Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 03:21:36 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
35.0103° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.8803° Α
 Εστιακό Βάθος
3 χμ
 Αρ. αφίξεων
21
 Επίκεντρο 57.1 χμ ΝΝΔ των Χανίων
66.6 χμ ΝΔ του Ρεθύμνου
330.8 χμ Ν της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GVDHL26.8135 P03:21:41.68 -0.61.0M
GVDHL26.8135 S03:21:46.93 0.71.0M
GVDSHC25.0139 P03:21:41.39 -0.61.0M
GVDSHC25.0139 S03:21:46.19 0.41.0M
KNDRHC34.1317 P03:21:43.02 -0.51.0M
KNDRHC34.1317 S03:21:49.11 0.61.0M
CH01HI57.8 13 P03:21:47.57 0.11.0M
CH01HI57.8 13 S03:21:54.46 -0.91.0M
CHANHC58.5 15 P03:21:47.80 0.21.0M
CHANHC58.5 15 S03:21:55.52 -0.11.0M
IMODHC83.8 93 P03:21:51.26 -0.51.0M
IMODHC83.8 93 S03:22:03.61 0.61.0M
SIVAHL84.9 89 P03:21:51.62 -0.31.0M
SIVAHL84.9 89 S03:22:03.10 -0.21.0M
ANKYHL108.8331 P03:21:55.27 -0.41.0M
ANKYHL108.8331 S03:22:09.50 -0.51.0M
PFKSHC145.1 89 P03:22:02.01 0.51.0M
PFKSHC145.1 89 S03:22:20.79 0.61.0M
KTHRHC158.9330 P03:22:04.14 0.61.0M
KTHRHC158.9330 S03:22:23.54 -0.21.0M
NPS1HI182.6336 P03:22:07.20 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uvbo
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         03:21:36.96
  Latitude       35.0103 deg +/-   1 km
  Longitude       23.8803 deg +/-   1 km
  Depth            3 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.51 s
  Azimuthal gap       177 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.28 +/- 0.19  9      
  M     2.28      9 preferred 

21 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GVDS HC  0.2 139 P    03:21:41.39 -0.6 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  0.2 139 S    03:21:46.19  0.4 M 1.0 GVDS 
  GVD  HL  0.2 135 P    03:21:41.68 -0.6 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  0.2 135 S    03:21:46.93  0.7 M 1.0 GVD 
  KNDR HC  0.3 317 P    03:21:43.02 -0.5 M 1.0 KNDR 
  KNDR HC  0.3 317 S    03:21:49.11  0.6 M 1.0 KNDR 
  CH01 HI  0.5 13 P    03:21:47.57  0.1 M 1.0 CH01 
  CH01 HI  0.5 13 S    03:21:54.46 -0.9 M 1.0 CH01 
  CHAN HC  0.5 15 P    03:21:47.80  0.2 M 1.0 CHAN 
  CHAN HC  0.5 15 S    03:21:55.52 -0.1 M 1.0 CHAN 
  IMOD HC  0.8 93 P    03:21:51.26 -0.5 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.8 93 S    03:22:03.61  0.6 M 1.0 IMOD 
  SIVA HL  0.8 89 P    03:21:51.62 -0.3 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.8 89 S    03:22:03.10 -0.2 M 1.0 SIVA 
  ANKY HL  1.0 331 P    03:21:55.27 -0.4 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.0 331 S    03:22:09.50 -0.5 M 1.0 ANKY 
  PFKS HC  1.3 89 P    03:22:02.01  0.5 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  1.3 89 S    03:22:20.79  0.6 M 1.0 PFKS 
  KTHR HC  1.4 330 P    03:22:04.14  0.6 M 1.0 KTHR 
  KTHR HC  1.4 330 S    03:22:23.54 -0.2 M 1.0 KTHR 
  NPS1 HI  1.6 336 P    03:22:07.20  0.3 M 1.0 NPS1 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GVDS HC  0.2 139 MLv   2.01 -0.27  1.90978   
  GVD  HL  0.2 135 MLv   2.38 0.10  3.10757   
  KNDR HC  0.3 317 MLv   1.90 -0.37  0.890887   
  CH01 HI  0.5 13 MLv   2.44 0.16  0.785291   
  CHAN HC  0.5 15 MLv   2.17 -0.10  0.812847   
  IMOD HC  0.8 93 MLv   2.33 0.06  0.409687   
  SIVA HL  0.8 89 MLv   2.21 -0.06  0.308219   
  ANKY HL  1.0 331 MLv   2.37 0.09  0.332937   
  PFKS HC  1.3 89 MLv   1.99 -0.29  0.0923711   
  KTHR HC  1.4 330 MLv   2.60 0.33  0.321598   
  NPS1 HI  1.6 336 MLv   2.82 0.54  0.404961