Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-23 01:15:29 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
37.4492° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.7025° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
31
 Επίκεντρο 15.7 χμ ΝΔ του Ναυπλίου
29.3 χμ ΑΝΑ της Τρίπολης
108.4 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VLXHP29.9253 P01:15:35.90 0.21.0M
VLXHP29.9253 S01:15:39.61 -0.51.0M
EPIDHA41.1 64 P01:15:37.28 -0.21.0M
EPIDHA41.1 64 S01:15:42.96 -0.21.0M
ACORHA51.2 17 P01:15:38.99 -0.11.0M
ACORHA51.2 17 S01:15:45.47 -0.61.0M
GURHP62.8330 P01:15:40.83 -0.31.0M
LOUTHA64.5 22 P01:15:42.26 1.01.0M
LOUTHA64.5 22 S01:15:49.52 -0.31.0M
LTKHP67.9 20 P01:15:41.80 -0.11.0M
LTKHP67.9 20 S01:15:50.07 -0.81.0M
THALHA65.3357 P01:15:42.10 0.71.0M
THALHA65.3357 S01:15:49.50 -0.61.0M
ITMHL75.0246 P01:15:43.33 0.31.0M
KLVHL82.0324 P01:15:43.86 -0.41.0M
STPGHC73.0219 P01:15:43.05 0.41.0M
STPGHC73.0219 S01:15:51.60 -0.81.0M
VLIHL84.1165 P01:15:44.86 0.41.0M
VLIHL84.1165 S01:15:55.26 -0.21.0M
DROHP103.6303 P01:15:48.10 0.51.0M
DROHP103.6303 S01:16:00.90 -0.21.0M
KALEHA115.8335 P01:15:50.42 0.81.0M
KALEHA115.8335 S01:16:04.47 0.01.0M
VLYHL106.1 65 P01:15:48.63 0.61.0M
VLYHL106.1 65 S01:16:01.44 -0.31.0M
DIONHL128.8 57 P01:15:52.11 0.51.0M
DIONHL128.8 57 S01:16:07.55 -0.51.0M
RLSHL128.0302 P01:15:51.17 -0.31.0M
RLSHL128.0302 S01:16:08.25 0.51.0M
ANXHP144.5332 P01:15:55.02 1.01.0M
ANXHP144.5332 S01:16:12.46 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uuxk
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-23
  Time         01:15:29.98
  Latitude       37.4492 deg +/-   0 km
  Longitude       22.7025 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.42 s
  Azimuthal gap       100 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.70 +/- 0.16 13      
  M     1.70      13 preferred 

31 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VLX  HP  0.3 253 P    01:15:35.90  0.2 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.3 253 S    01:15:39.61 -0.5 M 1.0 VLX 
  EPID HA  0.4 64 P    01:15:37.28 -0.2 M 1.0 EPID 
  EPID HA  0.4 64 S    01:15:42.96 -0.2 M 1.0 EPID 
  ACOR HA  0.5 17 P    01:15:38.99 -0.1 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.5 17 S    01:15:45.47 -0.6 M 1.0 ACOR 
  GUR  HP  0.6 330 P    01:15:40.83 -0.3 M 1.0 GUR 
  LOUT HA  0.6 22 P    01:15:42.26  1.0 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.6 22 S    01:15:49.52 -0.3 M 1.0 LOUT 
  THAL HA  0.6 357 P    01:15:42.10  0.7 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.6 357 S    01:15:49.50 -0.6 M 1.0 THAL 
  LTK  HP  0.6 20 P    01:15:41.80 -0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.6 20 S    01:15:50.07 -0.8 M 1.0 LTK 
  STPG HC  0.7 219 P    01:15:43.05  0.4 M 1.0 STPG 
  STPG HC  0.7 219 S    01:15:51.60 -0.8 M 1.0 STPG 
  ITM  HL  0.7 246 P    01:15:43.33  0.3 M 1.0 ITM 
  KLV  HL  0.7 324 P    01:15:43.86 -0.4 M 1.0 KLV 
  VLI  HL  0.8 165 P    01:15:44.86  0.4 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  0.8 165 S    01:15:55.26 -0.2 M 1.0 VLI 
  DRO  HP  0.9 303 P    01:15:48.10  0.5 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.9 303 S    01:16:00.90 -0.2 M 1.0 DRO 
  VLY  HL  1.0 65 P    01:15:48.63  0.6 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  1.0 65 S    01:16:01.44 -0.3 M 1.0 VLY 
  KALE HA  1.0 335 P    01:15:50.42  0.8 M 1.0 KALE 
  KALE HA  1.0 335 S    01:16:04.47  0.0 M 1.0 KALE 
  RLS  HL  1.2 302 P    01:15:51.17 -0.3 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  1.2 302 S    01:16:08.25  0.5 M 1.0 RLS 
  DION HL  1.2 57 P    01:15:52.11  0.5 M 1.0 DION 
  DION HL  1.2 57 S    01:16:07.55 -0.5 M 1.0 DION 
  ANX  HP  1.3 332 P    01:15:55.02  1.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.3 332 S    01:16:12.46  0.1 M 1.0 ANX 

17 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VLX  HP  0.3 253 MLv   0.98 -0.71  0.137554   
  EPID HA  0.4 64 MLv   1.64 -0.06  0.32328   
  ACOR HA  0.5 17 MLv   1.60 -0.10  0.165213   
  GUR  HP  0.6 330 MLv   1.81 0.11  0.156151   
  LOUT HA  0.6 22 MLv   1.88 0.18  0.179708   
  THAL HA  0.6 357 MLv   1.78 0.09  0.255023   
  LTK  HP  0.6 20 MLv   1.26 -0.43  0.159947   
  STPG HC  0.7 219 MLv   2.10 0.41  0.27524   
  ITM  HL  0.7 246 MLv   1.59 -0.11  0.0821181   
  KLV  HL  0.7 324 MLv   1.81 0.12  0.0962717   
  VLI  HL  0.8 165 MLv   2.06 0.36  0.278367   
  DRO  HP  0.9 303 MLv   1.37 -0.32  0.0751257   
  VLY  HL  1.0 65 MLv   1.97 0.27   0.1387   
  KALE HA  1.0 335 MLv   1.52 -0.18  0.0434476   
  RLS  HL  1.2 302 MLv   1.76 0.07  0.0667447   
  DION HL  1.2 57 MLv   1.58 -0.12  0.121952   
  ANX  HP  1.3 332 MLv   1.76 0.06  0.0544443