Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 01:24:01 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
37.4297° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.8468° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 40.4 χμ Ν της Ζακύνθου
60.2 χμ ΔΝΔ του Πύργου
261.3 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP31.1358 P01:24:07.44 0.01.0M
RTZLHT72.2355 P01:24:13.92 -0.41.0M
RTZLHT72.2355 S01:24:24.47 0.51.0M
RLSHL88.3 38 P01:24:16.94 0.01.0M
VLSHL86.1345 P01:24:15.83 -0.81.0M
VLSHL86.1345 S01:24:28.87 0.81.0M
DMLNHT99.1335 P01:24:18.87 0.21.0M
DMLNHT99.1335 S01:24:32.04 0.31.0M
DROHP95.7 53 P01:24:17.42 -0.81.0M
DROHP95.7 53 S01:24:30.05 -0.81.0M
ITMHL99.4106 P01:24:19.17 0.41.0M
ITMHL99.4106 S01:24:32.00 0.11.0M
FSKHP117.2348 P01:24:20.80 -0.71.0M
FSKHP117.2348 S01:24:36.55 -0.11.0M
PDOHP133.3 13 P01:24:23.54 -0.51.0M
PDOHP133.3 13 S01:24:41.54 0.41.0M
GURHP143.2 67 P01:24:25.84 0.11.0M
GURHP143.2 67 S01:24:44.56 0.41.0M
NYDRHT143.3355 P01:24:26.15 0.61.0M
NYDRHT143.3355 S01:24:43.83 0.01.0M
PVOHP144.8 24 P01:24:26.08 0.31.0M
PVOHP144.8 24 S01:24:44.76 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uuxr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         01:24:01.59
  Latitude       37.4297 deg +/-   2 km
  Longitude       20.8468 deg +/-   2 km
  Depth            4 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.47 s
  Azimuthal gap       229 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.89 +/- 0.15 10      
  M     1.89      10 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.3 358 P    01:24:07.44 -0.0 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.6 355 P    01:24:13.92 -0.4 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.6 355 S    01:24:24.47  0.5 M 1.0 RTZL 
  VLS  HL  0.8 345 P    01:24:15.83 -0.8 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.8 345 S    01:24:28.87  0.8 M 1.0 VLS 
  RLS  HL  0.8 38 P    01:24:16.94 -0.0 M 1.0 RLS 
  DRO  HP  0.9 53 P    01:24:17.42 -0.8 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.9 53 S    01:24:30.05 -0.8 M 1.0 DRO 
  DMLN HT  0.9 335 P    01:24:18.87  0.2 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.9 335 S    01:24:32.04  0.3 M 1.0 DMLN 
  ITM  HL  0.9 106 P    01:24:19.17  0.4 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.9 106 S    01:24:32.00  0.1 M 1.0 ITM 
  FSK  HP  1.1 348 P    01:24:20.80 -0.7 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  1.1 348 S    01:24:36.55 -0.1 M 1.0 FSK 
  PDO  HP  1.2 13 P    01:24:23.54 -0.5 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  1.2 13 S    01:24:41.54  0.4 M 1.0 PDO 
  NYDR HT  1.3 355 P    01:24:26.15  0.6 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  1.3 355 S    01:24:43.83  0.0 M 1.0 NYDR 
  GUR  HP  1.3 67 P    01:24:25.84  0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.3 67 S    01:24:44.56  0.4 M 1.0 GUR 
  PVO  HP  1.3 24 P    01:24:26.08  0.3 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  1.3 24 S    01:24:44.76  0.5 M 1.0 PVO 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.3 358 MLv   1.74 -0.15  0.724646   
  RTZL HT  0.6 355 MLv   1.88 -0.00  0.166154   
  VLS  HL  0.8 345 MLv   2.07 0.18  0.217043   
  RLS  HL  0.8 38 MLv   1.59 -0.30  0.0697757   
  DRO  HP  0.9 53 MLv   1.60 -0.29  0.137541   
  DMLN HT  0.9 335 MLv   2.09 0.20  0.271954   
  ITM  HL  0.9 106 MLv   1.71 -0.17  0.0824503   
  FSK  HP  1.1 348 MLv   2.03 0.15  0.140201   
  PDO  HP  1.2 13 MLv   2.13 0.24  0.144665   
  NYDR HT  1.3 355 MLv   1.91 0.03  0.0570803   
  GUR  HP  1.3 67 MLv   1.85 -0.04  0.0683567   
  PVO  HP  1.3 24 MLv   1.94 0.05  0.0818206