 -0.2 M 1.0 SOH 
  NEO  HL  1.1 229 P    03:23:10.01  0.4 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  1.1 229 S    03:23:25.16  0.0 M 1.0 NEO 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  OUR  HT  0.4 323 MLv   1.11 -0.31  0.0838172   
  PAIG HT  0.5 260 MLv   0.61 -0.80  0.0122983   
  LMN1 HI  0.6 104 MLv   2.17 0.75  0.335481   
  THAS HT  0.7 30 MLv   1.42 0.01  0.0559221   
  LIA  HL  0.7 100 MLv   1.39 -0.02  0.101529   
  PLG  HL  0.7 299 MLv   1.35 -0.07  0.0440207   
  AOS2 HT  0.9 201 MLv   1.48 0.06  0.0453078   
  KAVA HT  1.0 10 MLv   1.27 -0.14  0.0553683   
  SMTH HL  1.1 65 MLv   1.94 0.52  0.0733488   
  SOH  HT  1.1 318 MLv   1.47 0.06  0.0380882   
  NEO  HL  1.1 229 MLv   1.39 -0.03  0.0425212